gh

Gründerhus Narvik - stedet for nyetablering og innovasjon

Bakgrunn
Det finnes et stort uutnyttet potensial i innovasjonsmiljøet i Narvikregionen. De ulike miljøene som jobber med innovasjonsrettede aktiviteter og oppgaver snakker ikke nok med hverandre.Vi vet heller ikke godt nok hvilken kompetanse som er tilgjengelig i regionen. Det er også ønskelig å få et tettere samarbeid med akademia der aktørene samhandler mellom de ulike teknologimiljøene, helse, privat og offentlig. 

Det overordnede målet for etablering av et gründerhus er å bygge en sterkere entreprenørskapskultur.

Etableringen skal gi større utnyttelse av kompetanseleverandører i regionen. Eksempelvis universitet/høgskoler, næringsaktører og «gode hjelpere». Sammen skal disse bidra til å skape en sterkere kultur for innovasjon og entreprenørskap.
  
Narvikgården AS (Narvik kommunes 100% eide eiendomsutviklingsselskap) har stilt til disposisjon til hele 2. etg. i OT-gården, som ligger sentralt i sentrum av Narvik. 
Sentrale erfaringer fra tidligere prosjekter og kartlegginger, peker på et tydelig behov for å etablere en fysisk arena for entreprenørskap sentralt i Narvik. Gründerhus Narvik skal bli en slik arena.
 

Målsetning
Det overordnede målet for etablering av Gründerhus Narvik er å bygge en sterkere entreprenørskapskultur i kommunen og regionen. Gründerhuset skal være en samlende arena for å skape nettverk og fellesskap. En slik møteplass skal avle aktiviteter, som f.eks. koblinger mellom studenter og problemstillinger i arbeidslivet, oppstart av nye bedrifter, utvikling av nye ideer i eksisterende bedrifter og mye mer.
   

Gründerhuset skal gi rom for de som er nysgjerrige på entreprenørskap, de som er i ferd med å utvikle egen forretningside, eller de som vil utvikle en ide i en eksisterende bedrift.
Ambisjonen er å skape verdier gjennom felleskap, kreativitet og innovative prosesser.
    

Etableringen av Gründerhus Narvik skal være kilde til ny kunnskap for gründere, skape samarbeid gjennom nye nettverk og sørge for fremvekst av nye ideer og forretningskonsepter. Dette er et ledd i en samfunnsbygging for innovasjon og vekst.
  

Dette skal vi gjøre ved å:
 • Stille til rådighet egne lokaler tilpasset «co-working» og kunnskapsdeling
 • Futurum og NRNF vil sørge for aktiviteter som veiledning, arrangementer, kurs, relevante tema og erfaringsdeling med eksisterende næringsliv.
 • Bringe inn kompetanse fra miljøer knyttet til grønne løsninger (sirkulær økonomi, delingsøkonomi, fossilfrie løsninger osv.)
Målgrupper

Målgrupper

Gründerhuset skal være en møteplass for:
 • Gründere
 • For de som er nysgjerrig på entreprenørskap
 • Bedrifter (nyetablerte og SMB)
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Andre kunnskapsleverandører
Alle som har en interesse for å høre om, jobbe sammen om, eller dele kunnskap rundt tema som entreprenørskap og innovasjon.

Vi ønsker å tilrettelegge en attraktiv arena for unge voksne, voksne, bedrifter, næringsliv og studenter. Gründerhuset skal også ha tilbud rettet mot ungdomsskole og videregående.  
Møteplass - lokaler

Møteplass - lokaler

Mange er nysgjerrig på hva det vil si å starte egen bedrift, noen har en forretningside de ønsker å utvikle, andre vil gjerne ha mer kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle eller skalere opp sin ide eller sitt utviklingsprosjekt.
Etableringen skal bidra til tilrettelegging av ulike formål
 • ideutvikling
 • “co-working”
 • aktiviteter og kurs
 • etablererveiledning
 • rådgivning økonomi, finansiering, juridisk, distribusjon, SoMe osv.
 • sosiale sammenkomster
Gründerhuset skal vitalisere gründermiljøet i regionen, samt være et godt tilskudd til kommunen som møteplass for mennesker med felles interesser på tvers av alder, bransjer, kunnskap, samfunnslag og etnisitet. 
 
Aktiviteter og kompetansetilbud

Aktiviteter og kompetansetilbud

Noen eksempler på aktiviteter og kompetansetilbud:
 
 • Gründerfrokost på aktuelle tema.
 • Etablererkurs
 • Rådgivning og forretningsplanlegging
 • Starte & drive bedrift-dagen.
 • Hvordan sikre bærekraft, utvikling og sirkularitet. Grønn industriutvikling
 • Kriterier for bærekraftig og grønn finansiering.
 • Bærekraft i SMB-er.
 • Bærekraftig leverandørkjede
 • AIW (Arctic Innovation Week)
 • Temakurs: Markedsføring, synlighet, kommunikasjon, formelle krav, økonomi, skatt, forretningsutvikling, SoMe, Linkedin.