Slik utarbeides kommuneplanens arealdel

regjeringen.no: Kommuneplanens arealdel besår av planbeskrivelse med konsekvensutredning og plankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser for hele kommunens land- og sjøareal. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje, og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.

Hentet fra Regjeringen.no: "Kommuneplanens arealdel

Slik utarbeides kommuneplanens arealdel

Ved oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel, skal det utarbeides et planprogram. Hensikten med planprogrammet er å skape enighet om formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen skal gjennomføres og opplegget for medvirkning. I planprogrammet skal kommunen også vise hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres og hvordan ulike alternativer skal vurderes.

Forslaget til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, og fristen for å gi merknader og innspill skal være på minimum seks uker. Det er viktig at statlige og regionale myndigheter, og eventuelt andre myndigheter, gir klare innspill og lar høre fra seg dersom planen kan komme i konflikt med viktige nasjonale eller regionale hensyn. Dette har betydning for retten til å fremme innsigelse senere i prosessen (les mer om innsigelse under). Kommunestyret har myndighet til å vedta planprogrammet, men kan delegere denne til et annet politisk organ eller administrasjonen.

I utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel, skal det tilrettelegges for aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner, institusjoner og offentlige organer. Forslaget til kommuneplanens arealdel skal deretter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med frist for å gi merknader og innspill på minimum seks uker. Det er nå statlige og regionale myndigheter og andre myndigheter kan komme med en eventuell innsigelse. Privatpersoner kan bare komme med merknader til utkastet.

Etter at merknader og innspill er vurdert, er det kommunestyret som vedtar kommuneplanens arealdel. Ønsker kommunestyret å gjøre endringer i planen som ikke har vært på høring eller offentlig ettersyn, må disse tas opp til ny behandling. Hvis det fortsatt er uavklarte innsigelser til planen, skal kommunen sende den til statsforvalteren, som med sin tilrådning sender den videre til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse.

Den vedtatte planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig for alle. Det er ikke anledning til å klage på kommunestyretes vedtak om kommuneplanens arealdel.