Om LINK Narvik

Et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.

Prosjektet er finansiert av:


LINK Narvik vil være en prosjektorganisasjon i 2 år hvor det endelige målet er å etablere en «driftsorganisasjon» som kan stå på egne ben. Mens NRNF er et bedriftsnettverk med bedriftsmedlemskap, vil LINK Narvik være et nettverk med individuelt medlemskap.»
    

Bakgrunn 

Bakgrunnen for opprettelse av LINK Narvik er at et slikt nettverk er etterspurt blant de unge i regionen. Regionen mister viktig kompetanse. Hvert år flytter en høy andel unge til andre byer for å ta utdanning. Altfor få vender tilbake. 

Tilbakemeldingene de gir er ofte at det ikke finnes spennende, relevante jobber for dem her. De som velger å bli værende opplever et næringsliv som er styrt av ulike nettverk det kan være vanskelig å få innpass i. 

Vi er blitt kjent med en rekke utfordringer knyttet til det å være ny i arbeidslivet. Regionen har gjennom et regionalt trainéeprogram og propellfabrikken sett viktigheten av nettverksbygging og aktiviteter tilpasset unge. 

Vi ønsker nå å tilby de mange som har deltatt på programmer, og dem som ikke har deltatt på organiserte aktiviteter, kontinuitet i fremtidige aktiviteter og en tydelig fast arena.

Med LINK Narvik skal vi gi unge i regionens arbeidsliv en felles plattform for å bygge personlige og profesjonelle nettverk, åpne dører, og bidra til at flere velger å komme til og bli værende i regionen.
 

Profesjonelle nettverk gir grobunn for tilhørighet og utvikling, men skaper også en møteplass for å diskutere idéer, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling. På den måten kan Link NARVIK også bidra til å skape nye virksomheter og arbeidsplasser i regionen.

LINK Narvik etableres som et initiativ av en gruppe unge innbyggere i Narvikregionen som ønsker å etablere et profesjonelt nettverk for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte.

Nettverket skal bidra til tilhørighet, nyskaping, utvikling, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling - ved å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser. 

Som en ressursgruppe i Narvikregionen Næringsforening (NRNF) vil medlemmene bli viktige bidragsytere til hvordan unge ønsker at regionens næringsliv skal utvikle seg. 

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å gjøre Narvikregionen attraktiv for unge ressurssterke mennesker, og samtidig gi disse en rolle i fremtidig samfunnsutvikling. Vi skal synliggjøre mulighetene som finnes her, og vi skal skape nye muligheter for fremtiden. Etter en prosjektperiode i 2022 og 2023 er resultatmålet å ha på plass en «driftsorganisasjon» som vil være en fast ressursgruppe i NRNF.    

Våre mål:

 • Vi skal etableres som en attraktiv arena og et nettverk for unge profesjonelle i Narvikregionen.
 • Vi skal styrke og synliggjøre de unges stemme, samt øke andel unge i styrene.
 • Vi skal skape en møteplass for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.
 • Vi blir en ressurs for videreutvikling av Narvikregionens næringsliv.
 • Vi skal bidra til at regionen oppleves som attraktiv for unge mennesker.

Målgrupper

Vi skal være den foretrukne møteplass for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte som ønsker å utvikle Narvikregionen for fremtiden. 

Med «ung» tenker vi ikke på et tall, men på dem som definerer seg selv som ung. Vi ønsker hverken en øvre eller nedre aldersgrense for målgruppen. 

Link NARVIK skal være en inkluderende møteplass. Likevel er det ønskelig at vi ser en medlemsmasse som møtes gjennom et felles ønske om å bidra til positiv utvikling. 

 • Unge ansatte i Narvikregionens arbeidsliv
 • Studenter
 • Nye og tidligere deltakere i traineeprogram (traineenarvik.no)
 • Nye og tidligere deltakere i Propellfabrikken (propellfabrikken.no) 


Aktiviteter 

Etablering av LINK Narvik styringsgruppe 
En styringsgruppe med 5 medlemmer etableres. Styringsgruppen konstituerer seg selv og utarbeider eventuelle vedtekter og struktur for valg av nye medlemmer og den enkeltes rolle. Sammensetningen av gruppen skal være tverrfaglig og ha en god fordeling av kjønn og alder. 

Rekruttering til nettverket
I 2022 og 2023 vil fokus for møter i styringsgruppen være kartlegginger blant målgruppene, forankring av nye aktiviteter og, rekruttering av medlemmer. Nettverksbygging handler om å bli kjent med hverandre, både profesjonelt og sosialt. Man har behov for et liv også ved siden av jobben, og mange opplever et behov for gode møteplasser. Dette er spesielt viktig for tilflyttere til regionen, for å sikre at de får det sosiale nettverket som må til for at de skal trives og bli værende. 

Felles møter med styret i NRNF
Styringsgruppens møter vil bli koordinert med tidsplanen for NRNFs styremøter, slik at her hele tiden vil være en mulighet for styringsgruppen til å delta på styremøter for å presentere status i arbeidet. 

Kartlegginger 
For å skape et best mulig utgangspunkt for aktiviteter og nye møtearena vil styringsgruppen gjennomføre kartlegginger i regionens arbeidsliv og blant de unge i arbeidslivet.

Aktuelle tilbud om kompetanseheving, kurs og seminarer
- Kurs i styrearbeid
- Diverse fagkurs
- Lederutdanning
- HR, personal m.m.

Prosjektorganisasjon

Aktuelle samarbeidspartnere

 • Kommuner og næringsliv i Narvikregionen
 • LINK Narvik LINK Harstad og LINK Nord-Norge
 • Traineeprogram Narvikregionen
 • Propellfabrikken
 • Kompetanseleverandører (videregående skole, universitet, høgskole)

Prosjektansvarlig: Narvikregionen Næringsforening

Prosjektgruppe:

 • Prosjektkoordinator LINK/NRNF
 • Link's styringsgruppe

For spørsmål angående LINK Narvik, ta kontakt med prosjektkoordinator Ida Mari F. Larsen. Telefon 468 58 716, ida.larsen@narvik.kommune.no