Dette jobber vi med...

Her deler vi info om aktiviteter og arenaer hvor næringsforeningen er engasjert. Oversikten oppdateres fortløpende.

Hva gjør vi i Næringsforeningen?

Samhandlingsarenaer

Vi ivaretar medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, påvirker premissgivere og beslutningstakere gjennom nettverksbygging i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Vi avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som for eksempel kommunaltekniske og trafikale forhold, skole/næringsliv, samt deltar på samarbeidsarena med aktuelle organisasjoner, næringsforeninger og offentlige instanser. 

_______

Representasjon, nyhetsbrev og kalender

Vi representerer og presenterer regionens næringsliv på ulike arenaer opptil flere ganger per måned. Vi sender ut nyhetsbrev og oppdaterer kalender med informasjon om aktiviteter og arrangementer i regi av næringsforeningen og våre medlemsbedrifter. 

_______

Høringsinstans og aktiv deltaker i ulike planprosesser som pågår i regionen og som påvirker våre medlemsbedrifter.

 • Interkommunal kystsoneplan
 • Aktuelle reguleringsplaner og øvrige kommunale planer 

_______

Tilrettelegging for økt tilflytting

Næringsforeningen drifter tilflytterportalene: narvikregionen.no, boiballangen.no, kjopsvik.no og boibjerkvik.no.

Vi gjennomfører kartlegginger for blant annet å synliggjøre rekrutteringsbehov i arbeidslivet og tilflyttertilfredshet. 

________


Medlemsrekruttering

Vi jobber kontinuerlig med rekruttering av nye medlemsbedrifter til næringsforeningen. Jo flere medlemmer  – jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Les mer

_______

Forsvarets etableringer i regionen

I samarbeid med Futurum er vi engasjert i etablering av "Arena Nord". Dette innebærer møter og aktiviteter hvor vi kommuniserer med aktuell leverandørindustri nasjonalt og internasjonalt. 

En arena som skal inneholde:

 • Forskning og utvikling basert på geografiske- og kompetansemessige fortrinn, eksempelvis kaldt klima teknologi, elektrifisering, autonomi, robotisering kunstig intelligens og andre mindre og større utfordringer som Forsvaret og annen industri møter i sin virksomhet i nord.
 • Militært og sivilt vedlikehold, oppgradering, komponentproduksjon og delproduksjon av militært materiell.
 • Militær og sivil utdanning. Herunder videreføring av avtale inngått mellom FLO og UIT Narvik angående karrierefremmende utdanning innenfor logistikk

Arena Nord skal møte utfordringene i Prop.151 S (2015-2016) og Prop.14 S (2020-2021) og «Svendsenutvalget». 

 • Bidra til at Forsvaret kan møte dagens og fremtidens sikkerhetsmessige utfordringer 
 • Bidra til sivil – militær industriell samhandling
 • Bidra til bygging av regional kompetanse og industriell næringsaktivitet
 • Bidra til å bygge samfunn omkring Forsvarets baser
 • Bidra til en brukernær teknologisk utvikling
 • Bidra til å utvikle brukerstyrte teknologiske underleverandører
 • Bidra til internasjonal kunnskapsdeling og samarbeid om teknologi
 • Bidra til rekruttering 

_______

Vi rekrutterer brukersteder til det nye digitale GAVEKORT Narvikregionen

Vi ønsker å legge tilrette for økt lokalhandel, og har sammen med Gifty endelig fått på plass en felles gavekortløsning for våre medlemsbedrifter - uten gebyrer!  Les mer

_______

Trainee Narvikregionen

Vi har prosjektansvaret for et regionalt traineeprogram. Programmet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Programmet er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse.

 • Avtaler med arbeidsgivere (nye traineebedrifter) inngås fortløpende.
 • Ledige traineestillinger utlyses fortløpende.
 • Traineer og arbeidsgivere spleises fortløpende.  
 • Felles aktiviteter i kompetanseprogram gjennomføres i perioden oktober 2021 - august 2022.
 • Samtlige traineer og kontaktpersoner hos arbeidsgiver vil også, gjennom hele året, bli invitert til å delta gratis på kurs og aktiviteter i regi næringsforeningen. Les mer

_______

Vi etablerer styringsgruppe for LINK Narvik

Disse 5 skal representere unge i regionens arbeidsliv. Sammensetningen av gruppen skal være tverrfaglig og ha en god fordeling av kjønn og alder. Les mer

_______

Partnerskap for utdanning i Ofoten

"Tråden mellom ungdomsskole - videregående skole og yrkesvalg". Næringsforeningen deltar i partnerskapet som jobber for å få en tettere kobling mellom skole og arbeidsliv for å sikre at ungdom og voksne får utdanning som er relevant for arbeidslivet i regionen, samtidig som arbeidslivet får tilgang på nødvendig arbeidskraft. Forankring: Kompetansestrategi for Nordland 2020-24. Les mer

_______

Smart Narvik

Næringsforeningen deltar i styringsgruppen til Smart Narvik. Aktuelle saker som er behandlet på møter i 2021:

 • Prosjektporteføljen – status, behov for tiltak og gevinstrealisering.  
 • Smart Narvik-satsingen fremover – organisering og bruk av ressurser.
 • Diskusjon om mulige nye prosjekter/endringer i prosjektporteføljen. Underlag legges frem i møtet.
 • Prosjekt Idékuben – hvilke aktiviteter koblet til Smart Narvik kan vi få til. 
  Les mer

_______

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill til saker og aktiviteter: