w

VEDTEKTER

Vedtekter for Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA

29.03.201608:10 Hilde Normark

 • Rev. Gen.fors. 18.04.94

 • Rev. Gen.fors. 04.04.95

 • Rev. Gen.fors. 06.04.00

 • Rev. Gen.fors. 13.06.02

 • Rev. Gen.fors. 26.04.05

 • Rev. Gen.fors. 10.05.07

 • Rev. E.o. generalforsamling 08.01.08

 • Rev. Gen.fors. 17.04.08

 • Rev. Gen.fors. 11.03.11 (navneendring)

 • Rev 21.12.12

 • Rev årsmøtet 30.06.14

Vedtekter for Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA    

§1

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA er et samvirkeforetak uten økonomisk formål, med vekslende medlemstall og begrenset ansvar. Foreningskontoret er i Narvik. 

§2

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SAs formål er å fremme næringsutviklingen i Narvikregionen. I samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, skal Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA bidra til at Narvik og regionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA kan søke medlemskap i andre sentrale organisasjoner av betydning for virksomheten.

§3

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til og/eller interesse for næringsvirksomhet.

Et vilkår for medlemskap er medlemskap i Narvikregionen Næringsforening.

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SAs organisasjon er en selvstendig juridisk person. Kun styret eller daglig leder med prokura kan forplikte Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA.

§4

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SAs inntekter består av serviceavgift og inntekt fra egen forretningsvirksomhet. Medlemmene hefter ovenfor foreningen bare med sin serviceavgift, og har ikke ansvar overfor tredjemann.

Det er ikke noe andelsinnskudd i dette samvirkeforetak. De som ønsker å være medlem får tilsendt en giro med serviceavgift, om de godkjennes som medlem, og blir medlem når denne er betalt.

Serviceavgiften fastsettes ut fra medlemmets omsetning i siste tilgjengelige regnskapsår. Serviceavgiften fastsettes av årsmøtet i Narvikregionen Næringsforenings Servicekontor SA. I tillegg betales en kontingent til Narvikregionen Næringsforening. Kontingenten fastsettes som en årlig avgift.

Om serviceavgiften ikke er betalt innen 30.juni, kan styret med én måneds varsel beslutte at medlemskapet skal opphøre.

Hvis et medlem ønsker å si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til administrasjonen innen 31. desember for påfølgende medlemsår. Ved opphør av medlemskapet tilbakebetales det ikke serviceavgift.

Overskudd eller egenkapitalen i selskapet skal benyttes til formålet og vil ikke kunne deles ut til medlemmene.

§5

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SAs organisasjon består av årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet avholdes årlig innen 30. juni. Medlemmer innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding, regnskap, strategiplan og innstilling fra valgkomité. I årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. Årsmøtet velger møteleder. 

§6

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret skal bestå av følgende medlemmer: 

 • 1 representant fra fagråd for Transport/logistikk med vararepresentant.
 • 1 representant fra fagråd for Teknologi med vararepresentant.
 • 1 representant fra fagråd for Håndverk og Industri med vararepresentant.
 • 1 representant fra fagråd for Handel/Kultur/Reiseliv med vararepresentant.
 • 3 øvrige representanter, med representasjon også fra regionen utenfor Narvik by.
 • 1 representant valgt av medlemmene på årsmøtet (styreleder) uten vararepresentant.
  Styrets nestleder vil fungere som leder ved styreleders fravær.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og nestleder bør ikke være på valg samme år. 

§7

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 1. Valg av møteleder.
 2. Styrets årsberetning.
 3. Regnskap for siste kalenderår.
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
 5. Fastsettelse av serviceavgift.
 6. Valg av styre. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder.
 7. Fastsettelse av styrehonorar.
 8. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
 9. Valg av valgkomité (3 medlemmer)
 10. Andre saker som styret legger fram.

Saker som ønskes behandlet til ordinært årsmøte må være innkommet til styret sendes 2 måneder før ordinært årsmøte. 

§8

Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA administreres av et sekretariat etter retningslinjer trukket opp av styret. Styret vedtar organisasjons- og bemanningsplan. Styret godkjenner igangsetting av tiltak/prosjekter. Før tiltak iverksettes, må nødvendig finansiering være sikret. Styret kan opprette utvalg. 

§9

Styret skal ha regelmessige møter, og med innkalling skal det følge saksliste. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer.

Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Protokollen undertegnes av styrets medlemmer.
Signatur gis til to medlemmer av styret i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.

§10

Ved vedtak om oppløsning avgjør årsmøtet disponering av Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA sine midler. Aktiva skal tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i Narvikregionen.