AKTIVITET

Dialog og påvirkning

NRNF skal være en pådriver i næringspolitiske saker som har betydning for våre medlemmer. Vi har jevnlig kontakt med de politiske partiene og ulike deler av administrasjonen i Narvik kommune samt den politiske og administrative ledelsen i andre kommuner i regionen. 

I tillegg til høringsuttalelser og offisielle utspill er uformell dialog med beslutningstakerne viktig. En del av foreningens arbeid er ikke synlig. Det består blant annet av dialog og uformelle møter med politikere og offentlige myndigheter for å tilrettelegge eller løse konkrete saker på vegne av våre medlemmer. 

I formell og uformell kontakt er vi tydelige på våre forventninger til kommunenes arbeid med næringsutvikling og til hvilke saker som er viktig for næringslivet. Det gjelder eksempelvis søkelys på klargjorte næringsareal og på andre forhold som påvirker rammebetingelsene for næringslivet. Å legge til rette for det etablerte næringslivet og for nye bedrifter er den viktigste jobben våre lokalpolitikere kan gjøre. 

Møteplasser

2022 ble også et år hvor vi ikke lykkedes med å samle medlemsbedrifter på våre viktige møteplasser som næringsfrokost, OPPTUR-konferanse og byggebørs. Møteavktivitet ble hovedsaklig gjennomført digitalt.

Digitale ressurser
Vi har igjennom året publisert en rekke gratis og digitale kurs og aktiviteter i vår kalender. Noen eksempler: Ressurser hos Digital Norway, Bærekraftledelse, Onboarding/rekruttering, Kompetanse på digitalisering, B2B Markedsføring, NarvikVert, Kompetanseprogram for industri m.fl.

K49 (Kongens gate 49)
I juli 2022 flyttet NRNF over i nye lokaler i K49. Her har vi tilgang til moderne fasiliteter,  møteromsavdeling i U1 og møterom på etasjene. Samlokalisering har gjort det enklere å samhandle med andre næringsaktører. I K49 er vi samlokalisert med følgende aktører:

Adecco
Advokatfirma Are Johnsen AS 
Advokatfirma Bjørn H. Larsen 
Aker Narvik
Bedriftskompetanse
DNB BANK ASA 
Futurum
Hålogalandsrådet
Innovasjon Norge
iteam
Narvik Helsestasjon
Narvik kommune, Areal og samfunnsutvikling
Narvik kommune, Kommunepsykolog
Narvikgården
Narvikregionen Næringsforening
Nordland Fylkeskommune
Smart Innovation

Samarbeidsrelasjoner

Vi ivaretar medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, påvirker premissgivere og beslutningstakere gjennom nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Vi avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som for eksempel kommunaltekniske og trafikale forhold, skole/næringsliv, samt deltar på samarbeidsarena med aktuelle organisasjoner, næringsforeninger og offentlige instanser. 

Ressursgrupper

For å fremme foreningens mål, kan ledelsen etablere utvalg eller grupper innenfor mer avgrensede geografiske områder, bransje- eller fagområder. Gruppene kan være av mer permanent karakter eller ha en mer avgrenset funksjonsperiode rettet mot prosjekter eller utredninger. Se ressursgrupper

Programmer og prosjekter

Fokus på bærekraftig næringsutvikling
NRNF rettet i 2022 rettet fokus på tilrettelegging av leder- og styrekurs for bedrifter i regionen med fokus på bærekraftig næringsutvikling. 

Vi har i samarbeid med PwC og et utvalg av næringsforeninger gjennomført kartlegginger hos regionens arbeidsgivere, som har resultert i rapporten «Løypemeldingen i Nord-Norge».

Rapporten viser at flertallet av responentene forteller om strukturert bærekraftsarbeid, men få årsverk er dedikerte til arbeidet. 80 % av virksomhetene har dedikert færre enn 1 årsverk til bærekraftsarbeidet. Samtidig svarer 28 % at ingen i styret har et uttalt bærekraftsansvar. Dette kan indikere at næringslivet har en vei å gå når det gjelder praktisk gjennomføring av bærekraftsarbeidet. Les mer

Trainee Narvikregionen
Vi har prosjektansvaret for et regionalt traineeprogram. Programmet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Programmet er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse.

  • Avtaler med arbeidsgivere (nye traineebedrifter) inngås fortløpende.
  • Ledige traineestillinger utlyses fortløpende.
  • Traineer og arbeidsgivere spleises fortløpende.  
  • Felles aktiviteter i kompetanseprogram er gjennomført i perioden oktober 2021 - august 2022.
  • Samtlige traineer og kontaktpersoner hos arbeidsgiver vil også, gjennom hele året, bli invitert til å delta gratis på kurs og aktiviteter i regi næringsforeningen. Les mer

Tilrettelegging for økt tilflytting
Næringsforeningen drifter tilflytterportalene: narvikregionen.no, boiballangen.no og boibjerkvik.no.Vi gjennomfører kartlegginger for blant annet å synliggjøre rekrutteringsbehov i arbeidslivet og tilflyttertilfredshet. Les mer

Utdanningsløftet - Et kompetansetilbud for bedrifter i vår region
Utdanningsløftet (samarbeid NRNF, Narvik vgs, karrieresenter og opplæringskontorene) er et gratis tilbud til bedriften og ansatte. En storstilt nasjonal satsing som skal bidra til at flere tilegner seg den kompetansen som arbeidslivet etterspør. I Narvik og Evenes går tilbudet både til ansatte og bedriftsledere i alle små og mellomstore bedrifter. Gjennom holdningskampanjer og informasjonsmøter blir kunnskap og kompetanseheving satt på dagsorden. Bedriftene får mulighet til å få kartlagt sitt kompetansebehov og ansatte får tilbud om karriereveiledning og opplæring mot et fag- eller svennebrev. Les mer

LINK Narvik
Et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser. Prosjektet er finansiert av Sparebanken Nord-Norge's "Ungdomsløftet" og  Ofotstiftelsen. LINK Narvik vil være en prosjektorganisasjon i 2 år hvor det endelige målet er å etablere en «driftsorganisasjon» som kan stå på egne ben. Mens NRNF er et bedriftsnettverk med bedriftsmedlemskap, vil LINK Narvik være et nettverk med individuelt medlemskap.» Les mer

Kommunikasjon, representasjon

Vi representerer og presenterer regionens næringsliv på ulike arenaer opptil flere ganger per måned. I 2022 har vi sendt 61 nyhetsbrev og oppdaterer kalender med informasjon om aktiviteter og arrangementer i regi av næringsforeningen og våre medlemsbedrifter. 

📄 Oversikt nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev 2022