Leder- og styrekurs – «Bærekraftig næringsutvikling 2023-2024

NRNF vil tilrettelegge leder- og styrekurs for bedrifter i regionen med fokus på bærekraftig næringsutvikling.

Vi har i samarbeid med PwC og et utvalg av næringsforeninger gjennomført kartlegginger hos regionens arbeidsgivere, som har resultert i rapporten «Løypemeldingen i Nord-Norge».

Rapporten forteller at flertallet av responentene forteller om strukturert bærekraftsarbeid, men få årsverk er dedikerte til arbeidet. 80 % av virksomhetene har dedikert færre enn 1 årsverk til bærekraftsarbeidet. Samtidig svarer 28 % at ingen i styret har et uttalt bærekraftsansvar. Dette kan indikere at næringslivet har en vei å gå når det gjelder praktisk gjennomføring av bærekraftsarbeidet.

Målgruppe for aktiviteter

Målgruppen for kursaktivitetene i dette prosjektet er ledere og mellomledere i SMB i Narvikregionen, innen alle bransjer. 

Beskrivelse av prosjektaktiviteter 

Her beskriver vi områder/tema som er aktuelle for kursene. Endelig program og kjøreplan vil settes opp i samarbeid med aktuelle kompetanseleverandører. 

Bærekraftsstrategi
Ved å integrere bærekraft i strategien vil bedriften styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme og bidra til redusert fotavtrykk.

Redesign av forretningsmodell
Forretningsmodellen sier noe om hvordan man skaper, kaprer og leverer verdi. De fleste må se på forretningsmodellen sin på nytt for å etterleve kommende krav og kundepreferanser til grønn omstilling.

Sirkulær forretningsmodell

Vi må bryte med den lineære tenkemåten og heller skape sirkulære verdikjeder. Ulike typer sirkulære forretningsmodeller kan være, lei ut, reparer, gjenbruk og selg på nytt, bygg og forny, resirkuler

Bærekraftsrapportering - hva som bærekraftig vesentlig for næringslivet.

- Interessentanalyse
- Utvelgelse/operasjonalisering av bærekraftsmål
- Verdikjedekartlegging

Bærekraftsnettverk
Allianser øker sjansen for gode resultater også når et bærekraftig næringsliv. Arbeidet og aktivitetene skal deles inn i ulike faser, hvor man skal ta for seg de ulike prioriterte næringene/bransjene i kommunen. Herunder industri, reiseliv, mat, handel og service og transport og logistikk.

Kurs i bærekraftsledelse

Kurset skal gi en effektiv innføring i temaene som bedriftsleder må ha oversikt over i bærekraftkraftsarbeidet. Noen eksempler på tema: 

 • Forstå begrepene ESG og bærekraft
 • Bli kjent med de viktigste miljøutfordringene
 • Forstå hvilke sosiale forhold som inngår i en bærekraftig retning
 • Bli kjent med hvilke krav som stilles til en bærekraftig selskapsstyring
 • Bli kjent med ledende internasjonale rammeverk og avtaler for bærekraft
 • En oversikt over de viktigste premissleverandørene i en bærekraftig utvikling
 • Forstå hvorfor bærekraftsledelse er noe man må prioritere 

Kurs i bærekraftsstrategi

Bærekraftsarbeidet er i utvikling, som gjør det ekstra spennende å jobbe med. Stadig nye lover, regler og initiativer, både nasjonalt og globalt. Forskningen peker på stadig flere utfordringer, og ikke minst løsninger.

Har virksomhetene en egen bærekraftstrategi? Den trenger ikke være strategiarbeid generelt – det handler i grove trekk om å avdekke eksterne og interne forhold, sette føringer og mål og implementere tiltak som understøtter dem. Noen eksempler på tema:

 • EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans
 • Megatrender: Klimakrise, naturkrise, folkehelse, globalisering, ulikhet og aktivisme
 • Hvordan utføre bransjeanalyse og verdikjedeanalyse
 • Hvordan utføre interessentanalyse og vesentlighetsanalyse
 • Integrere bærekraftsstrategi i virksomhet og forretningsmål
 • Bærekraftsledelse. 

Kurs: «Din styringsrett som leder – bruker du den klokt?»

Pandemien gjorde noe med oss, med arbeidslivet. Ledere som medarbeidere har både vært nødt til og ønsket å tenke annerledes rundt egen jobbutførelse. For mange har resultatet vært at økte krav om fleksibilitet har oppstått parallelt med sterkere behov for styring. Hvordan bruker du da den styringsretten du har som arbeidsgiver på en klok måte?

Målet er å gi lederen kunnskap som gjør deg tryggere på hva arbeidsgivers styringsrett favner og klok i bruken av den. Aktuelle temaer vil være:

 • Utvikling i samfunnet som påvirker styringsretten
 • Hva er arbeidsgivers styringsrett?
 • Roller og ansvar knyttet til styringsrett – som arbeidsgiver, arbeidstaker, trepartssamarbeidet, tillitsvalgt og verneombud
 • Rammer for bruk av styringsrett
 • Erfaring fra praksisfeltet – utfordringer og muligheter 

Styreseminar – «Bærekraft i styret»

Styreboken  

Når verden og rammebetingelser er i endring, får styret en særlig viktig rolle. Styret må følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter, og påse at det tas tak i nye forretningsmuligheter og at tilstrekkelige risikoreduserende tiltak implementeres. Ikke minst har styret en viktig oppgave i å bidra til at virksomhetene tar krav og forventninger til samfunnsansvar på alvor.
 
Styret må jobbe målrettet for at bærekraftspørsmål blir integrert i strategiarbeidet, og at virksomheter setter ambisjoner, skaper resultater og rapporterer om måloppnåelse, også på ikke-finansielle temaer.

Tidsplan

Vi vil fortløpende publisere tidsplan for nye kurs.

Forankring: