Strategisk næringsplan for Ofoten

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015. Gjennom byregionsprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

2018-2021

Visjon: En vekstkraftig region med en attraktiv by.

Hovedmål: Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.

Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2021 er: 

 • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
 • Forsvaret
 • Reiseliv
 • Blå næringer
 • Fornybar energi/kraft 

Suksesskriterier:

 • Sørge for felles forståelse av viktigheten av å skape nye arbeidsplasser.
 • Økt samhandling mellom kommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører.
 • Etablere og styrke nettverk og arenaer.
 • Ha fokus på stedsutvikling, attraktive og levende byer og tettsteder.
 • Årlige handlingsplaner, ansvarsfordeling og evalueringer
 • Ressurser som samsvarer med planene


Planen kan leses i web-versjon her eller lastes ned som pdf, se til venstre på siden.

Strategisk næringsplan for Ofoten 2018 - 2021

Statens Vegvesen