w

PROSJEKTSØKNAD | Etablering av traineestillinger innen reiseliv, logistikk og blå næringer 2018-2020


12.07.201709:46 hilde

INNHOLD


>> Signert prosjektssøknad i pdf kan lastes ned her. 


BAKGRUNN

Næringslivet i Narvikregionen står foran store utfordringer mht rekruttering av riktig kompetanse for å kunne utvikle virksomheten inn i fremtiden. 

Vi gjennomfører i 2017-2018 vårt andre traineeprogram. Vi har i begge programmene oppfordret avgangsstudenter fra landets universitet og høgskole til å sende åpen søknad. Dette har i begge programmene resultert i litt over 300 søkere fra en rekke ulike studieretninger. 

De bedrifter vi har endt opp med i begge programmene ønsket imidlertid alle å ansette en trainee innenfor bygg og anleggsvirksomhet. Vi vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for traineeplasser innen de bedrifter som allerede deltar i programmet. 

Nye satsningsområder i tillegg til eksisterende program

Vi ønsker i 2018-2020 å vri virksomheten i traineeprogrammet til også å inkludere bedrifter innen vekstnæringer hvor vi allerede har registrert et gap mellom hvilken kompetanse som kreves i næringen og den kompetanse bedriftene innehar. Reiseliv, logistikk og blå næringer peker seg ut med spesielle utfordringer. 

Skal vi lykkes med implementering av traineeprogram innen disse næringene må vi tenke nytt og se på andre aktuelle organiseringer av tilbudet – enn hva vi har gjort i eksisterende traineebedrifter innen bygg og anlegg. Vi må ha et større fokus på motiveringsarbeid for å skape forståelse i den enkelte bedrift for ansettelse av ny kompetanse. At vi opplever en «motstand» hos bedrifter innen disse næringene i dag, kan blant annet kan forklares med at bedriftene ofte er SMB og har begrenset økonomi til nyansettelser. Ved å se på alternative løsninger hvor for eksempel en trainee kan deles på to bedrifter – over to år, vil vi kunne definere utviklingsprosjekter som tar for seg utfordringer som er like for flere av bedriftene. 

Tid er en viktig ressurs i dette arbeidet, vi vil starte allerede vinteren 2017 med bearbeiding av aktuelle bedrifter.
     

Eksempel på kriterier for utviklingsprosjekt

 • Klart definerte og avgrensede utviklingsoppgaver for trainee'en
 • Potensial for inntjening i virksomheten
 • Bidrar til områdets næringsutvikling på en positiv måte
 • Gi resultater som er overførbare til andre områder i fylket
 • Bidra til kompetanseheving for alle parter
 • Prosjektresultatet skal være offentlig tilgjengelig og kunne nyttes av andre.


Arbeidet vil kreve ekstern delfinansiering, men målet er også her å få på banen aktuelle traineebedrifter og stabile traineearbeidsplasser i fremtiden. 

Vi søker Nordland Fylkeskommune om 50% delfinansiering av etablering av traineeprogram innen reiseliv, logistikk og blå næringer.

 

VEKSTNÆRINGER I REGIONEN

Reiseliv 

Tallene viser at besøksnæringen vokser. Det er en indikasjon på at dette er en næring man bør satse på i enda større grad enn tidligere. Regionen har svært mange tilbud til de reisende, men er langt ifra å ha utviklet seg som helhetlig destinasjon. Samarbeidet med regionen rundt er udelt positiv, noe som peker på at det gode arbeidet bør fortsette.  

Når det gjelder regionen som destinasjon gjenstår det et omfattende arbeide med pakking, konseptualisering, tematisering, infrastruktur med mere. Her trenges det både ressurser, kompetanse og kapital/finansiering. Vi ser allerede hvilken betydning det har å investere i arealer, anlegg og infrastruktur. Utbyggingen av Narvikfjellet med skianlegg, restauranter, boliger og ulike typer anlegg tiltrekker seg aktivitet og nye prosjekter, flere tilreisende i tillegg til bolystdelen. Narvikregionen må sørge for at denne trenden fortsetter.     

Kompetansekrevende næring

Reiselivsnæringen knyttes sterkere opp mot teknologi, IKT og FOU. Eksempelvis bookingsystemer og informasjon, teknologi i opplevelsene og et grønt bærekraftig reiseliv med fokus på miljøvennlige løsninger i alle ledd. Vi er en del av en globalisert verden og blir i stadig større grad berørt av globale trender som berører rammebetingelser for et næringsliv i fremgang og vekst. Et eksempel er delingsøkonomi i et reiselivsperspektiv. Hvordan skal næringen kunne tjene penger på at reisende i stadig mindre grad benytter seg av hoteller og overnattingssteder? Utfordringen og mulighetene ligger akkurat i dette. 

Utviklingen innen bransjen krever ny kompetanse. Vi må styrke næringens evne til omstilling, og se nye muligheter i de endringer og trender vi vet er fremtiden. En av de store fortrinnene denne regionen har er som nevnt universitetet i Narvik. Dette bør utvikles og styrkes blant annet gjennom opprettelsen av en "Reiselivsutdanning ved universitetet i Narvik».

Opplevelsesbasert næring i regionen er på opptur, og en stadig økende mengde turister finner veien hit. Med fantastisk beliggenhet mellom fjord og fjell, opplever tilreisende blant annet fantastisk nordlys og spennende vinteropplevelser. 

Narvikfjellet kan tilby alpinbakker og nedfarter i verdensklasse, og har en av landets vakrest beliggende alpinanlegg. Målet er å utvikle fjellet til et helårlig familievennlig, fritids- og reiselivsanlegg. Lenger sør ligger Ballangen camping med sin flotte campingplass der besøkende finner alt fra oppvarmet utendørsbasseng til fantastiske turmuligheter i fjell og på fjord. 

Evenes har mye å by på med sin samiske kultur, krigshistorie og Trollkirka, en av Norges lengste kalksteingrotter. I Tjeldsund finner du nydelig natur og gode forhold for havfiske og fine naturopplevelser. 

Tysfjord «eier» Norges nasjonalfjell Stetind, og har fantastiske muligheter for fjellvandring og toppturer. 

    
Mål – Reiseliv, sterke opplevelser 

«Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge»

Ingen steder møter fjellet havet så spektakulært som i Ofoten. Sterke opplevelser er symbolet på hva denne regionen har å tilby. Narvikregionen gjenspeiler landsdelens mest spennende reiseliv, basert på bærekraft og unike naturbaserte opplevelser.» 

Fortrinn

 • Narvikfjellet - helårlig reiselivsanlegg med fokus på ski, vandring og sykkel.
 • Uberørt natur.
 • Spektakulære områder fra fjell til fjord.
 • Samisk kultur.
 • Polar Park.
 • Stetind – Norges nasjonalfjell.
 • Narvik som handelsby.

Strategi

 • Styrke destinasjonsselskapet Visit Narvik.
 • Helhetlig markedsføring av Narvikregionen som destinasjon.
 • Utvikle flere og styrke eksisterende konkurransedyktige og bærekraftige opplevelsestilbud, konsepter, arrangement og reiselivsprodukter i hele regionen.
 • Etablere et selskap som driver med salg og markedsføring av togtrafikk/chartertog.
 • Strategisk mobilisering og organisering av cruisesatsingen.
 • Øke tilgjengeligheten gjennom bedre infrastruktur.
 • Etablere utdanninger innen reiseliv og idrett koblet mot helse og teknologi ved universitetet i Narvik.
 • Styrke handelsbyen Narvik.

    
Aktuelle traineebedrifter innen reiseliv: 

 • Narvikfjellet
 • Narviksenteret
 • Polar Park
 • SMB tilbydere av opplevelsespakker
 • Visit Narvik
     

  Transport/logistikk

  Beliggenhet som sentralt knutepunkt for Nord-Norge med jernbane, havnefasiliteter, god infrastruktur på veg, (nå Hålogalands vegen) og stamflyplass på Evenes, er regionens beste fortrinn. Bjerkvik er knutepunkt mot Troms, og E10 er vegen mot Lregionen og Vesterålen. 

  Dette kombinert med universitetet i Narvik som leverer ingeniørkompetanse inn mot logistikkutdanning og forskning, utgjør en sterk kombinasjon. Kompetansen bør kunne utnyttes bedre enn i dag. 

  Regionens beliggenhet er knyttet til Sverige og Finland med veg og jernbane. Dette betyr at det Nord-svenske og Nord-finske markedet ligger godt tilgjengelig. Gode transportårer fra Sverige og Finland på Nordkalotten mot Narvik havn, utgjør en mulighet for å snu godsstrømmen som går over Gøteborg havn til å gå over Narvik. Med stort internasjonalt og nasjonalt fokus på det grønne skiftet, er det viktig å synliggjøre «Narvikkorridoren» som kan tilby elektrifisert jernbane og sjø. 

  Det største «lokomotivet» for næringslivet i regionen er fortsatt Ofotbanen. 2100 arbeidsplasser i regionen kan direkte eller indirekte knyttes til trafikken på Ofotbanen. Transportmengden på Ofotbanen er i kraftig vekst, både når det gjelder malmtransport, godstransport og sjømat. Jobben for en kapasitetsutvidelse av banen har vært en viktig oppgave for Narviksamfunnet og regionen i mange år. Dette arbeidet må intensiveres. Omkring 60 % av alt gods på bane i Norge transporteres over Narvik, målt i tonn. Størstedelen av dette utgjør malmtrafikken fra gruvene til LKAB.

  I dag transporteres over 50 % av all fersk oppdrettsfisk ut til markedene - fra området Å i Lofoten til Nordkapp - på Ofotbanen. I tillegg kommer villfanget fisk. Det er ventet en betydelig volumøkning i årene som kommer.
      

  Mål – Transport, logistikk og infrastruktur 

  «Befeste Regionen som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene.»  Dette betyr markedsføring av regionen overfor vareeiere, transportører, politikere og beslutningstakere. Ofotbanen må styrkes med dobbeltspor, det må etableres flyfrakttilbud til/fra Evenes, og økt aktivitet over kai. I tillegg må det gjennomføres en sterkere markedsføring av Narvik/Regionen som strategisk transport-/og logistikknutepunkt overfor potensielle nye etableringer. 

  Fortrinn

  • Intermodalt godsknutepunkt; sjø, bane, vei og luft.
  • Transporter på Ofotbanen via Sverige til Oslo og kontinentet.
  • Inntransport av dagligvarer og gods.
  • Elektrifisert jernbane.
  • Dypvannshavn i Narvik. Nato-kai i Bogen.
  • Bjerkvik knutepunkt mot Troms, Lofoten, Vesterålen.
  • Stamruteflyplass og arealer i Evenes kommune.
  • Forsvarets kraftsamling. Mottak og flytting av materiell. Alliert trening.
  • Stort og økende behov for transport av fersk fisk ut av landsdelen.
  • Evenes best egnet for flyfrakt.
  • UiT Narvik - Høyere utdanningstilbud på logistikk. 

  Strategi

  • Tung markedsføring av Narvik og regionen rundt som det mest sentrale, effektive og grønneste knutepunktet i nordområdene.
  • Etablering av nye prosjekter innen transport og logistikk i kjølvannet av Ofotbanealliansen.
  • Bidra til flere aktiviteter som understøtter vekst innenfor transport og logistikk.

  Aktuelle traineebedrifter innen transport/logistikk:

  • Avinor
  • Hålogaland Ressursselskap  
  • Hålogaland Transportselskap
  • Jernbaneverket
  • LKAB/MTAS
  • Pole Position Logistics
  • Posten Norge
  • Prestjord Maskin  
  • Rustad transport
  • Taraldsvik Maskin  
  • VISINOR

      
  Blå næringer

  Sjømatnæringen med komplementære tjenester, utpeker seg som en viktig regional næring for Ofoten. Det finnes flere sjøbaserte havbruk i Tysfjord, Ballangen og Evenes. Landbaserte anlegg for smolt er under planlegging. Næringen viser stort potensial for vekst i fremtiden. Regionen er ansett som særlig gunstig både i forhold til produksjon, samt effektiv og miljøvennlig transport til markedene. Dette via den største sjømatkorridoren i Nord-Norge, Narvik, via Sverige til Oslo og deretter til Europa og Asia.

  Mål – Blå næringer 

  «Utvikle Ofotens betydelige havbrukspotensial på sjømat innenfor produksjon, logistikk, teknologi, innovasjon og kompetanse».  

  I kraft av kunnskapsgrunnlaget fra en pågående marin kartlegging vurderes dagens kystsoneplan for Narvik kommune. 

  Fortrinn

  • Marine ressurser.
  • Lokasjoner for havbruk.
  • Rekruttering av arbeidskraft.
  • Beliggenhet - midt i hjertet av fiskeproduksjon (Senja i nord – Steigen i sør).
  • Kompetansemiljø UiT Narvik og Norut.
  • Kompetansemiljø Maritimt Forum Nord.

   Strategi

  • Dobbeltspor på Ofotbanen.
  • Utvikle sjømatnæringen i regionen ytterligere.
  • Etablere lakseslakteri.
  • Produsere teknologer til maritime og marine næringer.
  • Etablere kompetanseklynger innenfor blå næringer.
  • Tiltrekke bedrifter og kapital.
  • Beholde og utvikle Maritimt Forum Nord i regionen.

      
  Aktuelle traineebedrifter innen blå næringer

  • Ballangen Sjøfarm  
  • Havbruksbedrifter i Astafjord og Ibestad
  • Nordlaks Oppdrett  
  • Ellingsen Seafood  

  FORANKRING  

  Mål og strategier i Fylkesplan for Nordland 2013-2015 som er forankringspunkter for søknaden: 

  Mål

  Strategier

  Traineeprogrammet

  Mål 1: Økt kompetanse og forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU)

   

  1) Stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljø, utdannings-institusjoner, næringsliv, offentlig sektor og innovasjonsaktører.

  Skal gi utdanningsinstitusjoner bedre innsikt i næringenes praktiske problemer og formidle verdifulle impulser fra næringslivet inn i undervisnings-sammenheng.

   

  Mål 2: Nordland skal ha tilstrekkelig og

  kompetent arbeidskraft

   

  1) Styrke og målrette rekrutteringen av arbeidskraft

  2) Stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet

  3) Øke gjennomføring av utdanning

   

  Skal gi bedriftene anledning til å prøve ny viktig kompetanse, få impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

   

  Mål 3: Nordland skal ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv

   

  5) Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling innen sektorer hvor Nordland har spesielle fortrinn.

  Vi ønsker i 2018-2020 å vri virksomheten i traineeprogrammet over på vekstnæringer som vi ser vil ende opp med et gap mellom den kompetanse som vil kreves i næringen og den kompetanse bedriftene innehar i dag. Reiseliv, logistikk og blå næringer peker seg ut med spesielle utfordringer.


  MÅL

  For bedriftene

  Ved å etablere traineeprogram innen reiseliv, logsitikk og blå næringer ønsker vi å gi bedriftene anledning til å prøve ny viktig kompetanse. Gi bedriftene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften.  

  For trainee'ene

  Gi positive effekter ved å anvende teori i praksis, få verdifull arbeidserfaring og nettverk i næringen. 

  For universitet/høgskole

  Gi bedre innsikt i næringenes praktiske problemer og formidle verdifulle impulser fra næringslivet inn i undervisnings-sammenheng.

     

  MÅLGRUPPER

  Avgangsstudenter fra bachelor- og masterstudier fra utdanningsinstitusjoner i hele landet.

  Krav til kandidatene:

  • Minimum tre år høyere utdanning (bachelornivå)
  • Maksimalt tre år med arbeidserfaring etter avsluttet utdanning
  • Under 30 år
  • Beherske norsk som arbeidsspråk 

  Traineebedrifter

  Krav til bedriftene:
  Traineebedriftene skal være bedrifter i ulik størrelse og fra ulike bransjer eller arbeidsgivere innen offentlig sektor. For å være sikker på at traineen blir en del av et fagmiljø er hovedregelen at virksomheten skal ha minst 4 ansatte. Hver bedrift kan ansette en eller flere traineer per år dersom rekrutteringsgrunnlag og oppdragsmengde er tilstede. 

   

  AKTIVITETER I PROSJEKTET


  Rekruttering av trainee-bedrifter i nye næringer 2017-2018

  Tid er en viktig ressurs i dette arbeidet, vi vil starte allerede vinteren 2017 med bearbeiding av aktuelle bedrifter og nedsette en representativ prosjektgruppe for næringene.  I prosjektgruppen ønsker vi å se på ulike måter å organisere traineeprogrammet, samt å få på banen noen aktuelle problemstillinger/utfordringer som er felles for bedriftene – og som vil være aktuelle arbeidsoppgaver for traineene. 

  Utlysning ledige stillinger fortløpende i 2017 og 2018

  Utlysning av ledige stillinger i pilotprogrammet vil skje med utgangspunkt deltakerbedriftene og ledige stillinger i programmet. Søknadsfrist beregnes satt til april 2018. 

  Yrkesmesser og jobbdager

  Trainee Narvikregionen vil være representert/delta på yrkesmesser og jobbdager som er aktuelle for rekruttering til de ledige stillingene.  Utvalg av besøk og representasjon vil gjøres i styringsgruppe. 

  Kommunikasjonsarbeidet og kanaler

  Kanaler for formidlingen av de ledige traineestillingene vil ta utgangspunkt i den enkelte ledige stillings art, bransje og kompetanseområde. Hovedprinsippet for kommunikasjonsarbeidet i prosjektet er idealet om toveis symmetrisk kommunikasjon. Med toveis symmetrisk kommunikasjon mener vi vil søke å påvirke sin omverden, samtidig som vi vil være åpen for å bli påvirket av sin omverden.


  Noen aktuelle kommunikasjons-kanaler
   

  • Vår bedriftsside på Karrierestart.no
  • Direkte kontakt med studenter gjennom ulike studentorganisasjoner, fronter og its learning.
  • Utlysning av ledige stillinger på NAV.no, på nettsider til de ulike utdanningsinstitusjoner.
  • Nettsider http://traineenarvik.no
  • Facebook og twitter
  • Nyhetsbrev per epost og sms
  • Questback (skjema/kartlegginger) 
     

  Samarbeid Trainee Nordland | traineenordland.no

  Trainee Narvikregionen har deltatt på møter og videokonferanse med representanter fra traineeprogrammene Kandidat Helgeland, Trainee Salten, Look North Harstad og Trainee Lofoten.
  Den gode dialogen mellom programmene har som mål å finne samarbeidsområder og en samlet økt rekruttering i nord. Dette arbeidet vil stå sentralt også i det nye programmet.

  Behandle søknader/opptak 

  Søknader på de ledige traineestillingene vil behandles fortløpende etterhvert som de kommer inn. Vi er forberedt på en tett kommunikasjon med studenter underveis, samt besøk/reiser for å formidle de ledige stillingene til aktuelle studentgrupper.
   

  Oppfølging bedrifter 2018 - 2020

  Deltakerbedriftene vil ha arbeidsgiveransvaret og fastsetter selv traineens lønn.
  En mentor internt i bedriften skal følge trainee gjennom introduksjon i bedriften og være kontakt ifm eksterne aktiviteter. NRNF vil etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra ledelsen/mentor i den enkelte bedrift. Nettverksgruppen vil inngå i traineeprogrammets styringsgruppe. 

  I programmet får bedriften:

  • Annonsering og markedsføring av ledige stillinger
  • Markedsføring og foredrag på universitet og høgskoler
  • Profilering på nettsider, nettaviser og i sosiale meder 
  • Tilrettelegging rekruttering og oppfølging av kandidat
  • Uforpliktende tilgang til ny kunnskap og nye impulser

  Traineene deltar i prosesser som normalt domineres av ansatte som har vært i virksomheten over lang tid, og utfordrer etablerte rutiner, synspunkt og holdninger. Programmet bidrar til at virksomhetene utvikler nye organisasjonsstrukturer som ivaretar nye ansattes interesser.


  Mange gode førstejobbsøkere er fra Nord-Norge eller har sin utdannelser herfra, dette er en ressurs som mange bedrifter og virksomheter vil ha stor nytte av. 
       

  Oppfølging kandidater 2018 - 2020

  Detaljert program for kandidaten utarbeides i samarbeid med den enkelte bedrift og kandidat, og vil innebære:

  Oppfølging gjennom samtaler

  Kandidaten får en mentor internt i bedriften som også vil være representert i programmets styringsgruppe. Mentor følger kandidaten internt og tilrettelegger for deltakelse på programmets aktiviteter.

  Nettverkssamlinger

  Kandidatene vil få tilbud om å delta på bransjerelaterte nettverksamlinger. Disse samlingene vil fortrinnsvis bli samordnet med bransjeorganisasjoner og eller de øvrige traineeprogrammer i nord-norge.

  Profilanalyse

  Innleid konsulent vil gjennomføre to ulike analyser og sammenstille resultatene av disse. 

  Profråd/SIT | Tilbudet omfatter kartlegging av interesseområder, inkl. mulige arbeids- og ansvarsområder som kandidaten vil trives med.
     
  JTI | 
  Tilbudet omfatter kartlegging av personlighetstype, som viser hvor kandidaten henter energi/områder for energilekkasje, hvor kandidaten har sitt fokus, beslutningsstil, samt hvordan han/ hun håndterer den ytre verden. JTI sier også noe om hvilke roller kandidaten kan ha i et team.

  For å oppnå ønsket utbytte for kandidatene må kartleggingen forberedes med informasjon og følges opp av veiledning/rapporter.      

  Kompetanseprogram

  I samarbeid med Nord-Norsk lederutvikling ønsker vi å utarbeide et kompetansehevingsprogram som kan tilpasses den enkelte trainee og bedrift. Programmet skal tilby både trainee og bedrift relevante kurs, seminarer og nettverksaktiviteter. 
     
  Traineens deltakelse på seminar og kompetansehevingstilbud vil bli tilrettelagt i et samarbeid mellom bedriften og programadministrasjon. Bedriftens eget kompetansebehov skal stå sentralt og tiltakene tilpasses innenfor det budsjett programmet har per kandidat.   

   

  Møteplasser

  Traineen får anledning til å delta gratis på møteplasser, nettverkstreff og arrangementer noen eksempler: 

       

  RISIKO OG KVALITETSSIKRING

  Kritiske suksessfaktorer og risiko

   

  Tabell 1 Kritiske suksessfaktorer

  Kritiske suksessfaktorer / Risiko

  Beskrivelse

  Antall bedriftsdeltakere

  Det vil være avgjørende for prosjektet at det inngås samarbeidsavtaler med flere deltakerbedrifter.

   

  Tilgang ledige traineestillinger 

  Det vil være avgjørende for prosjektet å fremskaffe relevante ledige traineestillinger.

  Interne prosesser i kommunene
  og bedrifter

  Det vil være avgjørende for prosjektet at interne prosesser i kommune og bedriftene går etter planen og gir forventede resultater.

   

  Økonomi

  Prosjektet vil involvere mange prosjektdeltakere. Det vil være avgjørende for prosjektet å ha en finansiering som gjør det mulig å finansiere deler av den innsatsen som kreves av den enkelte, produsere tilstrekkelig materiell og gjennomføre felles aktiviteter.

   

  Problem og avvikshåndtering

  Alle vesentlige avvik i hht. milepæler, kost og kontrakt generelt skal rapporteres og tas opp i rapport til PA.

  Feil/endringshåndtering

  Prosjektansvarlig vil i samråd med prosjektleder og styringsgruppe fortløpende behandle eventuelle feil/endringer og håndtere nødvendige følger for prosjektet.

        

  PROSJEKTORGANISASJON

  Vi vil etablere en representativ prosjektgruppe for næringene.  

  Prosjekteier og prosjektleder

  Prosjekteier for dette traineeprogrammet vil være daglig leder Kjetil Moe (NRNF) og prosjektleder vil være Hilde M. Normark (NRNF).

  Styringsgruppen

  Prosjektdeltakere i dette prosjektet vil være representanter fra bedrifter som er aktuelle for traineestillinger. Representanter fra styringsgruppen vil også danne arbeidsutvalg som skal jobbe frem prosjektskisse og avtaledokumenter for programmet.

  BUDSJETT OG FINANSIERING

  Budsjett/aktivitetsplan

  Prosjektetfase 2018-2020, starter høsten 2017 og løper delvis parallelt med øvrig traineeprogram i sin oppstartsfase. 

  Kostnader/aktiviteter  
  Prosjektledelse 2017-2020 850 000
  Gjennomføring traineeprogram/prosjektgruppe 2018-2020 550 000
  Informasjon, markedsføring og kontorutgifter 60 000
  Utlysning av stillinger/rekruttering bedrifter og traineer 170 000
  Sum finansiering 1 630 000
     
  Finansiering  
  Nordland fylkeskommune 815 000
  Egeninnsats/egenfinansierng NRNF og bedrifter 815 000
  Sum finansiering 1 630 000

   

  Finansieringsplan

  Søknaden om ekstern finansiering av prosjektet gjelder kun selve etableringen av traineeprogrammet. Driften er selvfinansierende gjennom bedriftenes egeninnsats og egenandel.  

  Finansieringsplanen tar utgangspunkt i 50% egenfinansiering og egeninnsats fra NRNF og deltakerbedrifter og tilsammen 50% ekstern prosjektfinansiering. Egeninnsats vil bli dokumentert med timerapporter fra prosjektdeltakere og er basert på timesats kr 600,-.

  Budsjettet omfatter ikke traineens lønn, ettersom deltakerbedriftene selv har arbeidsgiveransvaret for trainee har de også ansvaret for fastsetting og utbetaling av lønn. 

       

  >>> Tilbake til start igjen

      

  Narvik, 31. august 2017

  For Narvikregionen Næringsforening                                                

  Kjetil Moe                                                                      Hilde M. Normark
  Prosjektansvarlig                                                           Prosjektleder