Handlingsplan 2022

NRNF's strategi gjelder for 2020 til 2022. Ut fra denne lager vi årlige handlingsplaner. Vi inviterer nå medlemsbedrifter til å komme med innspill til handlingsplanen for 2022. Til høsten vil vi involvere dere i utarbeidelsen av nytt strategidokument.

Innspill til handlingsplan
07.01.202208:53 hilde

Her kan du laste ned dokumentene i pdf: Handlingsplan 2022, Strategi 2020-2022

Utkast til handlingsplan 2022:

Strategiske satsningsområder

 • Befeste posisjonen som lagkaptein for næringslivet i Narvikregionen.
 • Øke antall medlemmer i løpet av 2022.
 • Øke medlemstilfredsheten.

Næringspolitikk

 • Knytte sammen kommune og næringsliv og skape forståelse for nødvendigheten av en næringsvennlig politikk.
 • Narvikregionen Næringsforening skal være en tydelig utfordrer, samspiller og utålmodig pådriver i lokal og regional næringspolitikk.
 • Være et sentralt bindeledd mellom næringsliv og kommuner/fylkeskommunene.

Medlemsservice

 • Prioritere service til medlemmene høyt.
 • Skape merverdi for medlemmene.
 • Gjennomføre medlemsundersøkelse.
 • Holde samtaler med våre medlemmer for å sikre at våre servicetilbud gir merverdi og skaper engasjement.
 • Tilby ulike former for kompetanseheving; Styrekurs, lederutviklingsprogram, leverandørutvikling, rekruttering og annet som medlemmene har behov for.
 • Tilby medlemmene et nettverk som styrker grunnlaget for egne virksomheter.
 • Markedsføre medlemmene, generelt og i konkrete saker.
 • Bistå medlemsbedrifter i enkeltsaker.
 • Løpende informasjon via nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier.

Arenaer/møteplasser

 • Utvikle og tilby attraktive møteplasser som skal bidra til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Samt synliggjøre nye markedsmuligheter og utviklingstrender
 • Fortløpende vurdere nye arenaer som gir merverdi for medlemsbedriftene.
 • Jevnlig invitere til frokost/lunsjmøter og/eller næringskafeer, med aktuelle problemstillinger. Alene eller sammen med andre.
 • Opprette ressursgrupper for aktuelle geografiske områder eller bransjer.
 • Fortsatt administrere kvinnenettverk Narvikregionen

Organisasjonsutvikling

 • Gjennom godt og riktig arbeid synliggjøre nytten av å være medlem i NRNF.
 • Sikre god oppfølgning og gode rutiner i egen organisasjon.
 • Delta i ulike styrer, råd og utvalg der det har betydning for næringslivet i Narvikregionen og/eller for Narvikregionen Næringsforening.
 • Delta både i planlegging og som deltakere på konferanser i Narvik der det er relevant.

Andre fokusområder

 • NRNF skal sette fokus på suksesshistoriene ved å fremheve og bidra til å markedsføre gode resultater og historier fra næringslivet.
 • Aktivt delta i framsnakking og omdømmebygging for regionen for å øke attraktiviteten.
 • Gjennom samarbeid med andre næringsforeninger og i Næringsarena Nord utvikle kompetanse i egen organisasjon og drive erfaringsutveksling.
 • Sammen med andre næringsforeninger opptre samlet på vegne av næringslivet i en større region.
 • Arrangere studieturer i regionen for å øke kompetansen i næringslivet, og hos andre, om egen region.
 • NRNF ønsker å delta i og støtte initiativ som styrker samarbeidet mellom bedrifter, ungdomsskolene, de videregående skolene og UiT, campus Narvik.
 • Gjennom å utvikle tiltak på tvers av kommune og fylkesgrenser skal NRNF bidra til at elever og studenter samt lærere får bedre innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Det legges spesielt vekt på å gi et realistisk bilde av næringslivets rolle som verdiskaper.
 • NRNF har i mange år hatt et regionalt fokus. Vi skal fortsatt være en pådriver for regionalt samarbeid på tvers av kommunegrensene og fylkesgrensen.
 • Følge arbeidet med VM-søknad og transformere informasjon til medlemmene.
 • Informere og synligjøre muligheter for eksisterende næringsliv, når nye bedrifter ønsker å etablere seg i regionen.
 • Bidra til at flere ønsker å flytte til regionen, synligjøre muligheter, og sikre at de som er tilflyttere, tilbakeflyttere eller medflyttere finner seg til rette i regionen.

Prosjekter