Reiselivet vil ha økt verdiskapning, da må vi satse mer på Evenes

Reiselivet i regionen vil jobbe sammen for flere direkte flyruter fra utlandet – til Harstad Narvik Lufthavn, Evenes.

De fire regionene midt i Nord-Norge – Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten – har alle næringsstrategiske mål om vekst og helårs turisme. Det investeres årlig flere hundre millioner kroner i opplevelser og overnatting. Men en lønnsom og bærekraftig vekst betinger flere direkte flyruter fra europeiske markeder.  

Derfor har de fire destinasjonsselskapene sammen tatt initiativ til et felles prosjekt for storregionen: En plan for hvordan vi i regionen i fellesskap kan arbeide strukturert og målrettet for å øke antall rutefly og charterfly til flyplassen på Evenes. Noe som også vil gagne annet næringsliv og lokalbefolkning.

Vi i destinasjonsselskapene Destination Lofoten, Visit Vesterålen, Visit Harstad og Visit Narvik inviterer Avinor, de tre regionrådene, flyplassutvalget og andre interessenter med oss i arbeidet. Vi vil favne næringsliv og reiselivet spesielt, og vi må forankre arbeidet administrativt og politisk i hele storregionen.

I forberedelsene til dette initiativet har vi fått forståelsen av at mange opplever at det er behov for koordinert arbeid for bedre flytilbud til regionen - og selvsagt bedre infrastruktur rundt flyplassen for å oppnå det. Det være seg transfer via kortbanenettet, eller annen transfer med båt, buss, taxi eller leiebil.

Det skal investeres stort i flyplasser i Bodø og Rana, og det pågår også diskusjoner om investeringer i Tromsø. Vi sier intet negativt om det. Men det er vår felles oppgave å påpeke de behovene for oppgradering storflyplassen for den mest folkerike regionen i nord har. 120.000 mennesker sokner til Evenes lufthavn. Det investeres i vei-infrastruktur, ikke minst nye E10 mot Vesterålen og Lofoten. Vi tror flere turister også vil komme med jernbane via Sverige – og håper togtilbudet gradvis bedres i kvantitet og kvalitet. Det er videre investert og investeres i mer overnatting i Lofoten, Vesterålen, i Harstad- og i Narvik. Reiselivsproduktene blir også stadig bedre og flere.

Vi ser at destinasjoner som har direkteruter raskere kommer seg på beina post-covid. Det grønne skiftet vil også tvinge frem en mer effektiv reisemåte. Økt fokus på effektivitet og pris vil også favorisere destinasjoner med direkte flyruter.

Det er ikke til å komme forbi at flyrutetilbudene til regionen er altfor dårlig. For turoperatører og utenlandske turister er det forsinkende og fordyrende med flybytte og ekstra overnatting. Utenlandske direkteruter til Evenes er en sjeldenhet. I stedet kopierer flyselskapene hverandre i sine rutetilbud til destinasjoner som allerede har et godt utviklet flytilbud. 

Vi trenger å få gjestene hit på en mest mulig bærekraftig og effektiv måte

Uten gode «tilførselsårer», som et bredt tilbud av direkte flyruter, drar gjestene andre steder.

Det er ikke noe «quick fix» å få flere direkte fly til Evenes. Vi må kartlegge og koordinere kunnskap og informasjon, også fra andre destinasjoner. Vi må drøfte hvordan vi skal jobbe for å oppnå vekst, definere når og hvor vi ønsker vekst, og ikke minst må vi arbeide sammen med og oppimot luftfartens ulike aktører nasjonalt og internasjonalt. 

Vi må skape gode «reasons to go» for flyselskapene. Tilbudet i storregionen er der gjennom hele året, kanskje i større grad enn i andre regioner rundt oss, men vi må systematisere arbeidet. Vi må sammen med Avinor jobbe aktivt inn mot relevante flyselskaper for å skape gode businesscase, parallelt som man jobber mot turoperatører i de utvalgte markedene. 

Det kreves investering i det arbeidet som må gjøres

Det må investeres for å få de første aktørene til å satse på Evenes. Lykkes de første så kommer flere etter og vi kan få til en selvforsterkende effekt.

Dette er et langsiktig arbeid, og det kreves er et fellesskapsarbeid. 
Små regioner oppnår lite hver for seg, i forhold til hva vi kan oppnå ved å jobbe mer kraftfullt sammen.

Ved felles arbeid om mer direkte incoming trafikk over regionens felles storflyplass kan vi bidra til mer bærekraftig reiseliv i regionen. Også Avinor og Nordland- og Troms fylkeskommune bør bidra til at nødvendige ressurser og prioriteringer rettes i retning Evenes – om ikke vil Nord-Norges mest folkerike region havne i bakevja.

 

June Berg-Sollund
Reiselivssjef
Visit Narvik

Jan-Erik Kristoffersen
Reiselivssjef
Visit Harstad

Line Samuelsen
Reiselivssjef
Destination Lofoten

Kjetil Paulsen
Ass Reiselivssjef
Visit Vesterålen

 

 

 

June Berg-Sollund
Jan-Erik Kristoffersen
Line Samuelsen
Kjetil Paulsen