INNLEDNING

Styrets tilbakeblikk

 

Næringslivet generelt .. (Bjørn)

Industrietableringer  .Byggeprosjekter . TECO 2030, Aker m m .. (Grethe)

Kystsoneplan, status havbruksnæringen i Gratangen og Ballangen .. (Monica og Erik)

Forsvarets kraftsamling i Ofoten  
Arena Nord Utvikling AS (ANU) skal utvikle, etablere og drive en utviklingsarena på Elvegårdsmoen i Bjerkvik i Narvik Kommune. Selskapet skal være et bindeledd mellom Forsvaret - internasjonale, nasjonale og regionale industrielle aktører – utdanningsaktører og forskningsaktører. Målet er å utvikle teknologisk industriell infrastruktur fundamentert på forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge, for derigjennom å bidra til et bedre forsvar og sterkere lokalsamfunn. I 2022 har Arena Nord etablert en midlertidig brakkerigg med kontorfasiliteter i Bjerkvik. 

Forsvarets kraftsamling i Ofoten skaper optimisme og forventninger om ringvirkninger i regionen. Det er avgjørende at alle kommunene som er tilsluttet Ofoten regionråd samarbeider rundt de aktiviteter som skal skje på og rundt Evenes. Forsvarets valg av kampflybase skyldes i stor grad strategisk geografi og nærhet til Forsvarets installasjoner. Forsvaret vil bringe med seg høy kompetanse blant annet innenfor teknologi, logistikk og beredskap, noe som vil få betydning for regionen.


Strategiplan

Vår strategi er knyttet tett opp til FNs bærekrafts mål. Dette er ikke et arbeid vi har gjort oss ferdige med i 2022, men vi har kommet godt i gang

Gjennom vår rolle som partipolitisk nøytral pådriver, skal vi bidra til de beste rammevilkårene og videre vekst i næringslivet i Narvikregionen. Strukturert og faktabasert arbeid for å sørge for fremgang i store saker som er viktig for hele eller deler av næringslivet er et viktig arbeid for medlemmene våre, samtidig som vi skal sørge for at alle bransjer og alle de kommunene vi representerer får en god utvikling. 

Næringsforeningens visjon er:
"Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen".
For å strekke oss etter visjonen har vi i 2022 definert og prioritert følgende 4 hovedområder:

Kommunikasjon – Mål: Næringsforeningen setter dagsorden.
Etablere og utvikle arenaer mellom myndigheter og næringsliv, bidra på arenaer hvor politikkutforming skjer, jobbe aktivt med samarbeidspartnere og ressursgrupper, skape synlighet og kommunikasjon for viktige saker.

Møteplass - Mål: Være næringslivets naturlige møtested for nettverksbygging og kompetanseheving. Arrangere frokostmøter, fagkonferanser og sosiale arrangementer, der folk møtes og nye samarbeid etableres.

Morgendagens arbeidsliv - Mål: Bygge kompetanse i tråd med næringslivets behov.
Kartlegge medlemmenes behov og etablere aktiviteter og kompetanseprogrammer, samarbeide med karrieresenter, videregående skole, høgskole- og universitetsmiljø, jobbe aktivt for å øke antall studieplasser og -retninger i regionen, og bidra til økt omdømme for yrkesrettet utdanning.

Omstilling - Mål: Våre medlemsbedrifter skal styrkes gjennom bærekraftig omstilling.
Utvikle samarbeidsarenaer for bærekraftig innovasjon, bidra til samarbeid på tvers av bransjer der regionen har konkurransefortrinn, oppmuntre offentlige myndigheter til å delta i samarbeidsprosjekter, og bidra til et mer inkluderende og mangfoldig næringsliv.

Medlemmer

Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2022 vært 1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften. Denne betales i henhold til omsetning. 

Antall direkte medlemskap i NRNF var 261 i 2022, dette er en økning på 9 medlemmer sammenlignet med 2021. Gjennom samarbeidsavtalene med Gratangen Næringsforum og Salangen Næringsforening representerer vi over 300 medlemsbedrifter i regionen.