Se hva politikerne svarer, del 5 av 5

Har Nye Narvik kommune nok næringsareal?
Hvordan vil ditt parti jobbe for at mest mulig av innkjøpene gjøres hos lokalt næringsliv?

06.09.201908:25 hilde

Har Nye Narvik kommune nok næringsareal? Vil ditt parti jobbe for å utvikle nye næringsarealer, og i så fall hvor er det viktigst å få klargjort nye næringsarealer?

    
Arbeiderpartiet
Nye Narvik trenger mer næringsareal som er ferdig regulert, nært relevant transport. På Øyjord og i Bjerkvik finnes arealer og mer kan tilrettelegges. Ballangsleira har et stort potensial, det har også flyplass-området i Framneslia. I Fagernesfjellet er det regulert for reiseliv og fritidsaktivitet. Det er flere områder og tomter som kan være aktuelle til ulike næringsformål rundt om i den nye kommunen vår, og vi vil hele tida være på søken og åpen for næringsaktører

Fremskrittspartiet
Narvik kommune bør utvikle nye næringsarealer tilpasset de bransjer som er aktuelle for etableringer. Innen transport og logistikk er strekningen fra Øyjord til Herjangshøgda kanskje viktigst. For nye handelsvirksomheter kan både Kjøpsvik, Ballangen, Ankenes, Narvik sentrum og Bjerkvik være relevante lokaliseringer beroende på vilke typer virksomheter som er aktuelle. Kommunen bør være lydhør og løsningsorientert ifht næringslivets behov. En Ja-holdning bør være utgangspunktet.

Høyre
Høyre ønsker å se på muligheten for utnyttelse av jernbanesporet til Djupvik industripark til videre næringsutvikling i området. Medby og Herjangshøgda.

Kristelig Folkeparti
Her føler vi Narvikgården og Futurum og havna er gode verktøy som jobber bra.
Politisk er jo KrF borgerlig og sterkt interesert i næringsutvikling. Det som skjer med Bjerkvikplanene og i fjellet og på havna er gode greier som gir tro på utvikling framover. Videre skal det utvikles strategier for Ballangen og Kjøpsvik.

Liberalistene
Vi ønsker ikke å legge noen hindringer i veien for utvikling av nye og eksisterende næringsareal i kommunen.

Miljøpartiet De Grønne
Vi vil aldri ha nok næringsarealer. Vi har en fersk arealplan i Narvik som viser hvor vi ønsker næring. Der må vi først å fremst synliggjøre for gründere mulighetene for etablering. Så vil det dukke opp behov som gjeldende plan ikke ivaretar, dette vil medføre at vi kan dispensere, slik dispensasjon må da skje i et bærekraftig perspektiv. 

Rødt
Nok næringsareal er avhengig av hvilke næringer en forventer å få. All nyetablering trenger ikke å skje sentrumsnært, men også være med på å skape arbeidsplasser ute i distriktet i den nye kommunen.

Senterpartiet
Det å jobbe med arealplan kontinuerlig mener vi vil klarlegge hvilke arealer som er disponible. Når vi nå blir en større kommune vil tilgang på arealer også øke. Gjennom tett samarbeid med næringslivet vil de ulike arealbehov bli avdekket.

Sosialistisk Venstreparti
Nye Narvik kommune har mye næringsareal, utfordringen er å gjøre dem etablingsklare. Vi er positive til å se på nye næringsarealer der det er naturlig å etablere dem i kommunen.For SV er det viktig å avsette næringsarealer på de mindre stedene rundt i kommunen tilpasset et voksende reiseliv.Narvik har ledige næringsarealer både på nord og sør -siden i kommunen.
  
Venstre
Vi tenker at her må kommunen gå sammen med næringslivet for å se hva som er av behov.
Det er lite hensiktsmessig at man skal bruke penger på å klargjøre masse areal dersom ikke næringslivet og aktuelle aktører ser behovet. Samtidig må vi bære frempå, og ha regulert klart områder slik at dersom det dukker opp noe kan vi være raskt ute med å få ting vedtatt.

Nye Narvik kommune vil handle varer og tjenester for mange hundre millioner kroner hvert år. Hvordan vil ditt parti jobbe for at mest mulig av innkjøpene gjøres hos lokalt næringsliv, slik at det fører til enda mer lokal verdiskapning?

   
Arbeiderpartiet

Nye Narvik skal selvsagt følge lov og regelverk for offentlige innkjøp. Innenfor den rammen og ved informasjonsarbeid, likebehandling og korrekte innkjøpskriterier kan lokale tilbydere vise interesse og være konkurransedyktige. Vi ønsker alle mer lokal verdiskaping.
  
Fremskrittspartiet
For større innkjøp hvor EØS-regelverket stiller krav om konkurranse på like vilkår må lokalt næringsliv være konkurransedyktig for å få levere. For innkjøp som ikke reguleres av EØS bør kommunen selvsagt handle hos lokalt eide bedrifter. FRP vil gi rådmannen tydelige signaler om at vi forventer at en i størst mulig grad handler lokalt.

Høyre
Vårt program sier; Kommunen skal handle lokalt der det lar seg gjøre. Økte skatteinntekter kan «veie opp» for noe høyere priser lokalt.

Kristelig Folkeparti
Vi har i foregående periode jobbet for akkurat dette og kommer til å fortsette denne jobben i neste periode. Narvikregionen Næringsforening, Reidar Hansen i Schoppes og Schnakkes , Bygg og Anleggsnæringen og finansinstitusjoner er blandt de vi har lyttet til og som har hjulpet oss med kunnskap som blandt annet har ført til nye rutiner for annbud. Her er vi i gang, men det kan fortsatt bli mye bedre.

Liberalistene
Liberalistene mener at Narvik kommune skal forholde seg til normal konkurranse. Den aktøren som leverer det beste anbudet basert på pris, kvalitet, service, logistikk, m.m. skal vinne anbudet. Dette uavhengig om aktøren er lokalisert i Narvik eller ikke.

Miljøpartiet De Grønne
I utgangspunktet et klart JA, kortreist er her et stikkord. Samtidig må dette være innenfor de bestemmelser som gjelde for innkjøpsvirksomheten. Dette felt er samtidig  meget viktig for å gjøre noen med de negative klimagassutslipene.  Miljøpartiet ser det derfor som meget viktig at innkjøp ser på miljø og klimaregnskapet ved  anskaffelsen, dette vil konkretiseres i klimaregnskapet som kommer til politisk behandling i løpet av høsten/vinteren.

Rødt
Rødt Narvik vil legge til rette for et kortreist samfunn. Både lokal matproduksjon og annen lokal produksjon, er medvirkende til et kortreist samfunn som er positivt både for miljøet og for et bedre samfunn.
I forhold til kommunale innkjøp fra lokalt næringsliv, støtter Rødt slike tiltak.

Senterpartiet
Lovverket innenfor området innkjøp er komplisert. Det vil være viktig å bygge opp en kompetent innkjøpsavdeling slik at det er mulig å utnytte muligheten av lokale innkjøp.

Sosialistisk Venstreparti
Narvik kommune har nylig vedtatt en nye innkjøpsstrategi. I denne ble det, etter forslag fra SV, vedtatt at det skal avholdes regelmessige møter og tett dialog mellom lokalt næringsliv og kommunen, et nytt innkjøpsforum. Det er ikke mulig å forfordele lokale aktører fordi de er lokale, men vi kan sørge for at kommunen er forutsigbar og at næringsaktørene vet hva som kommer av anbud og innkjøpskontrakter og når de kommer. I tillegg bør kommunen stille krav om lokal tilstedeværelse der dette er aktuelt.

Venstre
Vi vil ha fokus på at innkjøp skal være basert på verdier som innebefatter at det skal være minst mulig miljøbelastning og mest mulig skal føres tilbake til lokalt næringsliv. Her bør det lages kjøreregler innad i alle enheter i kommunen ift hvor det skal handles og hva som skal vektlegges ved bruk av div tjenester.

Se alle svarene her: