w

Årsberetning 2015

I årsberetningen kan du lese hva næringsforeningen har jobbet med i 2015.

12.04.201609:26 Hilde Normark

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning. 
 2. Organisasjonen i 2015. 
 3. Virksomheten i 2015.
 4. Økt synlighet i 2015. 
 5. Eierskap og representasjon.. 
 6. Saker. 
 7. Prosjekter 2015. 
 8. Regionalt samarbeid. 
 9. Representasjon og posisjonering. 
 10. Vår økonomi 
 11. Fortsatt drift. 
 12. Miljø.. 
 13. Likestilling.

1. Innledning

Universitetssykehuset Narvik har over år vært utsatt for press og tilbakemeldingene fra våre medlemmer har vært at det er viktig å arbeide for å opprettholde et godt tilbud ved sykehuset.

Tidligere har vi vært engasjert for å opprettholde fødeavdelingen, men i 2015 handlet det om noe som rokker ved den grunnmuren som et lokalsykehus som Narvik må ha. Våren 2015 etablerte vi Sykehusalliansen som et prosjekt som eies og drives av næringsforeningen. Målet er å opprettholde døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset. Heller ikke næringslivet i Narvikregionen blør saktere.

Etablering og drift av Sykehusalliansen ble det mest ressurskrevende Narvikregionen Næringsforening arbeidet med i fjor, men vi hadde også en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av sluttetapppen av Arctic Race. Vi etablerte selskapet ARN Narvik AS sammen med Narvik kommune og Narvik Cyckleklubb og vår daglige leder var arbeidende styreleder i selskapet.

Arctic Race bidro til god markedsføring av Narvikregionen. En region hvor det også i 2015 skjedde mye spennende. Store samferdselsprosjekt var i gang, store investeringer innenfor reiselivsnæringen ble gjort og mange næringer hadde ordrebøkene fulle. Men heller ikke i 2015 unngikk vi flere større konkurser. Dette gir negative ringvirkninger, også for næringsforeningen. At store virksomheter har flyttet eller gått konkurs gir også utslag på vår økonomi. Vi har opplevd en kraftig nedgang i inntektene fra serviceavgiften. Flere nye medlemmer har kommet til, men vi har ikke klart å kompensere for de som ikke lengre er medlemmer. I 2016 vil arbeid med å rekruttere nye medlemmer være en prioritert oppgave.

Narvikregionen trenger flere arbeidsplasser. Uten arbeidsplasser flytter ungdommen. Uten arbeidsplasser kommer de ikke tilbake. Å legge til rette for det etablerte næringslivet og for nye bedrifter er den desidert viktigste jobben våre lokalpolitikere kan gjøre. Det minner vi dem ofte om.

Nå kreves det politikere med mot og handlekraft. Som ser de store linjene, som vil og ikke minst som tør. Enten det handler om kommunereformen eller å bidra til at næringslivet kan utvikles. Det er også avgjørende at kommunene har ferdig regulerte næringsareal som er tilpasset næringslivets behov.

Vi mener Narvikregionen Næringsforening lever opp til navnet. Vi er opptatt av å bidra til regionbygging og bidra til utvikling av samarbeidsrelasjoner på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Vi må tilrettelegge for flere møteplasser, vi må bli bedre kjent, vi må besøke hverandre. Derfor gjennomførte vi blant annet en medlemstur til Gratangen i 2015 og vi har også inngått en samarbeidsavtale med Gratangen Næringsforum lik den vi har med Ballangen Næringsforum.

I 2015 ble Narvik Håndverk- og industriforening besluttet oppløst. Etter over 100 års virke blir dette den tredje og siste av bransjeforeningene som etablerte NRNF som legges ned. Tidligere har Narvik Reiselivslag og Narvik Handelsstandsforening gjort det samme. Et ekstraordinært årsmøte i NHIF besluttet å overføre det meste av foreningens midler til NRNF. Dette representerer en fantastisk gave.  

Vi vil takke våre medlemmer for engasjement og konstruktive tilbakemeldinger. Takk også til de som gjennom året bidrar med innspill til saker, som gjør en innsats i utvalg, styret og prosjekt. Styret er fornøyd med det arbeidet som er utført i 2015.

En spesiell takk også til våre gode samarbeidspartnere Sparebanken Narvik og Narvikgården AS for deres økonomiske bidrag til foreningens arbeid.

Medlemmene i Narvikregionen Næringsforening tar et samfunnsansvar ut over det å drive egen virksomhet. Du finner dem alle på våre nettsider, se hvem som er medlemmer og som bidrar. Det er disse som setter oss i stand til å gjøre jobben vi gjør.

Styret i Narvikregionen Næringsforening, 17. mars 2016


2. Organisasjonen i 2015

Organisasjonen består av to enheter. Narvikregionen Næringsforening (NRNF) og Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA (NRNF SA). Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2015 vært 1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften til NRNF SA. Denne betales i henhold til omsetning.

De siste årene har flere små og store virksomheter lagt ned eller flyttet fra regionen. Det har resultert i ned kraftig nedgang i medlemsinntektene til Narvikregionen Næringsforening. Slik var det også i 2015 og samlet representerer dette over 200 000 kroner i reduserte serviceavgifter til foreningen.

I 2015 er flere bedrifter strøket som medlemmer som følge av at de over år ikke har betalt kontingent og serviceavgift, at de har innstilt driften, flyttet eller gått konkurs. To medlemmer valgte å si opp medlemskapet, ett medlem fordi kjedetilknytningen butikken har ikke tillater medlemskap det andre oppga økonomi som årsak. Vi har ikke registrert at noen av de utmeldte har oppgitt at de er misfornøyd med foreningens arbeid.

Medlemstallet i Narvikregionen Næringsforening endte på 224 medlemmer i 2015, en nedgang på 14 medlemmer fra 2014. Samtidig er det registrert 10 nye medlemmer i 2015.

Rekruttering av nye medlemmer skal være en prioritert oppgave i 2016.

Også i 2015 registrerte vi en positiv holdning til Narvikregionen Næringsforening og i dialog med offentlige myndigheter og andre blir det tillagt vekt at vi gjennom våre medlemmer er representative for næringslivet i regionen. Gjennom samarbeidsavtalene med Ballangen Næringsforum og Gratangen Næringsforum representerer vi over 300 bedrifter i regionen.

Styremedlemmer

Fagråd

Styreleder: Frank Sundermeier 

 

Nestleder: Bjørn Bardal 

Styremedlem: Karl Henrik Karlsen 

FTL 

Styremedlem: Ragnar Norum 

FT

Styremedlem: Odd Helge Skogvold 

 

Styremedlem: Victor Vang 

 

Styremedlem: Lise Hansen 

 FR

Styremedlem: Jørn Pettersen 

 FHI

Vararepresentanter: 

 

- Kirsten Bones Olsen

 

- Terje Dypvik

 

- Rune Nystad 

 

- Sissel Myhre Arntsen 

 

- Monica Eide-Hermansen 

 

- Hilde Dreyer Johansen

 

- Reidar Hanssen 

 

2.1. Styret

På årsmøtet 14. april 2015 ble følgende styre valgt

FTL = Fagråd for transport/logistikk, FR = Fagråd for reiseliv,
FTHI= Fagråd for Teknologi, FHI - Fagråd for håndverk - og industri.

Ved årsmøtet til Narvik Håndverk og industriforening ble Jørn Pettersen valgt som styremedlem fra Narvik Håndverk og industriforening, med Reidar Hanssen som vara.

Det ble avviklet seks styremøter i 2015 og det ble behandlet 43 saker.

2.2. Ansatte

Kjetil Moe og Hilde M. Normark er henholdsvis daglig leder og prosjektleder i Narvikregionen Næringsforening. De er imidlertid formelt ansatt i Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA.

Daglig leder har ved siden av å ha det totale ansvar for daglig drift også hovedansvar for foreningens arbeid knyttet mot næringspolitikk, næringsutvikling og medlemsservice. 

Prosjektleder arbeider hovedsakelig med prosjekt som underbygger satsingsområdene, men har også ansvar og oppgaver knyttet økonomi/fakturering og kommunikasjon med medlemmer og andre.

2.3. Fagråd/ressursgrupper

Det har vært en utfordring å skape aktivitet i de ulike fagrådene, det vil bli en prioritert oppgave i 2016. Administrasjonen arbeider gjennom året med saker og det holdes møter og arrangement som har betydning for de fleste bransjene, men det er et mål å få samlet fagrådene til minimum to møter årlig. Fagrådene har en spesielt viktig oppgave med å få frem prioriterte saker til administrasjonen og bistå administrasjonen med kompetanse og kunnskap om sin bransje. Fagrådene skal også bistå med innspill til næringspolitiske saker innen sitt fagfelt

Vi har etablert en ressursgruppe, Ressursgruppe Bjerkvik som ledes av styremedlem Victor Vang. På samme måte som fagrådene skal ressursgruppen frembringe prioriterte saker til administrasjonen og bistå med lokalkunnskap.

3. Virksomheten i 2015

3.1. Strategiske satsingsområder

I gjeldende strategiplan (2014-2016) er fire spesielt viktige strategiske satsingsområder trukket frem.

Næringspolitikk
Vi skal utvikle tydelige standpunkt og arbeide for økt politisk innflytelse og realisering av våre standpunkt.
Mål: «Narvikregionen skal ha de mest næringsvennlige politikerne i Norge.»

Medlemsservice
Servicetilbudet skal også inkludere hjelp til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer med spesifikke saker.
Mål: «Levere et godt medlemstilbud på alle nivå.» 

Arenaer/møteplasser
Møteplassene skal brukes til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene.
Mål: «Utvikle attraktive møteplasser.» 

Organisasjonsutvikling

Utviklingen av Narvikregionen Næringsforening skal skje bevisst, planlagt og kontinuerlig og med bred deltakelse og samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte.
Mål: «NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i arbeidet som skal gjøres.»

Noe av det vi har arbeidet med innenfor de fire strategiske satsingsområdene i 2015 har vært:

Næringspolitikk

Dette er et svært omfattende og ressurskrevende område.

NRNF har i 2015 hatt møter med de fleste politiske partiene i Narvik kommune og har hatt jevnlig dialog med den politiske og administrative ledelsen i andre kommuner i regionen. Gjennom blant annet denne kontakten fremmer vi næringslivets syn i aktuelle saker.

Vi har spesielt fokusert på:

 • Kommunal saksbehandling.
 • Gode samferdselsløsninger.
 • Deler av hindringene som er knyttet til areal, regulering og byggesaker.
 • Narvik kommunes arbeid med samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.

I formell og uformell kontakt med kommunepolitikerne i Narvikregionen har vi forsøkt å være tydelige på våre forventninger til kommunenes arbeid med næringsutvikling og til hvilke saker som er viktig for næringslivet. Det gjelder eksempelvis fokus på klargjorte næringsareal og på andre forhold som påvirker rammebetingelsene for næringslivet.

Vi har også jevnlig dialog med fylkespolitikere på begge sider av fylkesgrensen. Før valget hadde vi også flere av førstekandidatene til fylkestingsvalget i Nordland på et møte i Narvik. Dette i samarbeid med NHO Nordland og Ofotbanealliansen.

Medlemsservice

Vi har jevnlig spørsmål fra våre medlemmer om hjelp i små og større saker. Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe disse. Det meste løses ved en telefon til for eksempel en kommunal instans. Noen saker krever større innsats, mens andre kun har behov for råd og veiledning.

Mange av sakene også i 2015 dreier seg om utfordringer knyttet til kommunal saksbehandling innenfor områder som regulering/byggesak og skjenkesaker samt holdningene næringslivet blir møtte med.

Mye av foreningens arbeid er ikke synlig. Det består blant annet av dialog og uformelle møter med politikere og offentlige myndigheter for å tilrettelegge eller løse konkrete saker på vegne av våre medlemmer. 

Arenaer/møteplasser

Det har vært gjennomført en rekke møter/arrangement for medlemmene i løpet av 2015. Enten i egen regi, i samarbeid med medlemmer eller med andre organisasjoner.

Noen av disse har vært: 

 • Kurs i Strategisk kommunikasjon og presentasjonsferdigheter.
 • Medlemsmøte om kommuneplanens arealdel.
 • Frokostmøte om dobbeltspor på Ofotbanen i samarbeid med Ofotbanealliansen.
 • Medlemsmøte om Universitetssykehuset Narvik.
 • Medlemsmøte med presentasjon av flere større arrangement som skulle gjennomføres i løpet av 2015. Byfesten, Funn Cup, Arctic Race og snuhavnoperasjonen for cruisebåter.
 • Frokostseminar om endringer i arbeidsmiljøloven.
 • Medlemsmøte i Bjerkvik om etableringen av Posten Bring på Medby.
 • Møte om parkeringsplasser og reguleringsplan for ny E6 gjennom Narvik sentrum.
 • Frokostmøte med fylkespolitikere i samarbeid med NHO Nordland og Ofotbanealliansen.
 • «Bli-kjent-tur- til Gratangen.
 • Miniseminar om offentlighet og innsyn.
 • Romjulstreff
 • Medlemsmøte om Malmporten Handelspark
 • Medlemsmøte om Nye Narvik Havn 

Opptur 2015:
Det største arrangementet i 2015 var Opptur som ble arrangert torsdag 11.februar. Vi registrerte 200 deltakere på konferansen og 183 personer deltok på kveldsarrangementet.

Foredragsholdere var Knut Eirik Dypdal og Thor Hushovd (Arctic Race of Norway), Øystein Haugen (Rema Skistua), Harald Kuraas (Narvikfjellet AS), Tore Lundberg (Gratanglaks AS), Svein Erik Kristiansen (ordfører Evenes), Sølvi Øgsnes (Breidablikk Gjestehus), Wenche Folberg (rådmann Narvik kommune), Joakim Jaksland (Rekyl Reklame), Frank Sundermeier og Tom Stiansen (Kraftinord/Kraft til idretten), Vigdis Østensen (Svarta Bjørn Konferansen, Vinterfestuka), Lise Bergan (Cermaq) og Jens Johan Hjorth (ordfører Tromsø)

Opptur-arrangementet fortsatte på Quality Hotel Grand Royal på kvelden, med mat og underholdning. Følgende priser ble delt ut:

Årets Bedrift 2015:                         Gratanglaks AS.
Årets servicepris 2015:                  Rema Skistua.
Årets gründer 2015:                       Ottar Bakke, Ballangen Sjøfarm.
Årets Narviking 2015:                    Anita Ravn, Stig Pettersen, Torbjørn Wallentinsen. 

Organisasjonsutvikling

I 2015 ble mye av året preget av etableringen og driften av Sykehusalliansen og arbeid med å gjennomføre sluttetappen av Arctic Race i Narvik. Det medførte at en del andre oppgaver måtte nedprioriteres, blant annet rekruttering av nye medlemmer. Vi har riktignok fått flere nye medlemmer som har meldt seg inn og viser til vårt arbeid med f.eks. Sykehusalliansen som årsak til det. Likevel har vi ikke klart å iverksette en vervekampanje som planlagt.

Narvikregionen Næringsforening er avhengig av å ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i det arbeidet som skal gjøres. I 2016 har vi som mål å øke aktiviteten i og engasjementet rundt fagrådene.

4. Økt synlighet i 2015

God kommunikasjon med medlemmer, potensielle medlemmer og samfunnet rundt oss er av stor betydning. For å lykkes med å fronte viktige saker for våre medlemmer tar vi i bruk tradisjonelle og «nye» medier.

Vi har jevnlig utsendelse av nyhetsbrev og informasjon om møter og arrangement. Nettsider og Facebook er hele tiden under utvikling.

Gjennom året har også foreningen og ulike saker og arrangement blitt jevnlig omtalt i Fremover og i andre medier i regionen.

Å delta i debatter og med leserinnlegg og kommentarer vil også være et prioritert område fremover.

Et tilfeldig utvalg av saker hvor vi er omtalt:
(28.02) Fremover. Om konsekvensene ved nedleggelse av Narvik lufthavn, Framnes før Hålogalandsbrua er åpnet.
(03.03) Fremover: Politikerne i Narvik krangler slik at det går ut over næringsutviklingsarbeidet.
(07.03) Fremover: Om private barnehager vs kommunale.
(17.03) Fremover: Inviterer til jobbmesse sammen med NAV.
(25.03) Fremover: Nordlys, HT, Avisa Nordland m.fl. Kronikk om fusjonsforhandlingene mellom HiN og UiT sammen med NHO-direktørene i Troms og Nordland.
(08.04) Fremover: Utspill sammen med NHIF v/ Jørn Pettersen om viktigheten av å ta en avgjørelse om renovering/riving av rådhuset i Narvik fordi næringslivet trenger oppdrag. Effektiv måte å drive motkonjukturpolitikk på.
(21.04) Fremover: Kommentar til snuhavnoperasjonene.
(21.04) Fremover: Sak om brev til HiN fra NRNF der vi ber om garantier for at det er reelle fusjonsforhandlinger mellom HiN og UiT.

(24.04) Fremover: Oppslag om tilflytterkonferansen som ble arrangert høsten 2015.
(07.05) Fremover: Nordlys, HT, Avisa Nordland m.fl. leserinnlegg fra Næringsarena Nord om fergefri E6.
(08.08) Fremover: Oppslag om Narvik Cykleklubb som ga overskudd av et sykkelritt til «Sykehusalliansen».
(31.07) Fremover: Intervju om vekst i antall nye bedriftsetableringer.
(28.07) Fremover: Om vår søknad om søndagsåpne butikker under Arctic Race.
(17.07) Fremover: Om parkeringsordningen i Narvik kommune.
(27.06) Fremover: Om å skape liv og røre når «Sommerbåten» legger til kai.
(03.06) Fremover: Om ringvirkningene av FUNN Cup.
(07.09) Fremover: Søknad til vegdirektoratet om modulvogntog 25,25
(01.10) Fremover: «Ber Lofoten fly fra Evenes». Fra foredrag på Kystnæringskonferansen på Leknes.
(01.10) Lofotposten: «Glem egen storflyplass, sats på Evenes»
(07.10) Fremover: Oppslag om utbyggingen av Malmporten Handelspark
(28.10) Fremover: Omtale av brevet vi sendte kommunen om organiseringen/samlokaliseringen av «næringsaktørene» i Narvik.
(02.11) Fremover: Omtale av medlemsmøtet om Demag Utvikling.
(12.11) Fremover: Vår reaksjon på at lederen for Narvik kommunes plankomite karakteriserte Narvik Havns utredning om nye Narvik havn som «missekonkurranse».

I 2015 har det også vært mange saker, også i nasjonale medier om Sykehusalliansen og vårt engasjement der. Lokalt og regionalt fikk vi også stor oppmerksomhet rundt Arctic Race.
   

5. Eierskap og representasjon

5.1. Futurum AS

Narvikregionen Næringsforening er nest største eier i Futurum AS. Daglig leder Kjetil Moe i NRNF er styrets nestleder.

Aksjeeiere                                              Aksjer                                 Eierandel
Narvik kommune                                   1276                                       43,25 %
Narvikregionen Næringsforening            674                                       22,80 %
Nordkraft AS                                            600                                       20,33 %
Narvikgården AS                                      100                                         3,39 %
Narvik Havn KF                                        100                                         3,39 %
Sparebanken Narvik                                  50                                         1,69 %
Ballangen Næringsforum                          50                                         1,69 %
Høgskolen i Narvik                                     50                                         1,69 %
LO Ofoten                                                  50                                         1,69 %
Totalt                                                       2950                                       100,00 %


Narvik kommune, Narvikgården AS og Narvik Havn KF har samlet 50,03 % av aksjene.
«Utviklingsprogram Narvik» fortsatte i 2015. Programmet forvaltes av Futurum på vegne av Narvik kommune og finansieres ved bevilgninger fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Bedriftene som har fått tilskudd fra programmet deltar med egenfinansiering. Fokus er på prosjekt som potensielt skaper nye arbeidsplasser. Programmet har bidratt til å skape flere nye bedrifter og nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter.

5.2. TINN – Teknologifestivalen i Nord-Norge AS

NRNF eier 5 % av aksjene i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS, daglig leder Kjetil Moe er  varamedlem til selskapets styre. Selskapets formål er å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer og skal være med på å styrke landsdelen innenfor teknologi og Narviks rolle som teknologihovedstad i Nord-Norge.

Selskapets aksjonærer er i tillegg til NRNF, Forskningsparken i Narvik, VINN, Norut Teknologi og Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Teknologifestivalen arrangeres i Vinterfestuka.

Narvikregionen Næringsforening er også representert i flere råd, utvalg og arbeidsgrupper. Noen av disse er: 

5.3. ARN Narvik AS

I forbindelse med at Narvik kommune ble spurt om å arrangere sluttetappen av Arctic Race 2015 var det klare oppfordringer fra næringslivet om at NRNF burde engasjere seg i dette. Det var i starten usikkerhet om hvordan dette skulle organiseres, men det ble etter hvert besluttet å etablere selskapet ARN Narvik AS som gjennom en samarbeidsavtale med Narvik kommune ble gitt i oppdrag å planlegge å gjennomføre arrangementet i Narvik. 

Selskapet eies av Narvik kommune, Narvik Cyckleklubb og Narvikregionen Næringsforening med en tredjedel hver. Styret består av: Kjetil Moe (styreleder), Lars Normann Andersen (nestleder) og styremedlemmene Lars Skjønnås og Jon Arne Østvik. Iris Bartholsen (Narvik kommune) er daglig leder.

I løpet av noen svært hektiske måneder ble det etablert en prosjektorganisasjon hvor flere bedrifter og Narvik kommune stilte ressurser til disposisjon. Mange bedrifter deltok sammen med Narvik kommune og Nordland fylkeskommune med økonomisk tilskudd til arrangementet eller bidro med ulike tjenester.

Arrangementet ble en suksess og tilbakemeldingen fra Arctic Race of Norway, fra rytterne og fra publikum var svært gode.  

5.4. Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Styret i flyplassutvalget består av: Marianne Bremnes, ordfører i Harstad (leder) og styremedlemmene Rune Edvardsen (ordfører i Narvik og erstattet tidligere ordfører Tore Nysæter fra høsten 2015), Svein Erik Kristiansen (ordfører i Evenes), Ole-Jonny Korsgaard (direktør i Harstadregionens Næringsforening) og Kjetil Moe (daglig leder i Narvikregionen Næringsforening).

Sammen med Avinor ønsker flyplassutvalget å bidra til at den positive utviklingen ved flyplassen fortsetter. For å lykkes med dette er det viktig å ha god dialog med alle viktige kunder og brukere slik at disse kan få gitt innspill både om fremtidig reisebehov og reisemønster, samt forbedringstiltak både i et kort og langsiktig perspektiv. Våren 2015 inviterte vi derfor næringslivet til kundemøte med blant andre representanter for SAS og Norwegian, Avinors sjef for de regionale lufthavnene og den lokale lufthavnsjefen. I møtet ble det også gitt informasjon om kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg.

I 2015 inviterte flyplassutvalget næringsforeninger i Lofoten og Vesterålen til å bli medlem i flyplassutvalget.

5.5. Ofotbanealliansen

NRNF var en av initiativtakerne til Ofotbanealliansen og er fortsatt representert i styringsgruppen som i tillegg består av representanter fra Narvik Havn KF, Futurum AS, LKAB/MTAS, Schenker og Narvik kommune. Målsettingen er å sikre fremtidig kapasitet på Ofotbanen gjennom at det bygges dobbeltspor. Dette er et langsiktig påvirkningsarbeid som ledes og gjennomføres på en god måte av prosjektleder Åsunn Lyngedal i Narvik Havn KF.

5.6. Olje/gass-utvalg

Futurum AS har de siste årene gjennomført et prosjekt som har hatt som hovedmål å gjøre Narvikregionen mer kjent og attraktiv for petroleumsindustrien, for å skape arbeidsplasser i regionen. Selv om 2015 var et turbulent år for næringen er nye arbeidsplasser etablert i Narvik.

Narvikregionen Næringsforening har vært representert i styringsgruppen sammen med blant andre  Narvik kommune, Forskningsparken i Narvik, HiN, Futurum, Norut Narvik AS, Narvik Havn KF og Narvikgården AS.

Styringsgruppen har jobbet med å kartlegge, markedsføre og tilrettelegge for petroleumsindustrien i regionen. Dette har blant annet skjedd gjennom deltakelse på messer og konferanser og i etterkant av disse har flere aktører blitt invitert til Narvik. Futurum AS har ivaretatt oppfølgingen, noe som har resultert i bedriftsbesøk i regionen, og konkrete etableringer som TESS, UniTeam og Storvik & Co. Det jobbes også med andre interessante bedrifter. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2015.

5.7. Karrieresenter Ofoten

NRNF har ved daglig leder vært representert i et regionalt partnerskap for karriereveiledning i Ofoten. Partnerskapet besto i tillegg av representanter fra NAV, Narvik videregående skole, Ofoten regionråd og Narvik kommune. Karin Fjeld har vært daglig leder for Karrieresenteret som ved årsskiftet 2015/2016 ble erstattet av et studiesenter der NRNF er representert ved Odd Helge Skogvold.

6. Saker

Næringsforeningen arbeider med og har fokus på mange forskjellige saker i løpet av et år. Et lite utvalg av slike saker i 2015 var:

6.1. Felles kystsoneplan for Ofoten.

Narvik kommune har dessverre sagt nei til akvakultur innenfor kommunes grenser. Vi mener imidlertid kystsoneplanleggingen mellom flere kommunenr bør være naturlig da de økologiske forholdene i havet sjelden er tilpasset kommunegrensene. Kommunegrensene går også midtveis i fjordene og det er et stort behov for å se regionen under ett. I 2015 tok vi derfor initiativ overfor Ofoten regionråd og ba dem starte arbeidet med en felles kystsoneplan for Ofoten. Vi mener en regional plan vil være viktig for å få en felles utnyttelse av sjøarealene i Ofoten og i et brev til regionrådet ba vi derfor om at det startes en diskusjon med de berørte kommunene slik at en planprosess kan starte så snart som mulig.

6.2. Fusjonsforhandlingene HiN/UiT

Høsten 2015 ble det vedtatt at Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø skulle fusjoneres. Gjennom 2015 fulgte vi prosessen rundt fusjonsforhandlingene. Underveis fikk NRNF flere signaler på at forhandlingene var utfordrende. I tillegg til uformell dialog skrev vi også et brev til styret og rektoratet ved HiN der vi ga tydelige forventninger om at nordnorsk høyere teknologisk utdanning og forskning måtte ledes og styres fra Narvik, strategisk og operativt og at det ble lagt inn et krav i forhandlingene om at antall arbeidsplasser, arbeidsoppgaver og aktiviteter i Narvik skal økes fra det tidspunktet en fusjon eventuelt ble bestemt.

Sammen med NHO-direktørene Ivar Kristiansen (Nordland) og Christian Chramer (Troms) skrev vi også en kronikk om ingeniørutdanningen i Nord-Norge som ble tatt inn i flere aviser. Vårt budskap var at en fusjon, uansett hvem Høgskolen i Narvik fusjonerer med, må gi flere ingeniører, sivilingeniører og dr. ingeniører – og mer anvendt forskning til nytte for næringsliv og det offentlige i hele Nord-Norge. I kronikken tydeliggjorde vi våre forventinger til institusjonenes forhandlere og at forhandlingsresultatet måtte speile det nordnorske samfunnsoppdraget – og også imøtekomme behovet for et enda bedre samarbeid mellom næringslivet og universitets- og høgskole-sektoren. 

6.3. Kommuneplanens samfunnsdel

Narvik kommune har de siste årene gjort et godt arbeid med oppdatering av en rekke viktige planer. Våren 2015 var et forslag til samfunnsdel av kommuneplanen på høring og vi leverte en omfattende høringsuttalelse hvor vi fokuserte på at tilrettelegging for arbeidsplasser og et koordinert og handlekraftig arbeid med næringsutvikling må være det viktigste politiske satsingsmål for å få økt befolkningsvekst og en økonomisk bærekraftig kommune.

På bakgrunn av dette ønsket vi blant annet at det i planen ble presisert at: «Narvik kommune skal møte næringslivet med en positiv og løsningsorientert holdning».

Vi foreslo også at Narvik kommune tok initiativ til å etablere en felles kystsoneplan for regionen og at det «skal arbeides aktivt for å tilrettelegge for sjømatproduksjon i Narvik kommune».

6.4. Næringsutviklingsarbeidet i Narvik kommune.

Gjennom de siste 10-15 årene har organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i Narvik kommune diskutert jevnlig. I 2015 ble vi kjent med at det foregikk strategiprosesser i flere av selskapene som er viktige instrumenter for utvikling og vekst. I et brev til ordføreren og rådmannen i Narvik kommune, ba vi kommunen fordele oppgaver og ansvar på en mer tydelig og effektiv måte enn vi ser i dag.  

«Hver enkel aktør arbeider godt, men i sum får vi ikke nok kraft ut av ressursene som samlet brukes på næringsutvikling», skrev vi i brevet der vi også ba om at det ble vurdert å samlokalisere Futurum AS, deler av Narvik Havn KF, Narvikgården AS, Forskningsparken i Narvik og Narvik Kapital AS. Gjennom en samlokalisering av de nevnte virksomhetene vil man enklere få til et koordinert og målrettet arbeid.

6.5. Modulvogntog

Sammen med Narvik Havn KF søkte vi Vegdirektoratet om å tillate vogntog med lengde 25,25 meter fra Narvik til Tromsø etter ferdigstillelsen av Hålogalandsbrua. I søknaden viste vi til at flere aktører i stadig større grad tar av gods i Sverige og som skal til Tromsø til tross for at det medfører flere vogntogkilometer. Årsaken er at en fra Kiruna kan kjøre med såkalte modulvogntog som er 25,25 meter lange, disse kan da ta tre containere. For vogntog nordover fra Narvik er ikke dette tillatt og det svekker Narvik sin konkurransekraft. Byggingen av Hålogalandsbrua er godt i gang. Når denne står ferdig i 2017, er det etter hva Vegvesenet opplyser bare Sundli bru i Bardu som er til hinder for å tillate 25,25 meter lange vogntog mellom Narvik og Tromsø. Vi har bedt Vegdirektoratet vurderer vår søknad om å åpne for kjøring med 25,25 meter lange vogntog allerede nå, og vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for at vi skal få denne muligheten så raskt som mulig.

6.6 Kortreist mat

I samarbeid med Gratangen Næringsforum og Ballangen Næringsforum har vi undersøke muligheten for å starte et prosjekt med fokus på kortreist mat og hvordan lokale matprodusenter kan få levert til storhusholdning og dagligvarekjedene.

7. Prosjekter 2015

Narvikregionen Næringsforening har til enhver tid flere små og store prosjekt. Det er Hilde Normark som er prosjektleder for de fleste av disse. Det er et krevende arbeid å gjennomføre mange prosjekt samtidig som det til enhver tid utvikles og søkes finansiering av nye prosjekt.

Uten økonomisk tilskudd fra Nordland fylkeskommune ville det vært vanskelig å få gjennomført mange av prosjektene. I tillegg til offentlig finansiering bidrar også NRNF samt deltakende bedrifter og samarbeidspartnere med finansiering.

7.1. Sykehusalliansen

Etablering og drift av Sykehusalliansen har vært det mest ressurskrevende prosjektet i 2015. Universitetssykehuset Narvik har over år vært utsatt for press og tilbakemeldingene fra våre medlemmer har vært at det har vært viktig å arbeide for å opprettholde tjenestene ved sykehuset.

I midten av april 2015 var vi invitert sammen med andre representanter fra næringsliv, politikk og fagbevegelse til et møte av legespesialistene på sykehuset. I møtet lanserte NRNF ideen om en Sykehusallianse.

Helseminister Bent Høie hadde på dette tidspunkt varslet at det kunne bli snakk om å dele akuttberedskapen mellom medisin og kirurgi for flere av de minste sykehusene. Frykten var at akuttberedskapen skulle forsvinne fra sykehuset. Målet var klart: Fortsatt døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap.

Erfaringene fra etableringen av Ofotbanealliansen var god og vår idé om en Sykehusallianse var å samle ressurser nok slik at det kunne arbeides målrettet, faktabasert og konstruktivt med argumentasjonen.

Takket være en halv million kroner i tilskudd fra Sparebanken Narvik kunne vi raskt etablere en slagkraftig organisasjon som kunne starte arbeidet umiddelbart. Vi engasjerte VINN v/ Bjørn Bremer som prosjektleder og etablerte en prosjektorganisasjon som har lagt ned et stort arbeid.

Styringsgruppen har i 2015 vært ledet av Frank Sundermeier og har i tillegg bestått av:

 • Reidar Hanssen (Tegner av blør-vi-saktere-logo og rørleggermester, Varme & Bad)
 • Heidi Sommerseth (Selvstendig næringsdrivende, Sommerseth AS)
 • Elling Berntsen (Adm.dir., Sparebanken Narvik)
 • Bernard Holte (almennlege/fastlege, Aleen legesenter)
 • Gunn Inger Einås-Eidum (selvstendig næringsdrivende, Ung Mote AS)
 • Monica Eide (daglig leder, Gratangen Næringsforum)
 • Grete Rolandsen (avdelingsleder, Multiconsult)
 • Asgeir Kvitvik (Fabrikksjef Norcem Kjøpsvik)
 • Bengt-Ole Larsen (Leder for LO Ofoten)
 • Gabriele Kitzmüller, HIN

Kommunalsjef Heidi Eriksen, Narvik kommune, har møtt som observatør.

Det ble også etablert en prosjektgruppe som har stått for det praktiske arbeidet. Gruppen har vært ledet av Bjørn Bremer (prosjektleder) og har i tillegg bestått av:

 • Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege og medisinsk leder på legevakten, Narvik kommune
 • Victor Vang, samfunnskontakt, Sparebanken Narvik
 • Åsunn Lyngedal, prosjektleder Narvik Havn
 • Kjetil Moe, daglig leder Narvikregionen Næringsforening

Det har vært jobbet hardt med politisk påvirkning. Narvikregionen Næringsforening har gjennom Sykehusalliansen hatt utallige møter med stortingspolitikere, møtt helseministeren ved flere anledninger og blant annet deltatt i høringen som stortingets helse- og omsorgskomite gjennomførte.

Vi vil takke Bjørn Bremer og Sverre Håkon Evju som har stått i front for dette arbeidet samt styrings- og prosjektgruppen som har deltatt aktivt. Det har også vært et svært godt samarbeid med Narvik kommunes politiske og administrative ledelse samt med alle gruppelederne. Også samarbeidet med øvrige kommuner i Narvikregionen har vært godt.

Mange har bidratt, blant annet gjennom kjøp av t-skjorter med logoen «Blør vi saktere?», uten disse og ikke minst uten et sterkt engasjement fra Sparebanken Narvik hadde ikke dette vært mulig.

Arbeidet har også vært ressurskrevende for administrasjonen i NRNF. På kort tid ble det etablert nettsider, nettbutikk, administrert og solgt flere hundre t-skjorter. Administrasjonen har bidratt til at arbeidet kunne gjøres på en mest mulig effektiv måte.

Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke ved inngangen til 2016, i første omgang til ny Nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt av Stortinget. 

7.2. Tilflytteprogram 2014-16

Mål for prosjektet:
«Tilflytterprogrammet skal bidra til økt tilflytting og til at eksisterende tilflyttere trives og blir værende». Prosjektet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Målet skal vi nå ved å fokusere på følgende aktivitetsområder:

 1. Tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler
 2. Fokus på rekruttering
 3. Trivsel og integrering i lokalsamfunn og næringsliv


Tilba­keflyttere, barnefamilier og arbeidskraft er ofte de samme menneskene. Også livsstil­flyttere fra utlandet er i praksis barnefamilier med minst én yrkesaktiv.

Hoveddelen av aktivitetene i prosjektet har rettet seg mot den samme gruppen mennes­ker, og med samme budskap. Vi har hatt som mål å avklare om dette er tilstrekkelig eller om vi må finne andre måter å kommunisere og andre kanaler.

Vår konklusjon er at dette er et fokus vi må ha i fremtiden – vi må hele tiden tilpasse vår kommunikasjon til nye segmenter av tilflyttere.

Vår viktigste kanal for kommunikasjon med tilflytterne har vært en direkte kontakt med tilflyttere i regionens bedrifter og kommuner.

Ny tilflytterportal er etablert – narvikregionen.no. 

7.3. Kurs i kvinnenettverk 

Kvinnenettverket har i 2015 hatt stor aktivitet og det er gjennomført fire regionale kurs i strategisk kompetanse og presentasjonsferdigheter. Bent Myhre har vært kursleder for «Ut av komfortsona» og 32 kvinnelige ledere/nøkkelpersoner i regionen har deltatt.

Prosjektet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Kurset har som mål å gi økt innsikt, forbedrede ferdigheter og økt mestring i hvordan du kan holde publikum-/tilhørernes oppmerksomhet, og i større grad sikre at budskapet når frem til din mål-gruppe.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse kursene er svært bra, både mht eget utbytte og faglig opplegg.

Hovedmålsettingen for Kvinnenettverket er å:
"Bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige ledere/nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet." 

Styringsgruppa for Kvinnenettverket har i 2015 bestått av:

Navn deltaker

Bedrift

Elisabeth Martinsen

RKK Ofoten

Hilde M Normark

Narvikregionen Næringsforening

Hilde Otnheim

Rambøll

Lene Alteren

Transportutvikling

Liv Solheim

Kjøpsvik, Tysfjord

Nina Røberg

Lektor Fjelldal skole, Tjeldsund

Sissel Nilssen 

Evenes Kraftforsyning

Trine Fjellstad Eriksen

Amesta

Unni Forshaug

Narvikgården

Vivian Schjølberg

2 i nor

 

7.4. Grønn dag 2015

NRNF er sekretariat/prosjektleder for Grønn Dag og dette er et arbeid vi honoreres for.

Årets Grønn dag ble arrangert den 15. oktober ved Høgskolen i Narvik. Alle vg1 klasser deltok på arrangementet, i år nærmere 350 elever. Målet med arrangementet er å øke bevisstheten og kunnskapen om behovet for energieffektivisering, slik at ungdom velger å bli med i kampe mot klimautfordringene gjennom utdanning og yrkesvalg. Ole Andre Sivertsen var hovedinnleder.

Årets stasjoner:

·         Fremtidens bilpark v/Bentro Bil, Trond Frantzen

·         Newtonrommet v/Anders Øgsnes

·         Grønn energi med vindkraft v/Nordkraft, Matthew Homola

·         Miljøvennlig avfallshåndtering v/HRS, Tone Cecilie Hansen

 

Sponsorer Grønn dag:

·         Ballangen Energi

·         Futurum

·         HiN

·         HRS

·         NITO

·         Nordkraft

·         Statkraft

 

 

7.5. BKA/Vox kurs i kommunikasjon og digitale ferdigheter

I samarbeid med Agenda AS arrangerte vi fire kurs finansiert av Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) i 2015. Gjennom tilskuddet arrangerte vi følgende kurs:

 • Skriftlig kommunikasjon
 • Word- tekstbehandling
 • Excel - regneark
 • Powerpoint – presentasjoner

I tillegg ble det arrangert basiskurs i bruken av Visit Narviks nye bookingløsning City-Break.

Kursene har vært gratis og et tilbud til ansatte i våre medlemsbedrifter. Nærmere 100 personer deltok på kursene og evalueringen viser at deltakerne har vært godt fornøyd med både kursinnhold og undervisningsopplegget. 

7.6. Kommunikasjonsplattform lag og foreninger

Mål med prosjektet

Vi ønsker å øke bolyst og tilrettelegge for økt tilflytting til Narvikregionen. I dette prosjektet ønsker vi å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud. Prosjektet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Delmål

 • Gjennomføre styrekurs for lag og foreninger i Narvikregionen
 • Etablere en felles responsiv kommunikasjonsplattform «lag og forenings portal» på nett for synliggjøring alle tilbudene.
 • Etablere kontaktnett for rekruttering til lag- og forening.


Status

Kommunikasjonsplattformen som utvikles av Funn er nå snart klar for publisering. I dette arbeidet vil kommunene og frivillighetssentralene være involverte. Publisering beregnes i løpet av mars 2016.  

7.7. Rekruttering av unge voksne 20-40 år

Mål med prosjektet
Øke antall innbyggere i aldersgruppen med 120 personer i prosjektperioden.

For å sikre en sunn utvikling, bør aldersgruppen mellom 20 og 40 år øke i Narvik. Futurum vil ha de unge voksne tilbake til kommunen gjennom et målrettet arbeid.

Befolkningen i Narvik og regionen blir eldre. Aldersgruppen under 40 år er redusert med ca.4.700 personer fra 1986 til 2012. Aldersgruppen 40-60 år er dominerende.

Ungdommer og personer i etablererfasen søker ofte inn til storbyregioner som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim osv. De tar ofte fatt på høyere  utdanning, og det er bra. Men vi vil ha dem tilbake til kommunen!

Futurum er prosjekteier, innleid prosjektleder er Hilde M Normark, Narvikregionen Næringsforening.  Prosjektet er finansiert av Utviklingsprogram Narvik.

Aktiviteter 2015
Vi gjennomførte et vellykket Romjulstreff 2015 på dette prosjektet. Komiteen for arrangementet bestod av Hilde Weisner (UNN), Ann-Hege Lund (Futurum) og Hilde Normark (NRNF). 

Målgruppe:

 • deg som er vurderer å flytte tilbake til Narvikregionen
 • deg med venner/familie som vurderer å flytte tilbake
 • deg som er student og ønsker bedre kunnskap om regionen
 • deg som er nysgjerrig på næringsutvikling og utbyggingsprosjekter

Vi ønsker å legge til rette for at flere flytter tilbake til Narvikregionen og blir værende. En start kan være å øke den enkeltes kunnskap om regionens utvikling og næringsliv.

Deltakere på romjulstreffet fikk innblikk i regionens næringsutvikling, større utbyggingsprosjekter og en rekke bedriftspresentasjoner.  

7.9 Traineeprogram 2015-2017

Mål med prosjektet

Ved å etablere et regionalt traineeprogram ønsker vi å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen til næringslivet i Narvikregionen ved å øke antall unge mennesker med høyere utdanning som vil arbeide og bo i regionen. Traineeprogrammet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Delmål

 • Tilby bedriftene kvalifisert arbeidskraft og «fersk» høgskole- og universitetskunnskap.
 • Bedre kunnskapen om, og oppfatningen av, næringslivet i regionen - på tvers av  bransjer og kommuner, gjennom en synliggjøring av næringslivet generelt og gjennom et nettverk av bedrifter som deltar.
 • Markedsføre Narvikregionen som en region med spennende karrieremuligheter og gode levevilkår.

Traineebedrifter
Nordkraft, HRS, Astafjord Slakteri/Astafjord Smolt/Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm, Elvenes Maskin og Visinor.

Status i programmet
Det har vært stor interesse for de 11 traineestillingene.
Styringsgruppen for Traineeprogrammet består av representanter for bedriftene som deltar i programmet: Monica Eide-Hermansen (Gratanglaks), Patrik Bones Olsen (Visinor), Pål Iver Skogvold (Taraldsvik/Elvenes Transport), Kirsti Hienn/Kenneth Hågensen (HRS) og Hanne Toftaker (Nordkraft).

7.10. Julegate i Narvik sentrum

Kostnadene i forbindelse med drift og vedlikehold av julegata, inkl. opp- og nedmontering, rengjøring og oppbevaring av julepynten håndteres av et spleiselag av bedrifter i Narvik by.

Det er gjennomført en årlig oppfølging av sponsorene av Julegata i Narvik. Vi har nå 70 sponsorer, hvorav 36 betaler kr 2000,- eller mer. Sum sponsorbidrag som er fakturert i år er k 115.500,-.
Det er opprettet en side for julegata på facebook, her har vi delt foto av sponsorer og aktuelle julearrangementer.

8. Regionalt samarbeid

Det primære geografiske nedslagsfeltet til Narvikregionen Næringsforening er innenfor områdene Narvik, Ballangen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu.

Vi har medlemmer i fire av de fem kommunene i Ofoten og vi samarbeider godt med den andre næringsforeningen i Ofoten, Ballangen Næringsforum (BNF). Vi har de siste årene hatt en formell samarbeidsavtale med BNF og foreningen har også en representant i vårt styre.

I 2015 ble det inngått en tilsvarende avtale med Gratangen Næringsforum etter at vi de siste årene har utviklet et godt samarbeid.

For å skape grunnlag for konkrete samarbeidsprosjekt har vi brukt tid på å bli kjent med hverandre. Gjennom samarbeid på tvers av kommune/fylkesgrensen vil vi kunne gjøre en enda bedre jobb for våre medlemmer.

På regionalt nivå har vi også jevnlig kontakt med fylkesråd, fylkespolitikere og  andre som er premissgivere for mange av de sakene som er viktig for næringslivet. 

8.1. Næringsarena Hålogaland

Næringsarena Hålogaland er et samarbeidsprosjekt for Lofoten Næringsforum, Vesterålen Næringslivssamarbeid, Harstadregionens Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening. Lederne i de fire regionale næringsforeningene har over flere år møttes jevnlig og har arbeidet med flere saker som har betydning for næringslivet i regionen.

De siste årene har Næringsarena Hålogaland vært gjennomført som et prosjekt, finansiert av Sparebanken Nord-Norge og av de deltakende næringsforeningene. Prosjektet ble avsluttet i 2015 og det er usikkert hvilket nivå Næringsarena Hålogaland skal arbeide på videre. Det er ulike oppfatninger mellom de fire regionale næringsforeningene om hvordan dette skal gjennomføres.

På slutten av 2014 ble det etablert et forprosjekt «Partnerskap Hålogaland» som skulle avklare om det er grunnlag for å igangsette/etablere et bredt partnerskap mellom næringsforeningene og kommuner/fylkeskommuner for vekst og utvikling i Midtre Hålogaland. Prosjektet ble avsluttet våren 2015 hvor denne målsetning bare delvis ble oppnådd. Det ble ikke mulig å få noen endelig avklaring på at partnerskapet vil bli etablert.

Det er imidlertid lagt et godt grunnlag gjennom dialogen med Hålogaland Regionrådsforum, Nordland fylkeskommune og Troms Fylkeskommune som har bidratt i prosjektet. Vi har tro på at et bredt og sterkt partnerskap for utvikling og vekst i grenseregionen mellom Nordland og Troms er viktig å etablere. Kanskje kan man se konturene av et samarbeid som kan få stor betydning for den videre utvikling av Midtre Hålogaland som næringsregion.

Hålogalandsveien
Gjennom Næringsarena Hålogaland har vi gjennom flere år vært opptatt av og arbeidet med påvirkning i forhold til trasevalg for den nye Hålogalandsveien. Vi har argumentert for en etappevis utbygging av E10 med utgangspunkt i en ny direkte vei mellom Lofastkrysset-Fiskfjord-Kongsvik og med tunell under Tjeldsundet ved Sandtorg. I en høringsuttalelse våren 2015 ba vi Statens vegvesen medvirke til at planarbeidet med ny kryssing av Tjeldsundet ble forsert slik at man kommer raskere i gang med bygging av en ny direkteforbindelse mellom Sandtorg og Evenes. Spesielt for sjømatnæringen i Lofoten og Vesterålen og for Narvik som transport- og logistikknutepunkt er Hålogalandsveien svært viktig. 

8.2. Næringsarena Nord

Narvikregionen Næringsforening deltar i et nettverk av næringsforeninger i Nordland, Troms og Finnmark.

Nettverket møtes et par ganger i året, gjerne i forbindelse med arrangement/konferanser i landsdelen og består av daglige ledere i næringsforeningene i Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Fauske, Bodø, Mosjøen, Alstahaug og Mo i Rana. I august 2015 møttes nettverket i Narvik.

Blant sakene nettverket har uttalt seg om er fergefri E6 og gjennom Næringsarena Nord leverte vi også høringsuttalelse til regjeringens forslag til søndagsåpne butikker. I uttalelsen pekte vi på forslaget hverken bidrar til en økonomisk bærekraftig handelsnæring, eller til positiv utvikling i by- og handelssentrum i norske byer og at søndagsåpne butikker vil bidra til å undergrave sentrum som byens hovedarena for handel, kultur og opplevelser.

I 2015 var Næringsarena Nord også representert i styret og representantskapet i Samferdselsforum Nord.

9. Representasjon og posisjonering

Gjennom året mottar vi mange henvendelser om å delta i ulike arrangement, møter og prosjekt. Vi ønsker å prioritere dette høyt da slik deltakelse gjør at foreningen viser engasjement, blir posisjonert og er synlig. I bunnen for prioriteringen ligger spørsmålet om deltakelse har verdi for våre medlemmer.

Punktene nedenfor viser et lite utvalg – og spennvidden – av møter og arrangement hvor NRNF var representert i 2015.

 • Nordlandskonferansen, Bodø.
 • Samferdselspolitisk konferanse, Narvik
 • Partnerskap Ofoten
 • Næringskonferanse, Harstad
 • Millionfisken, Salangen
 • Agenda Nord-Norge, Bodø
 • Konferansen «Smaken av framtiden», Gratangen.
 • Kystnæringskonferanse, Leknes
 • Nettverkskonferanse/idedugnad om fornyelse av Narvik sentrum


Gjennom Sykehusalliansen har prosjektleder i Sykehusalliansen deltatt i en rekke møter og konferanser. 

9.1. Foredrag

Vi blir ofte bedt om å holde foredrag eller presentasjoner på ulike møter og konferanser og dette forsøker vi å imøtekomme så ofte som mulig. Det gir en god mulighet til å presentere næringslivet i regionen, utfordringer knyttet til næringsutviklingsarbeid og foreningens aktiviteter. Også i 2015 har vi holdt en rekke foredrag.

10. Vår økonomi

Samlet resultat for NRNF og NRNF SA viser et underskudd på kr. 181 499-. Foreningen hadde et overskudd på kr. 19 208,- og Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA et underskudd på kr. 200 707,-.

Overskuddet i foreningen foreslås ført mot egenkapitalen. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om virksomhetens drift og stilling.

NRNF SA har i 2015 hatt en nedgang i serviceavgiften på nærmere 170 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak at flere store virksomheter som var medlem har lagt ned, gått konkurs eller flyttet de siste to årene og at dette først nå gir negativt utslag på serviceavgiften.  

11. Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning.

12. Miljø   

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. 

13. Likestilling

Narvikregionen Næringsforening har ingen ansatte, men kjøper tjenester fra Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA som har to ansatte, en kvinne og en mann. Kjetil Moe er daglig leder i både foreningen og servicekontoret, Hilde Normark er prosjektleder i både foreningen og servicekontoret.

Narvik, 17. mars 2016

Styret i Narvikregionen Næringsforening 

Møter
Møter
OPPTUR
OPPTUR
Avisutklipp
Avisutklipp
Arctic Race
Arctic Race
Arctic Race
Arctic Race
Sykehusalliansen
Sykehusalliansen
Sykehusalliansen
Sykehusalliansen
Sykehusalliansen
Sykehusalliansen
Avisutklipp
Avisutklipp
Avisutklipp
Avisutklipp
Unge voksne 20-40
Unge voksne 20-40
Kurs i kvinnenettverket
Kurs i kvinnenettverket
Tilflytterportal narvikregionen.no
Tilflytterportal narvikregionen.no
Kurs i CityBreak
Kurs i CityBreak
Kurs i CityBreak
Kurs i CityBreak
Trainee Narvikregionen
Trainee Narvikregionen
Trainee Narvikregionen
Trainee Narvikregionen
Regionalt samarbeid
Regionalt samarbeid

google map