w

Tilflytterprogram 2014-2016

Nordland fylkeskommune har delfinansiert Tilflytterprogram 2014-2016. I dette prosjektet vil vi i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen gjennomføre en rekke aktiviteter med fokus tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler for tilflyttere.

26.01.201612:34 Hilde Normark

Bakgrunn

Utviklingen i Narvikregionen mht utbygging av infrastruktur og etablering av nye store virksomheter gjør at et stort antall av bedriftene i regionen ser på rekruttering av kompetent arbeidskraft som en av de største utfordringer for virksomheten.

Flere bedrifter har allerede måttet rekruttere arbeidskraft i det europeiske marked. Arbeidstakere som velger å flytte til regionen fra utlandet stiller naturlig nok høye krav til kommunen de flytter til.

Som følge av et tilflytterprosjekt, i mindre skala, gjennomført av næringsforeningen i 2012-2013 har næringslivet og kommunene i regionen erkjent viktigheten i å fokusere på lokalbefolkningen slik at fraflyttingen ikke øker og at det jobbes for å øke kommunens synlighet og tilrettelegging for potensielle tilflyttere.

I Norge har vi de siste årene hatt en klar økning i folketallet. Flere kommuner har hatt en befolkningsvekst, mens andre igjen opplever en synkende og negativ befolkningsvekst.

Det kan se ut som om befolkningsvekst i en kommune ofte skyldes en høyere andel av innvandring enn andre kommuner, men også til dels høye fødselstall (Indeks Nordland 2012). 

Tendensen er fremdeles at folk i arbeidsklar alder flytter fra distriktskommunen til større byer og sentrale strøk. Dersom distriktskommunene skal lykkes i å snu utviklingen må de øke fokus på bosetting og utvikling av lokalt næringsliv. Små kommuner har mange fordeler ved regionalt samarbeid med andre små kommuner blant annet mht rekruttering til kompetansearbeidsplasser i offentlig tjenesteproduksjon og næringsliv. 

For å bidra til økt tilflytting ønsker vi et styrket fokus på hvordan vi kan bedre regionens omdømme, bl.a. gjennom økt satsing på strategisk kommunikasjon. Jobben starter med en erkjennelse av "hvor er vi" og går videre med "hvor skal vi"? 

Vi tror et høyt fokus på velferd der folk bor, samarbeid mellom offentlig og privat og frivillig sektor er viktig. Kommunene og næringslivet i Narvikregionen kan bli mer bevisste på konkrete tilflyttertilak rettet mot de målgrupper som er mest aktuelle for rekruttering av nødvendig kompetanse til kommunen. 

Litt statistikk

Befolkningen

Befolkningen i Narvikregionen (1974-2014) er redusert med 3.883 (4.138) personer dvs -13%, ( - 13,8%). De siste 3 årene (2011 – 2013) har situasjonen stabilisert seg noe med en økning på 274 personer, - Narvik med en økning på 325 personer. 

For Narvik er nedgangen i tidsrommet 1974-2014: 5,4%. Tjeldsund og Tysfjord har hatt størst tilba-kegang med hhv 36% og 32,5%. Deretter følger Evenes med 24,7% og Ballangen med 20,8%.

Sør-Troms-kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen har i samme tidsrom hatt en reduksjon på 1.125 personer (-20,5%), - størst i Gratangen med 35,2% og minst i Salangen med -9,6%. 

Innvandring

Årlig innvandring i prosent av folketallet øker mest i Narvik av byene i nord.

De fleste innvandrere kommer fra Europa, deretter Asia m/Tyrkia, og så Afrika. Av Narviks befolkning 1/1-2014 er 10,5% innvandrere eller barn født i Norge av utenlandske foreldre. Oslo ligger eksempelvis i overkant av 20%. 

Målsetting

Kampanjer og infor­masjon fungerer best der budskapet stemmer overens med hva stedet fak­tisk har å by på. Vi må gå til bunns i hva vi egentlig har å tilby og vær konkret.

«Tilflytterprogrammet skal bidra til økt tilflytting og til at eksisterende tilflyttere trives og blir værende» 

Målet skal vi nå ved å fokusere på følgende aktivitetsområder: 

  1. Tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler
  2. Rekruttering
  3. Trivsel og integrering i lokalsamfunn og næringsliv 

google map