Nordland kunne sysselsatt nesten 3000 flere i 2021

I februar og mars i år ble over tusen Nordlands-virksomheter intervjuet til NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Virksomhetene i fylket kunne ansatt nesten 3 000 flere dersom søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er helse- og sosialtjenester som har hatt størst rekrutteringsproblemer.

- Vi har over 3 000 helt ledige arbeidssøkere i Nordland for tiden. En stor del av arbeidssøkerne har ikke kompetansen som etterspørres og dermed melder virksomhetene om rekrutteringsproblemer, til tross for at det er mange arbeidssøkere, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. 

Kompetansemangel 

Av de 1 013 virksomhetene som deltok i bedriftsundersøkelsen svarer 18 prosent at de har hatt problemer med å få tak i rett kompetanse, 11 prosent fikk ikke ansatt noen, mens 7 prosent ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse.

14 prosent av virksomhetene oppgir at rekrutteringsproblemene skyldes at det er for få kvalifiserte søkere. Disse virksomhetene har oppgitt hvor mange stillinger dette gjelder og innenfor hvilke yrker.  Ut fra dette har NAV estimert mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene. 

I Nordland er fire av de fem mest etterspurte enkeltyrkene innen helse, og aller størst mangel har det vært innen sykepleieryrket. 

- Det har vært spesielt stor etterspørsel etter helsepersonell i året som har gått, sier Stavnes. - Uavhengig av koronapandemien venter vi fortsatt økt behov for arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenestene i fylket. Dette har blant annet sammenheng med alders-sammensetningen i befolkningen.
 
Blant fylkets regioner er det høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutterings-problemer i Vesterålen, mens andelen er lavest i Lofoten*. 

Koronapåvirkning i Nordland

Vi har i årets bedriftsundersøkelse også kartlagt koronakrisens konsekvenser for virksomhetene. Blant fylkets regioner er det størst andel virksomheter i Ofoten som melder om at de ansatte er berørte av korona, mens det er lavest andel i Lofoten*. Dette til tross for at det er Lofoten som har hatt høyest andel arbeidssøkere gjennom hele koronakrisen.

Det er næringen overnattings- og serveringsvirksomhet som har høyest andel virksomheter der bemanningen er rammet i form av permitteringer og/eller oppsigelser.  

Forventninger fremover

Fremover ser virksomhetene i Nordland lys i tunnelen. Det ventes økt sysselsetting i det kommende året, og Nordlands-bedriftene er mer optimistiske enn bedriftene i øvrige fylker. Det ventes sysselsettingsvekst i alle regionene i fylket og mest optimisme finner vi i Salten, mens bedriftene i Lofoten er relativt sett minst optimistiske*. 

I Nordland er det størst optimisme i trevare-næringen, etterfulgt av tekstil- og lærvarer og overnattings- og serveringsvirksomhet. 

- Etter å ha vært hardt rammet gjennom koronapandemien ser overnattings- og serveringsvirksomhetene nå frem mot bedre tider. Over halvparten av virksomhetene i denne næringen forventer økt antall ansatte det nærmeste året, mens ingen forventer færre ansatte, avslutter Stavnes. 

* Undersøkelsen er gjennomført blant et utvalg av fylkets offentlige og private virksomheter, som er representativt på fylkes- og næringsnivå. Vi presiserer at utvalget ikke er 100 prosent representativ når vi bryter resultatene ned på fylkets fem regioner Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland. 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland:
Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071


Se bedriftsundersøkelsen for landet som helhet på nav.no.

Tidligere bedriftsundersøkelser fra NAV Nordland finner dere her.

Fakta

Fakta om NAVs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft, for fylket som helhet og innenfor den enkelte næring. NAV Nordland har i år også valgt å presentere noen resultater for fylkets fem regioner Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland. Vi presiserer at tallene på dette nivået ikke er 100 prosent representative. 

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og gir innsikt i eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen. Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i er viktig for at NAV skal kunne yte god service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Informasjonen om bedriftenes behov for ulike typer arbeidskraft, og hvilke stillinger det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til, bruker vi for å estimere mangel på arbeidskraft.

I tillegg gir undersøkelsen innsikt i virksomhetenes bemanningsbehov framover. Virksomhetene har gitt svar på om de venter å øke, redusere eller å ha samme antall ansatte det kommende året. Deres forventninger til fremtidig sysselsetting tar temperaturen i arbeidsmarkedet og gir en pekepinn på hvilken utvikling vi kan vente oss i månedene som kommer.

I årets undersøkelse er det lagt til to nye spørsmål for å kartlegge konsekvensene av koronakrisen. Virksomhetene er blitt spurt om bemanningen er blitt direkte påvirket av koronasituasjonen, og vi har kartlagt sannsynligheten for om permitteringer vil resultere i flere permanente oppsigelser etter hvert. 

Undersøkelsen er gjennomført blant et utvalg av fylkets offentlige og private virksomheter, som er representativt på fylkes- og næringsnivå. Vi presiserer at utvalget ikke er 100 prosent representativ når vi bryter resultatene ned på fylkets fem regioner Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland. Utvalget er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret. I Nordland var det 1 013 virksomheter som svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 91. Den høye svarprosenten er det NAV-medarbeidere i hele fylket som har bidratt til, som har foretatt intervjuer enten ved å ringe til eller besøke virksomhetene i utvalget. 

Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars i år.