Et kompetansetilbud for bedrifter i vår region

Utdanningsløftet er et gratis tilbud til bedriften og ansatte. En storstilt nasjonal satsing som skal bidra til at flere tilegner seg den kompetansen som arbeidslivet etterspør. I Narvik og Evenes går tilbudet både til ansatte og bedriftsledere i alle små og mellomstore bedrifter.

Gjennom holdningskampanjer og informasjonsmøter blir kunnskap og kompetanseheving satt på dagsorden. Bedriftene får mulighet til å få kartlagt sitt kompetansebehov og ansatte får tilbud om karriereveiledning og opplæring mot et fag- eller svennebrev.

Innledning  

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse og omstilling skjer kontinuerlig.

Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få tilbud, informasjon og mulighet til å ta utdanning og faglig påfyll. Denne informasjonsbrosjyren viser veien til ulike muligheter.

For mer in formasjon: Kompetanse gir muligheter 

Karriereveiledning

Ved Karrieresenteret Ofoten kan du få karriereveieldning og mer informasjon. En veiledningssamtale kan også bidra til å gjøre deg mer bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, både med tanke på utdanning og arbeid. Tilbudet er gratis.
For mer informasjon:

Karriere Nordland  
Karriereveiledning - Kompetanseportal Nordland (nfk.no)

Karriereveiledning kan bestilles her: Ta kontakt for karriereveiledning! (nrnf.no)

Ønsker du veiledning - ta gjerne kontakt med Karrieresenteret Ofoten!

Telefon: 75 65 65 40 eller 75 65 65 43 
Epost: Karrieresenter.ofoten@vgs.nfk.no
Besøksadresse: Dronnings gate 68, Narvik (Studiested Oscarsborg) 

Hvem kan få voksenrett til videregående opplæring?


Hva er voksenrett?

For mer in formasjon:  Videregående som voksen | Utdanning.no

  • Du har voksenrett fra og med året du fyller 25 år.
  • Voksenrett gjelder for deg som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring.
  • Voksenrett gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.
  • Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge, og at søknaden om oppholdstillatelse er avgjort.

For mer informasjon: Søknad og rettigheter for voksne - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

Hva er realkompetansevurdering og hvordan foregår det?


Formålet med vurdering av realkompetanse er at voksne skal få dokumentert og verdsatt sin kompetanse, som grunnlag for videre opplæring eller arbeid.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studium, ny jobb eller høyere lønn. 

Prosessen i realkompetansevurdering

          

For mer informasjon: Realkompetansevurdering på videregående nivå - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

Fag-svennebrev og yrkeskompetanse  

Fag-/ svennebrev som praksiskandidat

Passer for deg som er voksen og har jobbet lenge innenfor er fag. Har du lang og allsidig yrkespraksis, men mangler dokumentasjon på fag-/ svennebrev kan dette være en mulighet. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag og som mangler teorien for å ta fag-/ svennebrev.

Praksiskandidater har fritak for fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få utstedt fag- eller svennebrev.  

Yrkeskompetanse uten fag - eller svennebrev

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Disse utdanningene tar normalt 3 år på skole. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

For mer informasjon: Yrkeskompetanse 

Lærling

Å være lærling betyr at en utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift hvor en får både opplæring og praksis i faget. Bedriften må være godkjent som lærebedrift. Opplæringskontoret er ansvarlig for lærekontrakt og oppfølging underveis.
For mer informasjon: Lærling 

Kontaktinfo: Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor og Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland. Telefon: 76 96 30 80.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- eller svenneprøven. Det kan tegnes opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på et lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at går opp til en kompetanseprøve.

For mer informasjon: Lærekandidat/ praksisbrevkandidat - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Målgruppen er kandidater som har noe relevant praksis i faget, og som har behov for veiledning og opplæring fram mot fag-/svenneprøve.

For mer informasjon:  Fagbrev på jobb - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne 

Utdanningsdirektoratet igangsatte i 2017 et forsøk med modulstrukturert opplæring i åtte lærefag. I 2019 ble forsøket utvidet med nye fag innen helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsfag. Målgruppe er voksne med fullført grunnskole eller tilsvarende. Ved Narvik videregående skole/OPUS Narvik er det igangsatt forsøk innen følgende fagområder: salgsfaget, kokkfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget, helsearbeiderfaget og betongfaget.

For mer in formasjon: Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) - Nordland fylkeskommune (nfk.no) 

Kontaktinfo: OPUS Narvik v/Juliane Faksvåg, tlf: 75 65 65 77. E-post: julfak@vgs.nfk.no 

Fagskoleutdanning     

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år og som ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke mesterbrev. Det finnes både offentlige og private fagskoler.

For mer informasjon: Fakta om fagskole | Utdanning.no 

Høgskole og universitet

Det finnes mange ulike studier og veier til opptak som gjør deg kvalifisert til å studere på høgskoler og/eller universitet.

For mer informasjon: Universitet og høgskole | Utdanning.no