w

Advarer mot tillitsbrudd

Det er et avtale- og tillitsbrudd om UiTs styre organiserer seg bort fra et selvstendig fakultet ledet fra Narvik. Det skriver NRNF i en høringsuttalelse.

14.03.201713:45 hilde

I uttalelsen som nå er sendt rektor og styreleder for UiT, Anne Husebekk advarer styreleder Frank Sundermeier og daglig leder Kjetil Moe mot at en omorganisering skjer i strid med avtaler og regjeringsvedtak. I uttalelsen vises det også til at man ved fusjonen med UiT uttrykte en strategisk målsetting om å styrke det teknologiske fakultetet i Narvik, både faglig og ressursmessig. Dette har ikke skjedd, heter det i høringsuttalelsen.


Til:       Styret ved UiT, Norges Arktiske Universitet, ved styreleder/rektor
Kopi:   Det teknologiske fakultet, ved dekan

Narvik 13.03.2017

Om:    
Høring om organisering av UiT, fakultet og campus
 

Vi viser til de pågående prosessene vedr. overnevnte temaer, og takker for at det er åpnet for eksterne høringsuttalelser underveis i arbeidet. Under her følger vår uttalelse som har fokus på næringspolitikk og utvikling av kompetanse i nord.

Vi ser fram til - og vi har et ønske om - å følge prosessen aktivt videre. 

Nordnorsk oppdrag – nordnorsk organisering

 

Fusjonen mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Narvik (HiN), gjeldende fra 2016, var basert på avtalte forutsetninger mellom institusjonene:

  • UiT anbefalte at det ble skrevet inn i den kongelige resolusjonen, i et regjeringsvedtak, at det skal være et teknologisk fakultet i Narvik.
  • De teknologiske fagmiljøene ved campus Narvik skulle styrkes og videreutvikles gjennom faglig integrasjon.
  • Og UiT var åpen for at «en eller flere av de 3-årige ingeniør utdanningsretningene» som ble ledet fra Tromsø, skulle inngå i det teknologiske fakultetet i Narvik.

 

Fusjonen ble vedtatt av Regjeringen i juni 2015:

«Institusjonene har kommet frem til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik. Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik».

 

For næringslivet i nord har den teknologiske utdanningen ved HiN alltid vært særdeles viktig. Næringsliv og det offentlige er tilført nødvendig kompetanse, samtidig som det er etablert utviklingsmiljøer og arenaer på campus og oppimot næringsliv og det offentlig mange steder, i Nord-Norge spesielt. Her har forholdet mellom randsone-virksomhetene Forskningsparken i Narvik og Norut Narvik vært særlig viktige.

 

Vi vil fremheve at miljøet i Narvik er bygd opp over en 60-årsperiode – og innehar kompetanse og faglige nasjonale og internasjonale nettverk og er samtidig seg meget bevisst sitt «nordnorske oppdrag». Det valget som ble gjort i 2015, ved avtaleenighet og regjeringsvedtak om fakultet og fusjon med UiT, skulle bygge oppunder miljøets styrker og bidra til å utløse det åpenbare vekst- og kompetanse-potensialet.

Selvstendig fakultet med dekan og faglig ledet fra Narvik var en nøkkel, i tillegg til at viserektor næringsliv ble lokalisert til denne  delen av UiT. Avtalen var derfor godt egnet til en felles nordnorsk videreutvikling av det akademiske miljøet; både når det gjelder kunnskaps-produksjon og teknologisk utvikling og innovasjon.

 

Vi finner det urimelig – og avtalemessig og politisk er det åpenbart et avtale- og tillitsbrudd – om UiTs styre nå skulle organisere seg bort fra et selvstendig fakultet ledet fra Narvik og Nordland. Forutsetningen for avtalen og den kongelige resolusjonen var at man skulle gå motsatt vei. Campus Narvik skulle styrkes og skulle overta ansvaret for ingeniør-utdanningsretninger som ble ledet fra Tromsø.

 

Vår næringsforening representerer om lag 400 medlemsbedrifter som i sum sysselsetter ca. 4.000 personer i Nordland og Troms.

Mye av veksten skjer i virksomheter som er godt forankret i lokalsamfunn i regionen – og som bygger kompetanse der de er.  Men vekst forutsetter at marked og nettverk i det minste er landsdelsbasert, for så i noen tilfeller å bli nasjonale eller internasjonale.

For det teknologiske fakultetet er det på samme måte avgjørende viktig at kompetansemiljøet videreutvikles der man er, og at andre ingeniørretninger og utviklingsmiljøer knyttes til og entydig ledes fra det samme fakultetsmiljøet.

UiT ved Campus Narvik har over flere tiår bevisst og systematisk utviklet ingeniørutdanning og forskning opp imot nærings- og offentlige miljøer for øvrig i landsdelen. Fra Helgeland til Finnmark og Svalbard har HiN/fakultetet hatt aktiviteter og nær kontakt med næringsliv.

Nettutdanningen er utviklet til stor fordel for kompetansevekst og verdiskaping i hele landsdelen. Ut fra ett sterkt faglig miljø er utdanningen derved desentralisert.

For så vel UiT Norges Arktiske Universitet som det teknologiske fakultetet er det nordnorske samfunnsoppdraget og den nordnorske identiteten viktig. Det må i tillegg bygges nordnorsk tillit.

Vi vil derfor advare mot omorganisering i strid med avtaler og regjeringsvedtak, slik flertallet i ei arbeidsgruppe anbefaler. Vi anbefaler en bred fakultetsmodell.

Vi vil også minne om at man ved fusjonen med UiT uttrykte en strategisk målsetting «å styrke det teknologiske fakultetet i Narvik, både faglig og ressursmessig». Det har så langt ikke skjedd.

Vi ønsker lykke til med prosessen videre, og er gjerne til rådighet hvis det ønskes ytterligere kontakt med næringsliv i regionen.

Her kan du laste ned høringsuttalelse i pdf.


Med vennlig hilsen
Narvikregionen Næringsforening

                                                                              

Frank Sundermeier                                                                                       Kjetil Moe

Styreleder                                                                                                     Daglig leder