Se hva politikerne svarer, del 3 av 5

Hvilke områder mener politikerne er viktigst i Strategisk næringsplan for Ofoten?

05.09.201907:02 hilde

I strategisk næringsplan for Ofoten er hovedmålet «Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen». Hvilket av de fem prioriterte satsningsområdene er viktigst, på kort sikt, for å nå dette hovedmålet?
   

Arbeiderpartiet
Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge.

Fremskrittspartiet
Befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene.

Høyre
Øke utnyttelsen av Ofotens marine ressurser betydelig.

Kristelig Folkeparti
Befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene.

Liberalistene
Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge.

Miljøpartiet De Grønne
Gjøre Narvik til fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Rødt
Befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene

Senterpartiet
Befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i nordområdene

Sosialistisk Venstreparti
Gjøre Narvik til fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Venstre
Gjøre Narvik til fornybarhovedstaden i Nord-Norge.
    

Hva er det viktigste Nye Narvik kommune kan gjøre innenfor nettopp dette prioriterte satsningsområdet? Og hvordan vil ditt parti jobbe for å få dette gjennomført?
 

Arbeiderpartiet
Ifølge strategisk næringsplan og etter vår oppfatning skal alle de overnevnte områdene satses på nå og fremover. Det er avgjørende viktig med en viss bredde i næringsutviklingen. Kan hende gir reiselivssatsing raskest resultater. Vi skal fortsette som vi stevner; bidra til utvikling av infrastruktur som cruisekai, vann/kloakk til næringsarealer i Fagernesfjellet, støtte oppunder VM alpint, bidra til Turistkontor og Visit Narviks markedsførings- og utviklingsarbeid, og utvise positivitet overfor besøksnæring, reiseliv og kulturnæring. Slik kan vi bidra til aktivitet, bolyst, mer attraktivitet og flere arbeidsplasser, på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Fremskrittspartiet
Øke containertogenes konkurransekraft slik at flere aktører som COOP, Postnord, oppdrettsbransjen m.fl. etablerer seg sterkere i Narvik-regionen og bruker togløsningene fra terminalen på Fagernes som hovedtransportvei inn til / ut av landsdelen. For FRP er bedre regularitet - dobbeltspor på Ofotbanen, Fjerning av bomstasjonene på Hålogalandsbrua og i Leirvik og Ny E6 gjennom sentrum og Øyjord-Bjerkvik viktige saker å jobbe for. Døgnåpen tollstasjon på Riksgrensen er også meget viktig for sjømatbransjen, og burde la seg løse umiddelbart.

Høyre
Si ja til oppdrett i ny kystsoneplan. Ikke sette vilkår om kun lukkede anlegg. Vi må vise tillit til at næringen selv ønsker å drive og utvikle miljømessig korrekt.

Kristelig Folkeparti
Dobbeltspor på Ofotbanen, Sentrumstunnell og bypakke, E6/E10 Stormyra-Bjerkvik. Øke logistikkkapasiteten som det jobbes med på Herjangshøgda og havna. Tak på bompenger per husstand i Narvik. I tilegg må aksen Narvik - Lofoten, Vesterålen bli så bra og kort som mulig for godset. Her jobber vi mot sentrale beslutningstagere for Hålogalandsveien.

Liberalistene
Liberalistene ønsker ikke å legge noe i veien for utvikling av areal, virksomhet og annen næring knyttet til reiseliv i Nord-Norge. Vi ønsker også å kutte eiendomsskatt og kutte så mye som mulig i nye og eksisterende avgifter. Den byråkratiske behandlingen av saker knyttet til reiseliv bør være preget av et ønske å si ja, samt være så lite omfattende som mulig. Forøvrig mener vi politikere i liten grad har noe med saken å gjøre.

Miljøpartiet De Grønne
I utgangspunktet har alle 5 like høy prioritet. Potensialet ligger nok kanskje i valgt alternativ, fornybarhetshovedstad. I den grad vi har mulighet, vil vi legge til rette for at samarbeidet mellom ulike aktører som Polarkraft, UIT og Futurum gjennom samme tak ser mulighetene i dette. 

Rødt
Rødt Narvik vurderer de innspill som kompetente organer og organisasjoner legger fram i disse spørsmål og vil vurdere disse innspill i forhold til vårt generelle grunnsyn.

Senterpartiet
Jobbe aktivt mot sentrale myndigheter for å få de nødvendige midler for få få utbygd nødvendig infrastruktur. Eks. dobbeltspor-Hålogalandsveien.

Sosialistisk Venstreparti
Dette må forankres i den kommunale planverk i alle deler av kommunen. - Jobbe aktivt for etablering av et nordnorsk fornybarsenter i kommunen, Narvik skal være fornybar hovedstaden i Nord-Norge. - Bygge ut infrastrukturen i kommunen slik at næringsliv og transport kan utvikles i bærekraftig retning. - Gode eksempler et landstrøm på Narvik havn, biogassanlegg til foredlig av matavfall og avfall fra oppdrettsnæringen, kolletivtransporten over på el-og biogass.
     
Venstre
Å gå i dialog med aktuelle aktører og fagmiljøer for å legge en plan for hva som må gjøres og hvordan.

Les alle svarene: