ORGANISASJON

Styret

På årsmøtet 25. mai 2022 ble følgende styre valgt: Det ble avviklet 8 styremøter i 2022 og det ble behandlet 46 saker.

Navn Rolle Periode årsmøte til årsmøte
Bjørn Bardal      Leder 2022-2024
Grete Rolandsen Nestleder 2021-2023
Terje Theodorsen Styremedlem 2022-2024
Maria Haraldstad Styremedlem 2022-2024
Jim Ove Johansen Styremedlem 2022-2024
Monica Eide Styremedlem 2021-2023
Erik Sommerli Styremedlem 2021-2023
Jørn Pettersen Styremedlem (NHIF)  
Grethe Parker Varamedlem 2022-2023
Rune Nystad Varamedlem 2022-2023
Tone Merethe VIklem Olsen Varamedlem 2022-2023
Reidar Hanssen NHIF - personlig vara  

Ansatte

Svein Erik Kristiansen er direktør og Hilde M. Normark er administrasjonssjef. 

Ida Mari F. Larsen vært ansatt som prosjektleder i engasjement for tilflytterprosjektet fra september 2021, hennes engasjement i NRNF ble avsluttet per 31.12.22. Hun fortsetter som prosjektleder for tilflytterprosjektet, fra nå av som tilflytterkoordinator i Narvik kommune.  

Direktør har ved siden driftsansvar også hatt hovedansvar for foreningens arbeid knyttet mot næringspolitikk, næringsutvikling og medlemsservice.  

Administrasjonssjef har i tillegg til ansvar for prosjektøkonomi og fakturering hatt ansvar for prosjekter som underbygger satsingsområdene.

I en liten administrasjon er det både naturlig og nødvendig at de ansatte utgjør et team med fleksibilitet og overlapping i arbeidsoppgaver, noe som fungerer svært bra.

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere i 2022:

Vår partnerstrategi    
Hovedmålet med partnerstrategien er å sikre forankring og styrke samarbeidsrelasjoner med sentrale aktører i regionens næringsliv. Partneravtalene skal samtidig bidra til å sikre en sunn økonomisk utvikling for næringsforeningen.

Om partnerne 
Partnerne skal utgjøre et representativt utvalg av næringslivet i regionen.  Avtalene inngås for 3 år.

Gjennomføring av partnersamarbeidet:
NRNF skal gi partnerne en opplevelse av økt verdiskapning i sitt avtaleforhold. Dette kan skje i form av

  • Deltagelse i NRNF’s arbeid med utforming av regionens næringspolitikk.
  • Alle rapporter/utredninger/undersøkelser som utføres av NRNF alene eller i samarbeid med andre, vil bli stilt til disposisjon for partner. 
  • Partnere vil bli invitert til møter, seminarer og konferanser der det er naturlig.
  • Avtalerabatt deltakelse på konferanser.   
  • Fra NRNF’s nettsider profileres partner med lenke til egne nettsider, samt med logo og lenke fra partnersiden nrnf.no/partner. Partners logo presenteres også på NRNF’s årsberetning og i ulike presentasjoner.
  • Partner gis tilgang til profilering med markedsmateriell, flagg/rollups under arrangementer. 
  • Samarbeidsmøter hvor NRNF presenterer status i planer, vi evaluerer samarbeidsavtalen og ser på muligheter for gjennomføring av felles aktiviteter.