INNLEDNING

Styrets tilbakeblikk

2022 var året da vi skulle legge to år med pandemi bak oss, og vende tilbake til en slags ny normal. Slik ble det ikke. Året var knappe to måneder ungt da Russland invaderte Ukraina, og over natten endret de økonomiske utsiktene seg til det verre.  

Det Grønne Skiftet
Vi har i samarbeid med PwC og et utvalg av næringsforeninger gjennomført kartlegginger hos regionens arbeidsgivere, som har resultert i rapporten «Løypemeldingen i Nord-Norge 2022».
Responentene sier de har fokus på strukturert bærekraftsarbeid, mens rapporten forteller at 80 % av virksomhetene har dedikert færre enn 1 årsverk til bærekraftsarbeidet. Samtidig svarer 28 % at ingen i styret har et uttalt bærekraftsansvar. Dette kan indikere at næringslivet har en vei å gå når det gjelder praktisk gjennomføring av bærekraftsarbeidet. Høsten 2022 gikk vi igang med å planlegge aktuelle leder- og styrekurs for bedrifter i regionen med fokus på bærekraftig næringsutvikling. Les mer om våre aktiviteter

Kraftkrise
Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. Nordre Nordland og Sør Troms er et av mange områder hvor interessen for tilknytning overstiger det som er mulig å knytte til nettet på kort sikt. I vår region har dette fått konsekvenser for igangsetting av kraftkrevende industrietableringer. Vi følger kraftsituasjonen - les mer

Industrietableringer
I Narvik har Aker Horizons kjøpt store deler av Ballangsleira fra Narvikgården med tanke om å utvikle industri her. Aker er videre i dialog med Narvik kommune om å kunne feste arealer i Framneslia for å drive industriutvikling der. Ved Kvandalen i Bjerkvik er de sammen med Nordkraft i ferd med å opparbeide en inntil 170 mål stor tomt, samt elektrisk infrastruktur. 

TECO 2030 Innovation Center har signert kontrakt med Thyssenkrupp Automation Engineering GmbH for levering av den første komplette produksjonslinjen for brenselcellestacks i Narvik. Dette vil være den første Gigafabrikken i Europa for lav temperatur Proton Exchange Membrane (PEM) brenselceller og ha en årlig kapasitet på 120 MW produksjon i 2024, økende til 400 MW i 2025. Fabrikken hadde i 2022 13 ansatte, og er igang med rekruttering av 8 nye ansatte. 

Havbruksnæringen i regionen
Havbruksnæringen i regionen driver godt med fokus på bærekraftig produksjon, som dokumenteres gjennom ASC-sertifisering av anleggene. Virksomhetene har over flere år levert omfattende miljørapporter på sin virksomhet. Nytt fra Gratanglaks er en dedikert bærekraftsrapport, som anvender den mest anerkjente standarden for rapportering, GRI – Global Reporting Initiative. Standarden er utformet for å gjøre bærekraftsarbeid sammenlignbart over landegrenser, og for å sikre god kvalitet på informasjonen om hvordan virksomheten påvirker sine omgivelser. Rekruttering er viktig, og næringen samarbeider tett med UiT for å legge til rette for relevant utdanning og trygge, spennende arbeidsplasser i regionen. Næringen har hatt et utfordrende år med mye fokus på grunnrente og skatt. Arbeidet med kystsoneplanen har også vært viktig, ettersom næringen har økt produksjon og behov for flere lokaliteter. Dette arbeidet har tatt lang tid og åpning for nye lokaliteter og ytterligere næringsutvikling er avhengige av at innsigelser fra bl a Statsforvalter blir løst. 

Forsvarets kraftsamling i Ofoten  
Arena Nord Utvikling AS (ANU) skal utvikle, etablere og drive en utviklingsarena på Elvegårdsmoen i Bjerkvik i Narvik Kommune. Selskapet skal være et bindeledd mellom Forsvaret - internasjonale, nasjonale og regionale industrielle aktører – utdanningsaktører og forskningsaktører. Målet er å utvikle teknologisk industriell infrastruktur fundamentert på forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge, for derigjennom å bidra til et bedre forsvar og sterkere lokalsamfunn. I 2022 har Arena Nord etablert en midlertidig brakkerigg med kontorfasiliteter i Bjerkvik. Forsvarets kraftsamling i Ofoten skaper optimisme og forventninger om ringvirkninger i regionen. Det er avgjørende at alle kommunene som er tilsluttet Ofoten regionråd samarbeider rundt de aktiviteter som skal skje på og rundt Evenes. Forsvarets valg av kampflybase skyldes i stor grad strategisk geografi og nærhet til Forsvarets installasjoner. Forsvaret vil bringe med seg høy kompetanse blant annet innenfor teknologi, logistikk og beredskap, noe som vil få betydning for regionen.


Strategiplan

Vår strategi er knyttet tett opp til FNs bærekrafts mål. Dette er ikke et arbeid vi har gjort oss ferdige med i 2022, men vi har kommet godt i gang

Gjennom vår rolle som partipolitisk nøytral pådriver, skal vi bidra til de beste rammevilkårene og videre vekst i næringslivet i Narvikregionen. Strukturert og faktabasert arbeid for å sørge for fremgang i store saker som er viktig for hele eller deler av næringslivet er et viktig arbeid for medlemmene våre, samtidig som vi skal sørge for at alle bransjer og alle de kommunene vi representerer får en god utvikling. 

Næringsforeningens visjon er:
"Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen".
For å strekke oss etter visjonen har vi i 2022 definert og prioritert følgende 4 hovedområder:

Kommunikasjon – Mål: Næringsforeningen setter dagsorden.
Etablere og utvikle arenaer mellom myndigheter og næringsliv, bidra på arenaer hvor politikkutforming skjer, jobbe aktivt med samarbeidspartnere og ressursgrupper, skape synlighet og kommunikasjon for viktige saker.

Møteplass - Mål: Være næringslivets naturlige møtested for nettverksbygging og kompetanseheving. Arrangere frokostmøter, fagkonferanser og sosiale arrangementer, der folk møtes og nye samarbeid etableres.

Morgendagens arbeidsliv - Mål: Bygge kompetanse i tråd med næringslivets behov.
Kartlegge medlemmenes behov og etablere aktiviteter og kompetanseprogrammer, samarbeide med karrieresenter, videregående skole, høgskole- og universitetsmiljø, jobbe aktivt for å øke antall studieplasser og -retninger i regionen, og bidra til økt omdømme for yrkesrettet utdanning.

Omstilling - Mål: Våre medlemsbedrifter skal styrkes gjennom bærekraftig omstilling.
Utvikle samarbeidsarenaer for bærekraftig innovasjon, bidra til samarbeid på tvers av bransjer der regionen har konkurransefortrinn, oppmuntre offentlige myndigheter til å delta i samarbeidsprosjekter, og bidra til et mer inkluderende og mangfoldig næringsliv.

Medlemmer

Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2022 vært 1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften. Denne betales i henhold til omsetning. 

Antall direkte medlemskap i NRNF var 261 i 2022, dette er en økning på 9 medlemmer sammenlignet med 2021. Gjennom samarbeidsavtalene med Gratangen Næringsforum og Salangen Næringsforening representerer vi over 300 medlemsbedrifter i regionen.