Regional forankring av oppdrag

Regionalt prosjekt med fokus på leverandørutvikling delfinansiert av Nordland fylkeskommune.

LEVERANDØRUTVIKLING

Målsetting med prosjektet er å skape en regional forankring av oppdrag, samt å styrke regionale leverandørers konkurranseevne i et internasjonalt marked.

Dette skal vi gjøre ved å rette fokus på  kompetanseheving, nettbasert formidling og ved å skape gode møteplasser.


Vi ønsker mer samhandling mellom leverandører og oppdragsgivere mht formidling av informasjon om offentlige oppdrag.

Bakgrunn for prosjekt

Narvikregionen Næringsforening jobber regionalt over kommune- og fylkesgrenser.

Vi har nærmere 350 medlemsbedrifter lokalisert i regionen:
Evenes, Ballangen, Gratangen, Narvik, Salangen, Tjeldsund og Tysfjord.

Næringsforeningen har i en årrekke jobbet for å øke bedriftenes kunnskap om den oppdragsmengde som eksisterer i regionen. Vi har arrangert «Byggebørser» og presentasjoner av større utbyggingsprosjekter hvor hovedentreprisen innebærer innkjøp av en rekke tjenester lokalt.

Bedriftene i regionen deltar ikke ofte nok i tilbudskonkurranser og kommunene trenger nye rutiner i formidling av oppdrag.

Mange bedrifter går glipp av det store offentlige markedet fordi de ikke har strategi, rutiner og administrativ kapasitet til å besvare anbud. De opplever at anbud og tilbudsarbeid er tidkrevende, byråkratisk og brysomt. På motsatt side gir offentlig sektor ofte tilbakemelding på at det er for få leverandører i markedet!

For at flere leverandører av tjenester skal få en mulighet - trenger både offentlig og private aktører et større fokus på regional forankring av oppdrag.

I en rekke større utbyggingsprosjekter vil valg av entrepriseform kunne avhenge av hvilke tjenester som tilbys lokalt, og hvor gode småbedrifter er til å samarbeide i tilbudskonkurranser.

Regionen utpeker seg med store investeringer i infrastruktur. Dette kan føre til store oppdrag og betydelig sysselsetting i regionens bedrifter. Disse oppdragene gir ikke bare inntekter til lokale virksomheter, men er også med på å bygge opp kompetanse og en faglig tyngde som både den enkelte tilbyder og oppdragsgiver kan nytte godt av i fremtiden.

Kompetansehevingstiltak vil kunne innebære alt fra kurs i anbudsløsninger og rutiner i tilbudskonkurranser – til rutiner en byggherre må oppdateres på i forhold til nye standarder og hvordan dette formidles i utlysning av oppdrag.

Det finnes en rekke aktuelle kompetanseleverandører, men de er ofte lokalisert i Oslo – og kursene kjøres sentralt. Deltakeravgift og reisekostnader for små og mellomstore virksomheter i Nord-Norge er omfattende, og deltaker må også være borte fra jobb i flere dager. Vi håper å kunne gjennomføre kurs her i regionen og dermed få med flere.

Vi ønsker å gjøre aktuelle kompetansehevingstilbud tilgjengelig for regionens bedrifter og kommuner.

Målgrupper

Her beskriver vi kun målgruppene for aktivitetene i dette prosjektet. Ved å styrke regionale leverandørers konkurranseevne i et internasjonalt marked, vil en også styrke aktørene i det regionale marked.

Leverandørene

Målgruppen i næringslivet er små- og mellomstore leverandører av alle typer varer og tjenester

I dette prosjektet vil vi imidlertid forsøke å sette ekstra fokus på de viktigste bransjene som blant annet er leverandører til ulike utbyggingsprosjekter.

De siste årene har Nord-Norge hatt klart høyere vekst enn resten av landet. Store investeringer, økende eksport og høye forventninger knyttet til petroleumsressursene har vært viktige drivere for denne utviklingen. 

Når oljebremsen nå slår inn i norsk økonomi for alvor, er det store spørsmålet om Nord-Norge vil klare å stå imot, eller om negative impulser fra sør vil gjøre seg gjeldende også her. Foreløpig holder landsdelen stand, men reduserte forventninger blant bedrifter og konsumenter indikerer at også Nord-Norge må være forberedt på lavere vekst. 

I tillegg til eksportvekst og forbruk har store investeringer vært en viktig bidragsyter til de siste årenes økonomiske suksess i nord. Høyere vekst enn resten av landet har ført til at nasjonale og internasjonale investorer har vendt blikket nordover. Det har ført til bedre kapitaltilgang for næringslivet, og det gir muligheter for økte realinvesteringer.

Investeringer i regionen

Sammenlignet med andre regioner er vår region preget av store utviklingsprosjekter innen veg, bane og logistikk – en markant satsning på infrastruktur.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2015 illustrerer investeringer i Hålogalandsregionen på 59,6 MRD. Investeringene er fordelt slik:

 • Investeringer i bolig og infrastruktur utgjør 75 % av investeringene
 • Offentlig sektor investerer 19,3 mrd, med 68 % i infrastruktur
 • Privat sektor har planlagte investeringer for 40,25 mrd
 • Av private investeringer utgjør 31,5 mrd boliginvesteringer
 • Kraft- og næringsinvesteringer utgjør 3,4 mrd hver

    

Oppdragsgivere

Kommunene 
Kommunene som oppdragsgivere og innkjøpere vil være en prioritert målgruppe i prosjektet ettersom de representerer innkjøp i de fleste bransjer og har et sammenfallende behov mht til kompetanseheving som næringslivet. 

En stadig raskere samfunnsutvikling, endrede markedsmuligheter, press på norsk økonomi og stadig større krav til kvaliteten på de tjenester det offentlige leverer, er det sentralt for effektiviteten og verdiskapningen til offentlige virksomheter at anskaffelser styres strategisk. Gjennom fagområdet forvaltes betydelige midler. Med bakgrunn i dette er styring av anskaffelser en viktig del av oppgavene til offentlig sektor.

En av kommunenes oppgaver er å drive næringsutvikling. I offentlige anskaffelser er lovens krav om likebehandling av leverandører en viktig forutsetning. Mange offentlige innkjøpere oppfatter regelverket som en begrensning i forhold til at offentlige anskaffelser kan bidra til regional næringsutvikling. Slik trenger det ikke å være. Dagens regelverk gir muligheter. Vi trenger sårt nytenking både i offentlig sektor og næringslivet. I løpet av fem år og hele 40 pilotprosjekter har NHO, KS og DIFI utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser gjennom «Nasjonalt program for Leverandørutvikling».
   
Bakgrunnen er at ordinære anskaffelser ikke alltid gir de beste og billigste løsningene. Alt for ofte ender det i gårsdagens løsninger på morgendagens behov. I følge NHO er det for få offentlige virksomheter som gjør det de bør. Noe skyldes lite kunnskap om metoden. Mye handler også om lederes og medarbeideres redsel for å gjøre feil. Risikoen ligger nemlig i at man IKKE innoverer og fornyer seg.

Næringsforeningen ønsker at regionens offentlige innkjøpere skal fokusere mer det offentlige innkjøpsregelverkets muligheter og ikke begrensninger. Slik kan regionens næringsliv komme tidlig i dialog med offentlige innkjøpere og skape nye løsninger for fremtidens behov – selvsagt i konkurranse med andre leverandører og i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Se for øvrig https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Trondelag/Nyheter/ny-innkjopsmetode-skaper-innovasjon/

Se ogse denne lenken: https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Trondelag/Nyheter/innovativ-anskaffelse-skaper-lokal-naringsutvikling/

Det er større potensial i å utvikle de bedriftene en har enn å streve etter å få tak i nye. Det kan bli kostbart for kommunene å miste arbeidsplasser, samtidig som tilbudet til lokalbefolkningen, og dermed lokalsamfunnets attraktivitet blir redusert.

Eksempel på omfang anskaffelser kommune
Narvik kommunes budsjett og disponible inntekt for 2016-2019 er på vel 1,4 milliarder kroner årlig. Per år er det avsatt kr 300 mill. til driftsinnkjøp. For samme periode er det i tillegg avsatt kr 700 mill. til investeringer. Anskaffelsene vil selvsagt skje i tråd med gjeldende regelverk, og det vil sannsynligvis bli hard internasjonal konkurranse om oppdragene. Innkjøpernes utforming av gode konkurransegrunnlag og valg av riktige anskaffelsesprosedyrer vil være viktige kriterier for vellykkede anskaffelser. Til dette vil det kreves styrket kompetanse. Regionalt næringsliv må også forberedes på de krav som vil bli stilt. Bedre kompetanse og konkurransekraft kan være med på å sikre at flere oppdrag tilføres regionalt næringsliv. 

Forsvaret
Forsvaret er ikke en direkte målgruppe for kompetansehevingstiltak i dette prosjektet, men de vil bli invitert til alle møteplasser, kurs, seminarer. Forsvaret er også en viktig premissgiver mht kvalifisering av leverandører. En betydelig andel av næringslivet i regionen er delvis avhengig av Forsvarets innkjøp av varer og tjenester. Forsvaret er underlagt Lov om offentlige anskaffelser med unntak av anskaffelser som gjelder "Rikets sikkerhet". 

En gjennomgående praksis i Forsvaret er at de i stor grad har fokusert på store rammeavtaler med store leveranører til tross for at regelverket gir mulighet for å dele opp kontraktene ned mot EUs terskelverdier. Da kan også små og mellomstore bedrifter komme i posisjon. Bedriftsforbundet region nord har arbeidet målrettet med denne problemstillingen. Se http://www.bedriftsforbundet.no/bf/Aktuelt2/Bedriftsforbundet-tok-praksis-for-rammeavtaler-til-Forsvarsdepartementet

Næringsforeningen ønsker dialog med Forsvaret på vegne av regionens bedrifter. Forsvarets anskaffelsesvirksomhet omfatter kjøp av materiell og varer og tjenester samt bygg og anlegg for betydelige beløp hvert år. I forsvarsbudsjettet er det avsatt 7,4 milliarder kroner til større materiellanskaffelser og 1,8 milliarder kroner til bygge- og anleggsprosjekter. Driftsbudsjettene forsvarssektoren er på om lag 21 milliarder kroner, budsjetter som omfatter kjøp av varer og tjenester for anslagsvis 8 milliarder kroner. 

Anskaffelsene omfatter alt fra små, lokale kjøp av kontor-rekvisita til anskaffelser i milliardklassen av for eksempel fartøyer, stridsvogner, våpensystemer samt kontrahering av større bygge- og anleggsarbeider. Anskaffelsesvirksomheten omfatter kjøp, leie/lease, offentlig-privat partnerskap (OPP), flernasjonale samarbeidsløsninger m.m. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
Helseforetaket er ikke en direkte målgruppe for kompetansehevingstiltak i dette prosjektet, men vil bli invitert til alle møteplasser, kurs, seminarer. Helsefortaket er også en viktig premissgiver mht kvalifisering av leverandører. 

Eksempler på tjenester foretakene kjøper lokalt i samarbeid med kommunehelsetjeneste:

 • Følgetjeneste
 • Kompetansehevingstiltak

Aktiviteter i prosjektet 

Inngå samarbeidsavtale med kommunene

Kommunen som oppdragsgiver og innkjøper vil være en prioritert målgruppe i prosjektet ettersom de representerer innkjøp i de fleste bransjer, og har et tilsynelatende sammenfallende behov mht til kompetanseheving som leverandører i regionen. 

Kommunene er viktige å ha med i alle delene av prosjektet, som premissgivere og deltakere i kompetansehevingstiltak. 

I prosjektet vil det inngås oppdragsavtaler med hver enkelt kommune som beskriver omfang og gjensidige forpliktelser og forventninger til resultater. 

Etablere styringsgruppe

Styringsgruppen skal bestå av representanter fra:

 • Narvikregionen Næringsforening
 • Kommunene
 • Aktuelle fagmiljøer og premissgivere 

Kartlegginger

Kartlegge kompetansebehov i næringsliv og kommuner

Vi vil gjennomføre en kartlegging av kompetansebehovet i regionens næringsliv og kommuner. Utformingen av kartleggingen vil gjøres i nært samarbeid med aktuelle fagpersoner. Vi ønsker å avdekke faktiske kompetansebehov på de områder som er aktuelle i oppdragssammenheng. Resultatene av kartleggingen vil danne basis for de kompetansehevingstiltak vi velger å satse på i prosjektet.

Eksempler på noen kurs som kan være aktuelle:

 • Krav til bedriften (f.eks miljøkrav, firmaattest, skatteattest, sertifiseringer og annen relevant dok).
 • Hva må en underleverandør til generalentreprise være spesielt oppmerksom på?
 • Alternativer for anbud/tilbuds-samarbeid mellom bedrifter
  (f.eks. forpliktelseserklæring, etablere nytt selskap sammen i forbindelse med oppdrag).
 • Kurs i bruken av anbudsløsningen, varslings- og rapporteringsrutiner
  (f.eks finne anbud, konkurransegrunnlag, analyse, avklaring).
 • Kontraktsstandarder (eks. NS 8407)
 • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
      

Kartlegge kompetanseleverandører og inngå samarbeidsavtaler

Det finnes en rekke av kompetanseleverandører på de aktuelle fagområder, men de er ofte lokalisert i Oslo – og kursene kjøres sentralt. Deltakeravgift og reisekostnader for små og mellomstore virksomheter i Nord-Norge er omfattende, og deltaker må være borte fra jobb i flere dager. Vi håper å kunne delfinansiere kurs og dermed få med flere.

Ved å inngå samarbeidsavtaler med den enkelte kompetanseleverandør håper vi å kunne skape tettere relasjoner mellom deltakerbedriftene og kursansvarlig, samt få i gang en dialog på hva som er viktig å prioritere ovenfor målgruppen. 

Kartleggingsmetode
Kartleggingene i prosjektet vil bli er gjennomført ved hjelp av henvendelser pr epost og telefon til et representativt utvalg av etablerte informasjonskilder. Kartleggingene vil i hovedsak bli utformet i questback. De viktigste kildene vil også fulgt opp med utdypende spørsmål på telefon og i møter. 

Primærkilder | I kartleggingsprosessen vil vi ha direkte kontakt med flere viktige informasjonskilder. Disse kan på hver på sitt felt bidra med nyttig kunnskap og gi innspill til arbeidet.  

Sekundærkilder | I kartleggingen vil der også bli benyttet sekundære informasjonskilder som nettsteder og dokumenter, rapporter, statistikk tilgjengelig på nett.

 

Gjennomføring kurs og kompetansehevingsprogram

Det finnes en rekke av kompetanseleverandører på områdene, men de er ofte lokalisert i Oslo – og kursene kjøres sentralt.

Deltakeravgift og reisekostnader for små og mellomstore virksomheter i Nord-Norge er omfattende, og deltaker må være borte fra jobb i flere dager. Vi håper å kunne gjennomføre kurs her i regionen og dermed få med flere.

Oppfølging av deltakere | Prosjektets styringsgruppe vil ha ansvaret for oppfølging av deltakere tilhørende den enkelte kommunene i samarbeid med aktuelle regionale fagpersoner.

Den kontakt og dialog som opprettes mellom leverandør og oppdragsgiver er viktig for utvikling av gode relasjoner i fremtiden.  

Viktige møteplasser

Ved å arrangere regionale kurs og seminarer skaper en viktige møteplasser for deltakerne.
Her møtes leverandører, oppdragsgivere, premissgivere og potensielle samarbeidspartnere.

Her har deltakerne også en mulighet til å etablere en tettere relasjon til kompetanseleverandør.


Rekruttering bedriftsdeltakere til aktivitetene

Aktivitetene vil kjøres lokal i den enkelte kommune eller regionalt for flest mulig deltakere fra hele regionen. Rekruttering av deltakere vil involvere aktuelle kommuner og samarbeidspartnere mht å nå ut til potensielle deltakere.

Den tekniske løsningen, informasjon om kursene, betalingsløsning og påmeldingsskjema vil bli ivaretatt via nettsidene til næringsforeningen (http://nrnf.no). Næringsforeningen vil også foreta nettbasert evaluering i etterkant av aktivitetene. 

Etablering av nettbasert oppdragsformidling

Næringsforeningen vil gjøre kvartalsvise oppfølginger av kommende prosjekter og mulige nye oppdrag hos kommuner og andre aktuelle oppdragsgivere i regionen.

Vi vil formidle dette til de bedrifter som ønsker oppdatering på et passordstyrt område på nettsidene (http://nrnf.no). Dette arbeidet krever godt etablerte oppfølgingsrutiner og et tett samarbeid med oppdragsgivere. Bedriftene som deltar i aktiviteter vil få brukertilgang til nettsidene.