Se hva politikerne svarer, del 4 av 5

HAVBRUK | Hvordan vil partiene legge til rette for å utvikle Ofotens betydelige havbrukspotensial på sjømat?

05.09.201907:09 hilde

De siste årene har havbruk vært diskutert på ulike måter i regionen. Nå er jobben med en ny kystsoneplan for Ofoten i gang. Hvordan vil ditt parti legge til rette for å utvikle Ofotens betydelige havbrukspotensial på sjømat innenfor produksjon, logistikk, teknologi, innovasjon og kompetanse?
  

Arbeiderpartiet
Vi har gjennom Ofoten Regionråd fått gjort en god marin kartlegging av hele fjordsystemet, som har gitt oss mer kunnskap. På grunnlag av kartleggingen har vi satt i gang arbeidet med en felles kystsoneplan, en "reguleringsplan" for fjordene. Ved politisk behandling av den vil vi drøfte hvor det er mest hensiktsmessig å lokalisere og videreutvikling havbruk - og hvor vi ikke ønsker det. Teknologimiljøet i Narvik, næringsliv og UiT, er allerede leverandører til næringen; her er det vekstmulighet, og vi vil i samråd med næringsliv, kunnskapsmiljø og også miljøorganisasjoner anspore til samhandling om teknologiutvikling og enda mer bærekraftig havbruksnæring. Det siste eksempelet fra Narvikmiljøet er utvikling av algesensorer, i regi av Funn og samarbeidspartnere. Transport av fisk over Ofotbanen er økende, og vi vil fortsette arbeidet for økt banekapasitet. Vi vil også støtte opp under arbeidet for smoltproduksjon på Ballangsleira.

Fremskrittspartiet
Den marine kartleggingen som nå er gjennomført gir et godt grunnlag for en offensiv kystsoneplan som åpner for mange nye etableringer uten store negative miljøpåvirkninger. FRP vil gå i dialog med næringen mht hvilke behov selskapene har og hvordan kommunen best kan legge til rette for større etableringer. Ofoten har med containerterminalen og E10 som kostnadseffektive eksportveier et konkurransefortrinn som bør kommuniseres og utnyttes for større etableringer innen både produksjon og logistikk.

Høyre
Se forrige svar.
Dobbeltspor Ofotbanen og bedre veier er viktig for næringen.

Kristelig Folkeparti
Oppdrett vil vi bestemme oss for når vi har mer kunnskap og kartlegging samt beregninger fra havforskningen viser hva vi kan få til uten å skade miljøet i havet.
Vi gleder oss til vi får presentert den ferdige kartleggingen og er hva som er mulig å få til av næringsutvikling i samspill med miljøet. Innen produksjon, teknologi, innovasjon og kompetanse er vi i KrF svært optatt av samarbeidet næringsliv og UIT samt Logistikknettverket, Arena og klyngeprosjektene samt mulighetene gjennom FOU hvor næringsliv, akademia, forskningsinstituttene, Forskningsrådet og Innovasjon Norge gir enorme muligheter.

Liberalistene
Liberalistene er motstandere at utvikling av en kystsoneplan for Ofoten. Hva angår utvikling av næring knyttet til havbruk, så kommer Liberalistene til å si ja til alt.

Miljøpartiet De Grønne
Vi må ta lærdom av de som har gjort dette før. Studietur i regi av Futurum til Alta viste at fremtiden må skje i utslippsfrie oppdrettsanlegg. AP ordfører var tydelig på dette budskapet. Når det gjelder logistikken rundt dette er det utviklingsmuligheter i fossilfri transport. Det være seg hydrogen eller EL, på land og i sjø. Da dette vil være en vekstnæring, bør UIT og Narvik videregående satse mer på opplæring innen de felt som denne næringen har behov for kompetanse i.

Rødt
Rødt Narvik har vært konsekvente i sitt standpunkt om utslippsfrie oppdrettsanlegg. Vi tar ikke stilling til teknologiske løsninger, men mener at også næringen må innse at dagens produksjon i åpne merder ikke er miljømessig bærekraftig og ikke representerer framtidens løsning. Fortsatt produksjon innebærer at eksisterende produksjon må flyttes over i utslippsfrie anlegg. Dette i seg selv vil være med på å drive fram bedre teknologiske løsninger for utslippsfrie anlegg. I tillegg må en forvente at markedet selv i sterkere grad vil kreve miljømessige forsvarlige produkter. I dag foregår det også en tiltakende satsing på å utvikle fiskefôr som både innebærer bedre kvalitet på oppdrettsfisken, samt at en kan satse på lokale ressurser istedet for dagens klimaskadelige fôrproduksjon og frakt. Gjennom riktig satsing på slike gode tiltak, åpnes det for innovasjon, utvikling og kompetanse som vil kunne komme lokalsamfunnet bedre til nytte enn dagens produksjon.
Rødt er svært positiv til en slik utvikling.

Senterpartiet
Arealplan for utnyttelse av Ofotfjorden må så raskt som mulig utarbeides.

Sosialistisk Venstreparti 
Narvik SV ønsker at Narvik kommune skal være ledende på grønn bærekraftig oppdrett.  Betyr krav om nullutslipp, null lus,null rømming og null utslipp fra anleggene. I disse kravene ligger det et betydelig utviklingspotensiale for næringen og teknologimiljøet i kommunen.

Venstre 
Ved å legge klare retningslinjer og krav hva som forventes av potensielle oppdrettsaktører med fokus på klima og miljø. Det bør også satses på å få på plass ett videreforedlings foretak i Narvik slik at vi kan ta i land fisken her for så å sende den videre med fly, tog og trailer som ferdig produkt. Her bør kommunen finne egnet tomt og gjøre klare for potensielle interesserte.

Se alle svarene: