Næringslivet stiller opp for UNN

Et bekymret næringsliv tilbyr seg å betale kostnaden for opprettholdelse av heldøgns ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik frem til styret i UNN får behandlet prosjektrapporten som er datert 09.12.2020. 

Brev til UNN
10.12.202110:08 hilde

Brev til UNN, v/styreleder Ronald Linaker


Narvik 09.12.2021 

NÆRINGSLIVET I NARVIK STILLER OPP FOR UNN
De siste dagers debatt angående ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik har engasjert næringslivet i Narvikregionen. På vegne av et bekymret næringsliv tilbyr vi oss å betale kostnaden for opprettholdelse av heldøgns ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik frem til styret i UNN får behandlet prosjektrapporten som er datert 09.12.2020. 

Bakgrunn
Vi er kjent med at heldøgns ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik er avsluttet med virking fra 6.desember d.å.
Vi er kjent med rapporten som er datert 9.desember 2020, som har en tydelig konklusjon.

Vi har gjennom mange år vært vitne til, og deltatt i, kampen for fortsatt sykehus i Narvik, og innholdet ved sykehuset i Narvik.
Det er uforståelig for oss at rapporten som i dag er ett år gammel, så vidt vi er kjent med, enda ikke er styrebehandlet. Med den tydelige konklusjonen som rapporten gir, fremstår det for oss, totalt uansvarlig at vaktordningen er endret, før rapporten er behandlet. 

Faktum
På side 25 i rapporten står det følgende: «Prosjektgruppa er enig om at dagens vaktordning, som varer til kl.1900 mandag-torsdag, ikke står i samsvar med behovet for tilstedeværelse av ortoped og ønskes ikke videreført.»

Videre lengre ned på samme side står følgende: «Avdelingsleder ortopedisk avdeling(prosjektleder)mener alle sider av saken er godt belyst. En enstemmig prosjektgruppe mener dagens vaktordning er for begrenset ift dagens behov og den ønskes ikke videreført.»

Videre viser vi til intervju med styreleder i Fremover 6.desember d.å. der styreleder er sitert på følgende: «Saken er at dagens ordning ikke kan fortsette. Vi har ikke finansiering av den, selv om det ideelle hadde vært at det kunne vedvart.» Vi regner med at i denne sammenheng peker styreleder på ordningen som fungerte før 6.desember, altså heldøgns ortopedisk vaktordning.

Videre i saken uttaler styreleder «Styret er veldig tydelig på at det skal jobbes for å styrke ortopedien i Narvik på sikt, og ordningen slik den nå er blir ikke normalen, er hans løfte. Men vi må sette tæring etter næring. Vi har ikke midler til å fortsette døgnberedskapen som har vært finansiert med ekstra midler.» Vi forutsetter at styreleder i denne sammenheng peker på ordningen som gjelder etter 6.desember.

I det samme intervjuet kommer det frem følgende: «Ifølge styrelederen vil en arbeidsgruppe, som tidligere er kommet frem til at det vil være nødvendig med beredskap som varer frem til midnatt alle

dagene for å imøtekomme behovet i Narvik, snart ta opp igjen arbeidet. – Målet er å konkludere i løpet av vinteren, sier han.» Vi har vært i kontakt med medlemmer i denne arbeidsgruppen, og de er ikke kjent med at det skal starte opp noe nytt arbeid i denne gruppen. Men har uttalt til oss at de var ferdig med arbeidet når rapporten var ferdigstilt for ett år siden.

Nytt sykehus bygges i Narvik i dag. Og er planlagt tatt i bruk sommeren 2024. Vi er svært bekymret for at fagkompetansen og innholdet ved dagens sykehus nå reduseres og i verste fall fjernes noen få år før et nytt og moderne sykehus står klart til å flyttes inn i. 

Oppfordring
Vi har hørt utsagnene «at det jobbes med», «gi oss arbeidsro» og dets like. Det skjønner vi godt, dersom vi hadde vært sikre på at man ivaretar behovet ved sykehuset mens man jobber. Men det stiller vi oss usikre til. Når man avvikler heldøgns beredskap, før man behandler en slik tydelig rapport, som man har hatt ett år på seg til å behandle. For å snu på utsagnet. Behold den trygge beredskapen mens man jobber, så skal vi avvente, og stille oss bak de konklusjonene som trekkes. Dersom man setter innbyggerne og pasientenes behov først. 

Tilbud 
Ifølge kostnadsberegningene i den omtalte rapporten fremgår det at opprettholdelse av heldøgns ortopedisk vaktordning viser et nettoregnskap på -1 169 581 kr. Samtidig er det omtalt i rapporten at kostnaden for ambulansetransport ved den reduserte vaktordningen som praktiseres i dag er 780 000kr. Følgelig er den totale kostnaden pr år for fortsatt heldøgns ortopedisk vaktordning 389 581kr. For øvrig fremstår dette som et ufattelig lite beløp når vi alle er kjent med konsekvensene for pasientene, beredskapen og risikoen for redusert fagmiljø.
Når det tydelig signaliseres fra styreleder i UNN at det skal konkluderes i løpet av vinteren på hvordan man skal løse utfordringen rundt ortopedisk vaktordning. Tilbyr Narvikregionen Næringsforening, på vegne av næringslivet i regionen, og betale kostnaden for opprettholdelse av heldøgns ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik frem til styret i UNN får konkludert. Vi forventer at denne konklusjonen foreligger i løpet av et halvtårs tid i tråd med uttalelsen fra styreleder. Dermed stiller vi inntil 200 000kr til disposisjon for styret i UNN. Dette kan utbetales umiddelbart slik at man igjen kan sette i gang heldøgns ortopedisk vaktordning.

Dersom tilbudet aksepteres imøteser vi informasjon om et kontonummer som vi kan overføre beløpet til.

 

Ser frem til videre konstruktiv dialog. 


Med vennlig hilsen
Svein Erik Kristiansen
Direktør Narvikregionen næringsforening

90044385

E-post: svein.erik.kristiansen@nrnf.no

 

Kopi:     styremedlemmer i UNN
                Konst. klinikksjef Karl-Ivar Lorentzen

                Administrerende direktør Anita Schumacher
                Driftsleder UNN Narvik Vibeke Haukland

                Ordfører Rune Edvardsen

Fritz Hansen/Fremover
Direktør Svein Erik Kristiansen
, click to open in lightbox

Svar fra UNN: