Se hva politikerne svarer, del 1 av 5

Hva mener politikerne er viktigst for næringslivet og hvordan skal Nye Narvik bli enda mer attraktiv - både for innbyggere og næringslivet?

03.09.201910:07 hilde

Hva er det viktigste punktet, i valgprogrammet til ditt parti, for næringslivet i Nye Narvik kommune?
    

Arbeiderpartiet
Flere arbeidsplasser er jobb nr. 1 i nye Narvik kommune 2) Utvikle strategiske næringsplaner og handlingsplaner for hhv Kjøpsvik, Ballangen, Bjerkvik og byen. 3) Nye Narviks fortrinn som kraftoverskudd, teknologi-kompetanse og ledige arealer skal bidra til det grønne skiftet. 4) Nye Narvik skal utvikle vertskap av internasjonal toppklasse - og satse på reiseliv. 5) Jobbe for flere statlige arbeidsplasser til regionen 6) Regulere og utvikle marin næring gjennom kystsoneplanen, basert på bærekraft og miljø.

Fremskrittspartiet
Etablere næringsarealer for mange nye virksomheter i hele den nye kommunen.

Høyre
Høyre vil at kommunen skal være en lyttende og aktiv tilrettelegger for eksisterende og framtidig næringsliv i byen og regionen.

Kristelig Folkeparti
Vi jobber for dobbeltspor på Ofotbanen, Sentrumstunnell og bypakke, utvikling i fjellet, ny E6/E10 Stormyra-Bjerkvik, samhandling næringsliv-Kommunen og UITNarvik, og en serviceinnstilt kommune med kort behandlingstid og fokus på lokal verdi og kompetanseutvikling.

Liberalistene
Vi ønsker i så liten grad som mulig å legge hindringer i veien for utvikling og etablering av næringsvirksomhet i Narvik Kommune. Vi mener også generelt at politisk og administrativ innblanding i næringsvirksomhet er en uting.

Miljøpartiet De Grønne

Narvik som Grønt logistikk knutepunkt. Videreutvikle bærekraftig reiseliv, Blå næringer i samspill med økosystemer i hav og påland som er utslippsfrie. Incentivordninger for grønne gründere. Endre bruk av næringsfondet.

Rødt
Rødt Narvik vil ha en plan for bærekraftig utvikling av kommunen. Dette gjelder også næringslivet. Det vil si at lokal produksjon forholder seg til de miljømessige kravene som sikrer en bærekraftig og varig produksjonseven og lever opp til markedets krav om miljøvennlige produkter.

Senterpartiet
Jobbe ut fra vedtatt SNP for Ofoten. Variert næringsliv, basert på naturgitte forutsetninger. Kommunen må sørge for å ha en godt gjennomarbeidet arealplan. Kompetanseheving for ansatte innen plan og byggesaksbehandling. (IKT som verktøy må utnyttes bedre) Jobbe målrettet mot sentrale myndigheter for en raskere utbedring av infrastrukturen i regionen(vei-jernbane-havner)

Sosialistisk Venstreparti
Kommunen må tilby etableringsklare næringsarealer tilpasset ulike behov. Prioritere innovasjon og gründervirksomhet. Styrke samarbeidet mellom de kommunale selskapene, næringslivet og teknologimiljøet.

Venstre
Venstre vil at Narvik kommune skal være en positiv og løsningsorientert aktør, spesielt i byggesaksbehandling og reguleringssaker.
    

De siste årene har det vært mange diskusjoner om den demografiske utviklingen for Narvik kommune og regionen. Hvilket grep kan Nye Narvik kommune gjøre for å raskest mulig motvirke den demografiske utviklingen?

    
Arbeiderpartiet
Nye Narvik kommune må være utviklingsorientert, legge til rette for nye og flere arbeidsplasser, og parallelt dyrke trivsel og bolyst. Vi skal være ja-kommune - og være en kommune for unge innflyttere.

Fremskrittspartiet
Medvirke til etablering av nye arbeidsplasser. Gjøre det attraktivt for barnefamilier å bosette seg i kommunen gjennom full og fleksibel barnehagedekning, moderne og gode skolebygg med nærskoleprinsippet i fokus, og redusere kostnadsnivået for familiene ved å redusere SFO-avgifter og andre kommunale skatter og avgifter.

Høyre
Flere arbeidsplasser og et variert arbeidstilbud. Her er nye arbeidsplasser ved IMDI et verdifullt tilskudd.
Gode barnehager og skoler samt varierte og gode fritidsmuligheter skaper bolyst.
Gode tjenester i «friske» skole- og barnehagebygg vil være et pluss for familieplanlegging/flere barn og nye innbyggere.

Kristelig Folkeparti
Her ønsker vi å gjøre det som har virket i Beisfjord.Sørge for glimrende forhold for aldersgruppen 0-15 år. Både innen friluftsliv, idrett og kultur. Da vil utflytterne komme hjem når de vil etablere seg og være med å utvikle kommunen videre. Det vil gi tilgang til kompetent arbeidskraft og med ungdom som blir værende og som flytter hjem når de skal etablere seg vil det komme grundere, nye bedrifter og utvikling. Vi vil sørge for at ungdommen ønsker å la barna sine vokse opp i Narvik kommune.

Liberalistene
Kutte utgifter for å bo og leve i Narvik kommune. Avvikling av eiendomsskatt og reduksjon i kommunale avgifter. I tillegg ønsker vi raskere byggesaksbehandling, samt så lite byråkrati som mulig.

Miljøpartiet De Grønne
Skape bolyst i kommunen, slik at unge fertile kvinner ønsker å bosette seg her. Dermed må vi fokusere på de verdiene som de setter i høysetet.

Rødt
Gode og varierte arbeidsplasser som sikrer at unge par som tenker på å flytte til Narvik, begge får mulighet til å sikre seg adekvat arbeid. Kommunens ansvar innebærer å ha gode barnehagetilbud, gode skoler og god skolestruktur, legge til rette for boliger, ha et godt helsetilbud (inkludert fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling), at det legges til rette for gode fritidsmuligheter samt ha lettvinte og gode kollektive transportløsninger for de som ikke ønsker å bo i sentrum, et godt og sunt miljø som ikke gjør folk syke, men gir folk bolyst. Barns oppvekstvilkår må sikres, blant annet gjennom utbygging av skoler, samt trygt og helsemessige godt bomiljø, er noen av de viktigste oppgavene kommunen står overfor for å tiltrekke seg barnefamilier.

Senterpartiet
Det å legge til rette for kompetansearbeidsplasser for å tiltrekke seg yngre arbeidskraft. Samarbeide tettere med eks. UIT Campus Narvik. Ved å legge til rette for utvikling innenfor havbruk/blå næring vil vi tiltrekke oss unge med høy kompetanse.

Sosialistisk Venstreparti
Gode skoler, godt helsevesen, trygge barnehager, og gode kultur- og fritidstilbud er kjernen i det som gjør det atraktivt å flytte til, og bo i Narvik. Vi må bli bedre på å legge til rette for tilflyttere. Enten de er fra Bagdad eller Berlevåg må vi bli flinkere til å inkludere, ikke bare med jobb, men med resten av tilværelsen. Vi må hindre ytterligere sentralisering av skoler og andre viktige kommunale funksjoner. Forsvinner tjenestetilbudet, forsvinner folk, og det er ingen garanti for at det er Narvik sentrum de flytter til. Narvik er vertskommune for universitetet. Det må bli attraktivt å være student i Narvik.  Lykkes vi med å få folk til å føle seg hjemme i kommunen, lykkes vi med befolkningsvekst.
    
Venstre
Det viktigste grepet vi kan ta er å legge til rette for nye arbeidsplasser. Samtidig som man satser på ungdommen, og bygger opp ett godt tilbud til småbarnsfamilier.

Arbeidsplasser er grunnleggende for at folk skal kunne bo og arbeide i den nye kommunen. Men hvilke tiltak vil ditt parti prioritere for at det skal bli enda mer attraktivt for folk å flytte til den nye kommunen? 

    
Arbeiderpartiet

Bolyst og trivsel! Vi må ha arbeidsplasser, først og fremst. Men vi må også ha gode barnehage- og skoletilbud, og bidra til å videreutvikle kultur- og idrettssektoren. Bolyst og trivsel skapes også gjennom aktiviteter som festivaler, kulturhus, idrettsarrangement osv. l tillegg; E6 må ut av sentrum, både i Narvik og Ballangen.

Fremskrittspartiet
FRP vil prioritere full og fleksibel barnehagedekning. FRP vil prioritere nærskoleprinsippet og oppgradering av våre skolebygg inklusive å bygge en tilstrekkelig stor ny barneskole i sentrum. FRP vil redusere SFO-satser og øvrige kommunale skatter og avgifter, slik at vi blir mer konkurransedyktige ifht våre nabokommuner.

Høyre
Vårt program; Være pådriver for en offensiv arealpolitikk for å kunne møte etterspørsel etter nye næringsarealer og boområde lokalt og at det utarbeides felles oversikt over tilgjengelige områder i hele regionen. Handlingsplaner knyttet til overordnede satsingsområder i Strategisk næringsplan må konkretiseres og iverksettes.  Være våken og «på» i forhold til myndighetsnivå politisk og administrativt.

Kristelig Folkeparti
Her er vår strategi først å sørge for fantastiske oppvekstvilkår i aldersgruppen 0-16 år, så får resten komme etterhvert.

Liberalistene
Maksimal reduksjon i kostnader rundt det å bygge, bo og leve i kommunen. Deriblant ønsker vi følgende:
1: Avvikling av eiendomsskatt
2: Kutt i kommunale avgifter.
3: Reduksjon i saksbehandlingstid.
4: Kommunen skal generelt være en ja-kommune som sier ja til private- og næringssøknader.

Miljøpartiet De Grønne
BOLYST. Dette har jeg skrevet om tidligere, prioritere arbeidsplasser for fertile unge kvinner, fokusere på de verdier de setter høyest. Avvikle svevestøvplagene, prioritere E 6 ut av sentrum og miljøgate høyere enn dobbeltspor når vi gir innspill til Nasjonal transportplan. Satse enda mer på å legge til rette for sykkel og gående. 

Rødt
En desentralisert skolepolitikk gjennom å beholde dagens skolestruktur uten sentralisering, som er medvirkende til å bevare skolene som kulturelle og idrettslige samlingspunkt og slik er med på å skape trivelige og aktive nærmiljø som igjen er med på å skape bolyst. Andre tiltak er gode kommunale tjenestetilbud som også er inkluderende.

Senterpartiet
Markedsføre de fortrinn og muligheter som kommunen /regionen har.

Sosialistisk Venstreparti

Øker vi bolysten øker vi attraktiviteten til kommunen. Vi må ha et godt velferds- og tjenestetilbud der folk bor innenfor barnehage, skole og omsorgstjenester. Vi må jobbe videre med stedsutviklingen og tilrettelegge bedre for myke trafikanter i hele kommunen og vi må ikke minst satse på kultur og fritidstilbud.

Venstre
Privat sektor er en viktig drivkraft i Narviks utvikling og Narvik Venstre ønsker spesielt å stimulere til fremveksten av lokale initiativ. Narvik og regionen forøvrig er avhengig av bedrifter med lokalt eierskap, for å sikre at beslutningstakerne i næringslivet har lokal kunnskap og forankring.
Narvik skal være en JA-kommune. Vi må redusere byråkratiske hinder for næringslivet, og se til andre kommuner for smartere løsninger. Narvik kommune skal lytte til næringslivets behov, og gjennom samarbeid og åpne prosesser legge til rette for etablering av nye virksomheter.
Venstre vil:
• at Narvik kommune skal være en positiv og løsningsorientert aktør, spesielt i byggesaksbehandling og reguleringssaker.
• at Narvik kommune skal være en ressurs for nye etablerere
• modernisere kommunen gjennom økt digitalisering og forenkling
• omfavne lokale initiativ, og prioritere lokale aktører i anbudsrunder der det lar seg gjøre

Det bør også jobbes iherdig med å få på plass en fullverdig og helhetlig prioriterings plan rundt hva som trengs ift til småbarnsfamilier, studenter, eldre ect.

Se alle svar: